Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

BAS

Utveckling av digitala färdigheter för att locka till sig företag genom fortlöpande yrkesutbildning på arbetsplatser inom den lokala offentliga sektorn.

Om Projektet

” Business attraction “, om den förstås och genomförs på rätt sätt, är en nyckelfaktor för medelstora kommuners framtid.
Den största utmaningen för kommunerna är inte bara att marknadsföra sig själva som en plats att besöka (turism och evenemang) utan också att bli en attraktiv plats att arbeta och investera på.
För att kunna konkurrera om nya investeringar har partnerna identifierat behovet av att utveckla en rad nya kompetenser och färdigheter bland sina anställda, främja ett konkurrenskraftigt företagsklimat, skapa skräddarsydda värdeerbjudanden för orter och sätta samman tvärfunktionella team med den kapacitet som krävs för att locka till sig och underlätta investeringar.

Mål

Det allmänna målet med BAS-projektet är att öka de europeiska städernas attraktionskraft för företag genom att höja kompetensen hos de lokala myndigheternas personal.

De särskilda målen är följande:

  1.  Att utrusta chefer och tjänstemän från kommuner med digital kompetens inom området företagsattraktion.
  2. Att utbyta och identifiera innovativa erfarenheter av strategier för att locka till sig företag bland kommuner i Europa.
  3. Att utveckla en utbildningsmodul online för att hjälpa chefer och tjänstemän.

Aktiviteter

I projektet planeras följande aktiviteter:
  • Utveckling av projektets tre huvudprodukter: kartläggning av utbildningsbehov, verktygslåda för hantering av företagsattraktioner, en e-kurs som främjar digitala färdigheter för att attrahera företag.
  • Sex transnationella projektmöten (varav tre virtuella möten) som anordnas ungefär var sjätte månad och som syftar till att styra projektet, övervaka genomförandet av projektet, övervaka utvecklingen av projektresultaten och bedöma att projektverksamheten genomförs framgångsrikt och enligt tidsplanen.
  • 1 seminarium i Sverige, som syftade till att bedöma och utvärdera kvaliteten på innehållet i verktygslådan och den relevans den kan ha i olika sammanhang.
  • 5 multiplikatorevenemang i vart och ett av länderna som syftar till att presentera projektet, öka kunskapen om företagsattraktion och främja användningen av dess projektresultat, vilket säkerställer projektets hållbarhet efter projektets slut.

Resultat

I projektet förutses tre huvudsakliga projektresultat:

  1. Kartläggning och analys av utbildningsbehov: en insamling och analys av målgruppens utbildningsbehov. Detta resultat kommer att utgöra utgångspunkten för utvecklingen av de följande projektresultaten 2 och 3, eftersom det kommer att definiera utbildningsbehoven och göra det möjligt att utveckla verktyg som är helt anpassade till behoven hos tjänstemännen i de olika länderna.
  2. Verktygslåda för förvaltning av företagsattraktioner: verktygslådan kommer att fokusera på hur man organiserar och förvaltar förmågan att attrahera företag och hur man sammanför olika aktörer för att attrahera, välkomna och stödja investeringar.
  3. E-kurs om digitala färdigheter för att locka till sig företag: en online-utbildning för tjänstemän vid lokala myndigheter som bygger på vissa nyckelelement i verktygslådan.

Training Needs Analysis

Klicka här för att läsa och ladda ner det första projektresultatet som tagits fram inom ramen för projektet.

Syftet med analysen av utbildningsbehoven är att tillhandahålla en rad moderna metoder för varumärkesbyggande och marknadsföring på nätet som hjälper personal vid lokala myndigheter att bygga upp konkurrenskraftiga värdeerbjudanden som är tillgängliga för en global publik.

Skip to content