Organisation

Organisation

SERN är Europas främsta transnationella nätverk som utvecklar relationer på flera nivåer mellan norra och södra Europa, i synnerhet mellan Sverige och Italien.

SERN har tre utmärkande egenskaper som gör nätverket till ett unikt exempel på transnationellt samarbete:

  • Det är det enda bilaterala nätverket inom den Europeiska Unionen som kopplar samman aktörer från den norra och södra delen av unionen.
  • Det är ett flernivånätverk i vilket olika politiska nivåer interagerar och samarbetar.
  • Det är ett nätverk som är öppet för civilsamhället och privata aktörer. Juridiskt sett är nätverket en ideell gränsöverskridande sammanslutning och har sitt säte i Parma (Italien). Organisationens stadga godkändes 2005 och ändrades senast i april 2009 anger organisationens institutionella struktur.

Samarbetsprocesserna inom nätverket kan se ut på olika sätt:

  • Utbyten av information, erfarenheter, kunskap, god praxis, personalutbyten, utbildningspartnerskap.
  • Utvecklande av projekt som finansieras av dess deltagare.
  • Utvecklande av projekt som finansieras externt, t.ex. av nationella fonder och/eller EU-stöd.

Nätverkets funktionella samling består av en Generalförsamling som sammanträder varje år och som för en tvåårsperiod väljer ut en styrelse som har uppgiften att fatta de viktigaste strategiska besluten om nätverket. Styrelsen utser internt en ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser en nätverkssamordnare som också är chef för sekretariatet och övrig personal.

Förvaltning av projektcykeln

Utvecklandet av nya samarbetsprojekt inom nätverket är en strategisk samarbetsprocess mellan ett antal medlemmar inom ett specifikt ämnesområde. Förvaltningsmodellen av projektcykeln består av flera faser som sker i en specifik ordning.

FAS 1 – Vägledande programplanering
Ett projektförslag lämnas in av en eller flera medlemmar via e-plattformen eller genom sekretariatet. Sekretariatet kan tillhandahålla hjälp med att strukturera den ursprungliga projektidén.

FAS 2 – Identifiering
Om förslaget väcker intresse hos minst en annan medlem, diskuteras det därefter i samband med ett identifieringsmöte, som kan hållas antingen under nätverkets generalförsamling eller, alternativt, i samband med ett projektevenemang eller vid ett separat möte som arrageras för just detta ändamål. Förslaget fastställs åtminstone vad gäller de gemensamma problem/behov som man riktar in sig på, projektets syfte(n) och målgrupper. Om projektpartnerna är fastställda, kan de också bli inbjudna till mötet. När projektgrupperna sedan etablerats, ska varje grupp utse en kontaktperson både i Sverige och Italien. Kontaktpersonerna är de som planerar och leder verksamheten. En av de organisationer som samordnarna tillhör skall utses som huvudpartner då ansökan görs på EU-nivå. Vid behov av översättningsstöd i arbetet, bör den tillhandahållas av deltagarnas egna organisationer (t.ex. av informationstjänstemän eller SERN:s kontaktpersoner).

FAS 3 och 4 – Formulering och finansiering
Under dessa faser fastställs projektpartnerna från andra länder. Projektets budget och andra aspekter definieras sedan i enighet med specifikationen för det EU-program som projektet ska skickas till. Sekretariatet medverkar inte i utformningen om det inte finns specifika önskemål från medlemmarna eller om nätverket självt är partner i projektet. FAS 5 – Genomförande The members are responsible for the implementation of the project. The Secretariat will monitor the implementation but it will not take on the responsibility of any management task directly unless there are specific requests from the partners. The Secretariat will contribute to dissemination and valorization of the results of the project.

FAS 6 – Värdering och utvärdering
Medlemmarna utvärderar processen under hela genomförandefasen och vidtar åtgärder för att anpassa processen om det behövs. Nätverkets aktivitet inspireras av de metoder som används inom kvalitetsstyrning.

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.