Pedagogisk dokumentation vid övergångar från förskoleutbildning till grundskoleutbildning.

2018 / 2020

Pedagogisk dokumentation vid övergångar från förskoleutbildning till grundskoleutbildning.

Beskrivning

Detta KA1-projekt bygger på ett identifierat behov av att utveckla lärares och pedagogers färdigheter i pedagogisk dokumentation samt att bättre utnyttja dokumentationen vid övergångsprocesser.

Mål

Projektets syfte är att fördjupa kunskapen för pedagogisk dokumentation som ett medel vid övergångar från förskola till grundskola med det övergripande långsiktiga målet att öka skolresultatet i Norrköping.

Impakt

Effektmålen som utvärderas mot slutet av projektet, är att:

- förbättra kvaliteten på den pedagogiska dokumentationen inom förskoleutbildning och grundskoleutbildning genom professionell personalutveckling.

- stärka den interkulturella kompetensen och den professionella förmågan hos den deltagande personalen, vilket i slutändan även ökar kompetensen hos hela organisationen.

- utarbeta en handlingsplan för hur man arbetar med pedagogisk dokumentation vid övergångar.

- öka antalet utbyten mellan personal verksamma inom förskolan och grundskolan, särskilt de verksamma inom arbete kring pedagogisk dokumentation och övergångar.

- bli bättre på att kommunicera barnens lärandeprogression till barnen själva och dess föräldrar.

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.