SIDEIS

2017 / 2019

SIDEIS

Beskrivning

Partnetskapet SIDEIS ”Developing strategiers for innovative learning contexts fostering integration in schools’’ leds av SERN och består av fyra kommuner, en förening av skolor, två skolor och ett universitet. Målgruppen för projektet är förskolelärare, grundskolelärare, rektorer och beslutsfattare för kursplaner.

De senaste migrationsvågorna har lett till allt större utmaningar för de nationella utbildningssystemen och ställt högre krav på kvaliteten på utbildningen och undervisningen som helhet. Framför allt har antal elever med utländsk bakgrund i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ökat vilket har väckt frågor om hur man anpassar inlärningen i klasser där eleverna har olika kulturella bakgrunder och olika nivåer av språkkunskaper.

För att vidhålla en kontinuitet mellan skolnivåerna förskola, grundskola och gymnasium finns också ett behov att effektivisera skolans organisation. Man behöver också ompröva pedagogiska utrymmen (både digitala och verkliga) samt hitta metoder som underlättar integrationen samtidigt som det ger möjlighet till utveckling och resultat för alla studenter.

Slutligen måste man också utbilda lärare och annan personal för att kunna hantera mångkulturella klasser på ett mer effektivt och bemötande sätt.

Mål

Projektet SIDEIS vill ge förutsättningar för att skapa ett lärande sammanhang på lokal- och skolnivå som kan möta de utmaningar som uppstått i samband med de senaste migrationsvågorna.

De specifika målen är:

  1. Utbyta god praxis kring organisationsform av utbildningssystemet som underlättar övergången mellan de olika utbildningsnivåerna, särskilt för dem som har en annan kulturell bakgrund.
  2. Att reflektera över och anpassa lösningar som kan leda till pedagogiska utrymmen som ger en snabbare integration utan att äventyra prestationer från hela klassen
  3. Att identifiera utbildningsbehov hos lärare i förhållande till pedagogiska utrymmen och de multikulturella klassernas särdrag och därtill definiera en träningsväg.

De aktiviteter som planerats av projektet består av fyra transnationella möten för samordning, management och utvärdering. Tre transnationella seminarier som fokuserar på övergången mellan skolnivåer, läromiljöer och lärares färdigheter. Slutligen sker också en grundläggande utbildning för lärare där utbyte av metoder sker. Projektet förutsätter också fem lokala utspridda möten.

Aktivitäter

Samordningsmöte den 24/25 oktober, Ravenna (IT)
Samordningsmöte, 30 maj / 1 juni, Madrid (ES)
Samordningsmöte, 31 januari / 1 februari 2019 Madrid (ES)
Samordningsmöte, 3 oktober 2019/4 oktober 2019 Linkoping (SE)

Första träningsseminariumet, 27 februari - 1 mars 2018, Collecchio (IT)
Ett tre dagars seminarium med syftet att illustrera situationen i Italien och Sverige samt diskutera och utbyta best practice bland partnerna inom ramen för temat övergång från förskola till grundskola och grundskola till gymnasium samt undervisning av multikulturella klasser. Mer specifikt var seminariet inriktat på att hitta en gemensam gång för social, pedagogisk och skolintegration av nyanlända elever. Vid analys av övergången mellan olika skolnivåer har särskild uppmärksamhet lagts på elevens uppföljning, kommunikation och dokumentation. De använda metoderna har varit: presentationer i plenum, paneldiskussioner, arbetsgrupper och studiebesök. Deltagarna hade många olika bakgrunder; tjänstemän, chefer, förskolelärare och gymnasieskolelärare från Norrköping och Linköping, rektorer och grundskolelärare från CECE, tjänstemän och förskolelärare från Ravenna och Collecchio, forskare från IC Guatelli och IC San Biagio, tjänstemän från länsstyrelsen samt SERN anställda.

Andra träningsseminarium -Linköping maj 2018
C2 var ett tre-dagars seminarium med syftet att utbyta praxis, metoder och tillvägagångssätt runt temat läromiljö i skolor (och förskolor). För att ge allmän bakgrund till alla deltagare, gavs en presentation om skolsystemet i Sveriges arbetsgång, denna hade ett särskilt fokus på arbetet med att ta emot och inkludera nyanlända elever. Mötets tyngd låg på presentation och analys av den "verkliga" miljön där nyanlända välkomnas, samt den digitala miljön som hjälper dem i integrationsprocessen. Särskild uppmärksamhet ägnades åt hur innehåll och språkintegreringen tas fram i praktiken. Man tittade också på metoder för att göra eleverna framgångsrika och inkluderade. Den använda arbetsgången var: presentationer i plenum, paneldiskussioner, arbetsgrupper och studiebesök. Diskussioner i arbetsgrupperna var viktiga för att utbyta åsikter och erfarenheter om god praxis. Deltagarna var: tjänstemän, rektorer, förskoleklasslärare och gymnasieskolelärare från Norrköping och Linköping, rektorer och grundskolelärare CECE, tjänstemän och förskolelärare från Ravenna och Collecchio, forskare från IC Guatelli och IC San Biagio, tjänstemän från Länsstyrelsen (tjänstemän).

