PLAYING

2020 / 2023

PLAYING

Beskrivning

Projekt PLAYING – Förbättrad kvalitet i förskoleverksamheten genom innovativa lekbaserade inlärningsmetoder

Utbildningen i förskolan är en mycket viktig del av ett barns liv. Den erbjuder möjligheten att upptäcka och svara på barns individuella behov och bygga upp deras styrkor samt ge en rättvis start för alla barn, särskilt de från missgynnade bakgrunder.

En gemensam utgångspunkt för projektet är att erbjuda högkvalitativ förskoleverksamhet. Projektdeltagarna har ett gemensamt behov av att utbilda lärare i pedagogiska metoder som främjar social integration och utvecklar barns förmåga att lära sig och behärska undervisningsspråket.

I nuläget finns det i många EU-länder inga krav på att de som anställs inom förskolan behöver ha någon förskollärarexamen eller motsvarande utbildning. Utifrån detta finns det ett stort behov av utbildning inom dessa områden. Projektet betonar särskilt lekens roll för att stimulera barnens fysiska och mentala förmågor och för att underlätta deras anpassning till kraven i formell utbildning. Lek kan ha stor inverkan på utvecklingen och särskilt för den sociala utvecklingen, språkkunskaper och kognitiv utveckling.

Projekt PLAYING tillgodoser både behovet av förbättrad tillgång till utbildning och förbättrad kvalitet för förskolans personal (0-6 år) där innovativa metoder för lekbaserat lärande är en viktig del.

Mål

Detta 3-årsprojekt har som mål att öka kvaliteten i early childhood education and care (ECEC) genom att utveckla ny kunskap om undervisningsmetoder baserade på lekens roll.
De specifika målen är:
1. Att stärka förskollärarnas färdigheter genom att utbilda dem i innovativa lekbaserade inlärningsmetoder.

  1. Att förbättra kvaliteten i förskolans verksamhet och introducera transnationella peer review-baserade processer för utvärdering av lekbaserade inlärningsmetoder.

Projektresultat/Produkter

Mål 1 - Att stärka förskollärarnas färdigheter genom att utbilda dem i innovativa lekbaserade inlärningsmetoder.

Förväntade resultat:

1.1 utökad kunskap relaterad till de olika metoderna som främjar barns språkkunskaper genom lekbaserat lärande i förskolan

1.2 förbättrad kompetens hos förskollärare och ökad kvalitet genom deltagande i projektets utbildning
1.3 deltagarna i projektet har tagit del av ny undervisningsmetodik och nytt material baserat på lekens centrala roll i lärandet

Mål 2 - Att förbättra kvaliteten i förskolans verksamhet och introducera transnationella peer review-baserade processer för utvärdering av lekbaserade inlärningsmetoder.

Förväntade resultat:

2.1 ett utökat europeiskt samarbete mellan kollegor i förskolorna
2.2 deltagarna har fått verktyg för peer review-baserade processer
2.3 förbättrade och tydligare rollbeskrivningar av uppdrag inom förskolan till följd av återkoppling (peer review toolkit) mellan deltagarna i projektet
Projektet kommer att utmynna i tre produkter:
1) kartläggningsanalys IO1, med en översikt av befintliga metoder i lekbaserat lärande samt synliggörande av befintliga behov och brister i metoder och kunskap relaterat till lekbaserat lärande.
2) utbildningsmetodik (IO2) undervisningsmetodik som omfattar de principer och metoder som används av förskollärare för att möjliggöra inlärning genom lekbaserat lärande.
3) peer review toolkit IO3, ett verktyg för att utvärdera implementering av lekbaserade inlärningsmetoder i förskoleverksamheter i Europa.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.