Om Oss

Om Oss

SERN är Europas främsta transnationella nätverk som utvecklar relationer på flera plan mellan norra och södra Europa, och framförallt mellan Sverige och Italien.

Samarbete sedan 2005

SERN är resultatet av en lång tids samarbete och utbyte mellan italienska och svenska aktörer. Idén att stärka relationerna mellan de två länderna lanserades av AICCRE Emilia-Romagna och en grupp italienska kommuner under sommaren 2002, och tog form under våren därpå, under konferensen Town Twinning Sweden Emilia-Romagna som finansierades av Europeiska Kommissionen inom ramen för Town Twinning-programmet.

Identitet och värderingar

Vi är ett nätverk som sammanbinder norra och södra Europa. Våra medlemmar är offentliga myndigheter och privata ideella organisationer. Vi är nätverk som arbetar på lokal, regional och nationell nivå. Nätverket delar ett intresse för många sektorer och har en vilja att arbeta för ett inkluderande samhälle och skapa innovativa modeller för tillväxt. Som ett resultat av så många människors engagemang och arbete delar vi en framgångsrik historia. SERN representerar faktiskt ett unikt exempel på nord-syd samarbete i Europa. Vi handlar efter våra långsiktiga värden:

– Ökat Samarbete
– Gemensamt deltagande och tillhörighet i EU
– Demokrati och lika möjligheter
– Ansvar
– Förtroende

Vision

SERN bidrar till att bygga ett Europa av medborgare för medborgare och göra EU till ett område bestående av fred, hållbar utveckling, demokrati och deltagande samt solidaritet och social integration. Detta bidrag, är dessutom viktigt med tanke på Europas position som en av de ledande områdena i världen.
SERN vill öka livskvaliteten och möjligheterna för medborgarna i de kommuner och regioner som tillhör nätverket

Uppdrag

Vårt uppdrag är att främja och stödja nätverksmedlemmarna i utvecklingen av långsiktiga relationer och partnerskap. Att skapa ömsesidig kunskap, främja aktivt medborgarskap och kulturell berikning och för att uppnå ekonomisk och social utveckling. Dessa aktiviteter syftar till att öka livskvaliteten och möjligheterna för medborgarna.

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.