BE+Building Capacity for Erasmus+in school education

2020 / 2023

BE+Building Capacity for Erasmus+in school education

Beskrivning

BE+ är ett treårigt Erasmus+ finansierat Strategiskt Partnerskap för innovation som pågår mellan 2020-2023.

 

Den kommande programperioden för Erasmus + (2021-2027) kommer att innebära ett större fokus på rörlighet/mobilitet med målet att erbjuda möjligheter till utbildning och lärande för 12 miljoner människor vilket är en tredubbling jämfört med innevarande programperiod, bygga ett enat europeiskt utbildningsområde och stärka den europeiska identiteten. Det innebär sammantaget att fler skolor kommer att behöva bygga kapacitet för Erasmus + -deltagande  om  programmet ska få önskad effekt.

 

Mål

Det övergripande målet för projektet är  att öka den administrativa och organisatoriska kapaciteten i grundskolan och gymnasiet så att lärare och skolledare är bättre förberedda för transnationellt samarbete inom Erasmus + programmet. Specifika mål är att:

 

1- Stötta skolor i att ta fram en grundlig behovsanalys i förhållande till kapacitetsuppbyggnad

 

2- Utveckla innovativa metoder och verktyg för att möta skolpersonals behov av kompetensutveckling på området

 

3 - Förbättra skolors möjligheter att förstå och hantera en hel projektcykel

 

4 - Utveckla en verktygslåda som rustar skolor för deltagande i det kommande Erasmus + -programmet

Aktivitäter

Transnationella projektmöten: Partnerskapet planerar att ha sex transnationella projektmöten (TPM). Förutom att diskutera innehållet i projektets slutprodukter ( intellectual outputs) kommer mötena att ta upp frågor kring  spridning, utvärdering, uppföljning och utvärdering. I mån av möjlighet kommer mötena även inkludera besök på skolor, lärosäten och andra utbildningsinstanser i syfte att öka partnernas förståelse för varandras utbildningskontexter.

Fortbildningsaktiviteter: I Projektet BE + planeras två fortbildningsaktiviteter (LTTA) för skolpersonal som kommer att vara avgörande för  att kunna producera IO2.

Spridningskonferenser: Syftet med spridningskonferenserna, som kommer att äga rum i alla partnerländer, är att sprida det slutresultatet av projektet och presentera verktygslådan (IO3) till en stor grupp potentiella slutanvändare.

Impakt

MÅLGRUPPER:
- lärare på grundskolan och gymnasiet
- skolledare
- administrativ skolpersonal
- beslutsfattare i skolfrågor

Projektresultat/Produkter

Projektet kommer att resultera i tre slutprodukter (Intellectual Outputs - IOs):

IO1: En självskattningsguide för att identifiera skolans behov;

IO2: En kurs i kapacitetsbyggande;

IO3: En digital verktygslåda som vänder sig till skolor

 

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.