Tredje träningsseminarium -Norrköping september 2018
Det tredje seminariet formades utifrån C1, C2 och dess feedback som samlades in på lokala nivåer. Målet var att ta fram innehåll till den slutliga träningsverksamheten C4. Innehåll från resultaten samlade från C3, kommer att formuleras av universitetet. Mötets fokus var att hitta en gemensam vision som rör integrationsfilosofin genom en jämförelse av de berörda europeiska systemen. Mötet tittade i synnerhet på nyckelfaktorerna som krävs för att skapa inkludering och stark identitet hos eleverna. Den använda arbetsgången var: presentationer i plenums, paneldiskussioner, reflektion i grupper och studiebesök. Deltagarna hade många olika bakgrunder; bland annat tjänstemän, chefer, förskolelärare och gymnasieskolelärare från Norrköping och Linköping, rektorer och grundskolelärare från CECE, tjänstemän och förskolelärare från Ravenna och Collecchio, forskare från IC Guatelli och IC San Biagio och Universitetet i Parma.

 

4: e träningsseminarium - Parma - 14-17 maj 2019
Från 14 till 17 maj 2019 hölls en utbildningskurs som en del av aktiviteterna i sidoprojektet (C4), som omfattade cirka 40 deltagare (lärare i förskolan, grundskolan). Träningsvägen hade följande mål:
- Att främja jämförelsen mellan deltagarna om några viktiga frågor som rör inkluderande
undervisningspraxis på olika skolnivåer (förskoletjänster, grundskola och gymnasieutbildning) och överallt;
- Att analysera specifika teman identifierade av lärares och utbildares utbildningsbehov;
Metodik:
vägen inkluderade växling mellan mer traditionella undervisningsmetoder (tematiska föreläsningar och seminarier) och aktiva undervisningsmetoder, inriktade på att involvera deltagarna för att aktivera sina personliga intressen, motivationer, resurser och erfarenheter (fallstudier, workshops, plenumsdebatt ...) och att stimulera aktiva inlärningsupplevelser.
Innehåll:
• design och utvärdering av inkluderande utbildningsinsatser;
• skola, kulturer och representationer av mångfald;
• förhållanden mellan skola och kultur; • fördomar och stereotyper; •
inkluderande kommunikationsstrategier;
• utforma mediekunskap och interkulturell utbildning för barn
• inkluderande relationer mellan skola och familjer.

Deltagare: cirka 40 lärare / utbildare / pedagogik
samordnare som arbetar i skolor och utbildningstjänster för barn mellan 3 och 14 år som kommer från Italien, Sverige, Spanien.

Projektresultat/Produkter

Projektet har uppnått de ursprungliga målen och arbetsprogrammet under de två åren av genomförandet har genomförts som planerat i formuleringsfasen. Mer specifikt har partnerskapet genomfört fyra transnationella projektmöten (som illustreras mer i detalj nedan) och fyra LTTA som förslaget förutsåg. De tre LTTA-aktiviteterna har lagt grunden för förberedelserna och genomförandet av den fjärde som var nyckeln till utvecklingen av en av projektets huvudprodukt (dvs. en utbildningsmodul som utrustar lärare i att främja lärandemiljö som underlättar inkluderingar). baserat på de indikatorer som samlats in har projektpartnerskapet fullt ut uppnått de flesta av de planerade förväntade resultaten.


Särskilt i förhållande till specifikt mål (SO) 1 Att utbyta god praxis i organisationsmiljöer som underlättar övergången mellan de olika utbildningsnivåerna, särskilt för de med en utländsk bakgrund. Partnerna tack vare resultaten från LTTA har tydligt förbättrat kunskapen om strategier som underlättar övergången mellan rektorer, beslutsfattare och tjänstemän (R1.2). Samtidigt har några av partnerna testat små pilotaktiviteter som syftar till att underlätta övergången (R.1.1)
När det gäller lokal skolpolicy och stödprojekt till skolor som är mer fokuserade på frågor som rör övergången kommer data att samlas in under projektets andra år eftersom det är mer långsiktiga processer. Partnerna har presenterat mer än 50 övningar i utbildningsaktiviteterna.

När det gäller specifikt mål 2, för att reflektera över lösningar som kan leda till att utbildningsutrymmen producerar en snabbare integration utan att äventyra hela klassens resultat, har partnerskapet uppnått viktiga resultat tack vare den första LTTA (vilket indikeras av utvärderingsindikatorns resultat som framkom från andra och tredje seminariet). Det har skett ett intensivt utbyte av metoder i relation till virtuell och verklig inlärningsmiljö mellan parterna (antal praxis som presenteras och / eller observerats) och ökad kunskap om hantering av multikulturella klasser i de tre länderna. Slutligen så långt som SO 3 är orolig, dvs. lärarnas identifieringsutbildningsbehov i förhållande till inlärningsutrymmen och multikulturella lektors särdrag och testning av en utbildningsväg. De konkreta resultaten som uppnåtts i förhållande till detta specifika mål har varit en 4-dagars utbildningsmodul för lärare som önskar förbättra sina färdigheter inom temat inkludering och kvalitet i inlärningsmiljöer. Dessutom utvecklade partnerskapet ett dokument som identifierar de viktigaste utbildningsbehovet för lärare i förhållande till temat inkludering och lärande sammanhang.
Bortsett från indikationerna från utbytet av praxis under LTTA: er, ett specifikt frågeformulär utarbetat av University of Parma har distribuerats i september 2018 med målet att samla in lärarnas syn och mer generellt för deltagarna i projektaktiviteterna om
utbildningen behöver bekräftas som nyckel (efter deras deltagande i LTTA). Resultaten av denna verksamhet summerade till LTTA: s resultat och den lokala spridningsverksamheten har lett till att tre resultat har uppnåtts i samband med detta mål.

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.