Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

3x20 NÄTVERK

A European approach towards CO2 emissions reductionthrough awareness raising actions

Om Projektet

Projektets allmänna mål är att föra principerna för energieffektivitet, och därmed att minska utsläppen av växthusgaser, in i medborgarnas och de olika sociala gruppernas dagliga praxis och öka deras kunskap genom processer kopplade till vardagen.

Fem målgrupper har identifierats som huvudrepresentanter för det civila samhället som ska involveras i detta projekt: politiker och offentliga anställda, skolor, ungdoms- och medborgarorganisationer, frivilliga organisationer (icke-statliga organisationer) och tekniker (fackföreningar) kommer därför att mobiliseras för att förbättra och sprida resultaten från projektaktiviteterna.

De specifika målen är:
dela erfarenheter mellan partner (konkret politik och projekt);
fastställa en gemensam strategi för att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen i vardagen med ett starkt engagemang från det civila samhället;
definiera effektiva kommunikationsverktyg genom medborgardeltagande; främja nätverket som inrättades för projektet.

Mål

Projektet hade olika målsättningar, men vissa horisontella inslag som främjande av europeiska värderingar (tolerans, ömsesidig förståelse, solidaritet osv.), bidrag till informellt lärande för ett aktivt europeiskt medborgarskap och främjande av ett transnationellt tillvägagångssätt med en lokal dimension (för att nå EU-medborgarna i deras vardag) inramade alla aktiviteter.
Partnerna har varit angelägna om att ge medborgarna möjlighet att interagera och delta i uppbyggnaden av ett allt närmare Europa, som är demokratiskt och världsorienterat, förenat i och berikat av sin kulturella mångfald. Med sin verksamhet syftade projektet till att utveckla en känsla av europeisk identitet, baserad på gemensamma värderingar, historia och kultur, uppmuntra samverkan mellan medborgare och organisationer i det civila samhället från alla deltagande länder, bidra till interkulturell dialog och förstärka Europas mångfald och enhet, med särskild uppmärksamhet på verksamhet som syftar till att utveckla närmare band mellan medborgare från medlemsstaterna.

De målgrupper som identifierades som representativa intressenter i samhället var följande:

  • Politiker och tjänstemän för att definiera, planera och genomföra hållbara åtgärder inom den offentliga förvaltningen: utbyte av god praxis genom workshops och besök på plats är det bästa sättet;
  • Planerare och tekniker (hantverksförbund) för att förbättra kvaliteten på design och planering på ett gemensamt sätt och för att involvera specialiserade arbetstagare som är medborgarnas främsta konsulter;
  • Universitet och skolor för att involvera unga generationer och lärare för att fastställa rätt sätt att kommunicera och främja hållbarhet;
  • Icke-statliga organisationer (NGO) för att främja hållbar energi och medvetenhet i samhället i stort genom att organisera offentliga evenemang och kampanjer;
  • Medborgar- och ungdomsföreningar för att främja förnybar energi och förbättra energieffektiviteten samt för att uppmärksamma att det är en billig resurs.

Aktiviteter

Seminarium i Rimini
Seminarium i Norrköping
Seminarium i Dietzenbach
Seminarium i Linköping
Seminarium i Reggio Emiliax

Projektresultat

Över 350 deltagare från fyra länder och företrädare för intressentgrupper har deltagit aktivt i de fyra transnationella mötena. Varje partner deltog i alla transnationella möten, vilket visade hur viktigt projektet var för dem. Fem europeiska projekt eller kampanjer och tiotals lokala projekt har delats ut som bästa praxis. Under de sex platsbesöken har man förklarat hur man genomför bästa praxis, kommunikationskampanjer och tekniska lösningar. Flera partner har uttryckt sitt intresse för att ansluta sig till borgmästaravtalet och anta den europeiska PR-kampanjen ENGAGE som främjas av Energy Cities Network för att utveckla handlingsplaner för hållbar energi och engagera intressenterna i minskningen av koldioxidutsläpp.

Skip to content