SEBI: Att Säkra Barnets Bästa i Pedagogisk Skoladministration

2019 / 2022

SEBI: Att Säkra Barnets Bästa i Pedagogisk Skoladministration

Beskrivning

Projektets huvudkoncept är Barnets Bästa, en term som har används it ett antal internationella dokument om mänskliga rättigheter, mest anmärkningsvärt i Deklarationen om Barnets Rättigheter från 1959, Konventionen om Eliminering av Alla Former av Diskriminering mot Kvinnor från 1979 och Konventionen om Barnets Rättigheter (CRC) från 1989.

Enligt CRC: “Barnets bästa ska vara ett primärt övervägande i alla handlingar som påverkar barn, ingen diskriminering ska ske på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationell, etnisk eller social härkomst, egendom, funktionsnedsättning, födelse eller annan status, deltagande stater erkänner att varje barn har en inneboende rätt till liv och ska säkerställa i maximal utsträckning överlevnaden och utvecklingen av barnet och barn ska ges rätten att fritt uttrycka sina åsikter i alla ämnen som berör dem, deras åsikter ska ges grundlig vikt i enlighet med barnets ålder och mognadsnivå”. Det nya kännetecknet för detta uttalande om principen om Bästa Intressen var troligen dess räckvidd, som för första gången, utökades till en skyldighet för staterna “att se till att barnets bästa placeras i kärnan av regeringen och all beslutsfattande som påverkar barn ”.

Sedan dess återstår det att utarbeta en tydlig och exakt förståelse av begreppet ”bästa intresse” ytterligare eftersom det har varit föremål för olika tolkningar. Samtidigt kommer verkligheten ofta i kontrast till lagstiftningen om barnets bästa intresse, inte bara i fall av social kris utan också i normalitet. Trots viktigt arbete av EU, Europarådet och andra inom området för att säkerställa barns rättigheter, tyder en verklighetskoll över hela Europa på att nivåerna av barnfattigdom och socialt utanförskap eskalerar.

Det bevisas inte bara i EU utan även i andra länder runt om i världen att utbildningssystemen ännu inte är helt byggda för att implementera Barnets bästa. Därför är ett av de bästa sätten på vilka stater kan hantera Barnets bästa, att förankra dem i deras utbildningsinstitutioner och praxis. Bristen på utbildning och kunskap hos beslutsfattare på denna nivå inom grundskolan och gymnasieskolan kan förlänga prestationsgapet och marginaliseringen av missgynnade barn. Sådant prestationsgap kan minskas genom relevant praxis etablerad i skolor baserat på den kommande landspecifika behovsanalysen och skrivbordsundersökningen.

SEBI-projektet syftar till att identifiera de viktigaste utmaningar som utbildningssystemen möter inom områden där avgörande om Barnets Bästa Intresse är en förutsättning, och förbereda metoder, verktyg och processer för att stödja evidensbaserad politik som ger stöd till skolledare, lärare och beslutsfattare.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.