Pedagogisk dokumentation vid övergångar från förskoleutbildning till grundskoleutbildning.

2018 / 2020

Pedagogisk dokumentation vid övergångar från förskoleutbildning till grundskoleutbildning.

Beskrivning

Detta KA1-projekt bygger på ett identifierat behov av att utveckla lärares och pedagogers färdigheter i pedagogisk dokumentation samt att bättre utnyttja dokumentationen vid övergångsprocesser.

Mål

Projektets syfte är att fördjupa kunskapen för pedagogisk dokumentation som ett medel vid övergångar från förskola till grundskola med det övergripande långsiktiga målet att öka skolresultatet i Norrköping.

Aktivitäter

36 anställda (förskollärare, grundskolelärare, utvecklingspedagoger, specialpedagoger och rektorer) från deltagande förskolor och grundskolor i Norrköping kommer att delta i jobbskuggning och kurser inom pedagogisk dokumentation i den italienska provinsen Reggio Emilia, varifrån metodiken för pedagogisk dokumentation har sitt ursprung.

Jobbskuggningen kommer att äga rum i följande skolor:

- Förskolorna "Cremaschi" och "Farri" i Casalgrande.

- "I Gelsi" förskola och "L.Bassi" grundskola i Scandiano;

- Förskolorna "Pettirosso" och "Pollicino" i Carpi;

- "Le Betulle" förskola i Cavriago.

Mobiliteten kommer att äga rum under senhösten och vintern under en tvåårsperiod.

Impakt

Effektmålen som utvärderas mot slutet av projektet, är att:

- förbättra kvaliteten på den pedagogiska dokumentationen inom förskoleutbildning och grundskoleutbildning genom professionell personalutveckling.

- stärka den interkulturella kompetensen och den professionella förmågan hos den deltagande personalen, vilket i slutändan även ökar kompetensen hos hela organisationen.

- utarbeta en handlingsplan för hur man arbetar med pedagogisk dokumentation vid övergångar.

- öka antalet utbyten mellan personal verksamma inom förskolan och grundskolan, särskilt de verksamma inom arbete kring pedagogisk dokumentation och övergångar.

- bli bättre på att kommunicera barnens lärandeprogression till barnen själva och dess föräldrar.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.