SYNERGY AUDIT

2019 / 2022

SYNERGY AUDIT

Beskrivning

I strävan efter en minskning av mest negativa miljöpåverkan och därav ett möjligt saktande av klimatförändringarnas hastighet, finns idag direktiv och policys på europeisk och global nivå som inbjuder länder, organisationer och individer att minska negativ miljöpåverkan. Det globala privata och offentliga näringslivet arbetar idag för en minskning av deras organisationers negativa miljöpåverkan genom att till exempel bli miljöcertifierade och därmed följa miljöstandarder. Europeiska kommissionens EMAS och den globala ISO 14000 standarden är exempel på miljöstandarder som kan vara av omfattande hjälp i upprätthållande av ett strategiskt och effektivt miljökvalitetsledningssystem med syfte att minska mest negativa miljöpåverkan i organisationer. Emellertid är ofta miljöledningsarbete hindrat av till exempel ekonomiska och kunskapsmässiga luckor inom organisationer. Därför kommer delen av miljöledningsarbetet som involverar miljörevisorer att utvecklas som en ökad möjlighet för utförande av både revisioner och miljöledningsarbetet i ett övergripande perspektiv. Projektet avser att fylla det existerande gapet mellan behovet och önskan från organisationer som idag saknar de ekonomiska och/eller kunskapsmässiga resurser som behövs, i att arbeta med miljöledning och därinom, miljörevision. Därmed, att skapa en ökad förberedelsemöjlighet för en möjlig kommande miljöcertifiering och en ökad möjlighet för minskning av mest negativa miljöpåverkan. Vidare, en möjlighet för skapande av fler utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma med fokus på detta arbetsområde.

Mål

Projektets övergripande mål är att förbättra de miljömässiga hållbarhetsaktiviteterna i det privata och offentliga näringslivet i Europa i arbetet med minskning av mest negativa miljöpåverkan, genom att skapa en miljörevisionsutbildning som innefattar EU och globala direktiv och hållbarhetsmål.

 

De specifika målen är att:

  1. Förbättra utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma inom miljörevision genom skapande av en utbildningsmetodologi för kommande utbildare.
  2. Förbättra kompetensen hos privatanställda och tjänstemän inom miljörevision.
  3. Främja utbyte av verksamhetspraktiker och samarbete emellan EU länder med fokus på miljörevision.

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.