Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN

BACKPACK ID

Bridging languages and memories to foster multiple identities: "Never leave your backpack behind!"

Om Projektet

Backpack-ID är ett innovativt projekt som syftar till att främja inkludering av flyktingbarn i skolor i fyra europeiska länder, Grekland, Italien, Tyskland och Sverige, alla engagerade att ta itu med de utmaningar som den nuvarande flyktingkrisen medför. Projektet omfattar barn och ungdomar från grundskolan (i åldern 10–15 år) med fokus på deras olika bakgrunder. Projektet riktar sig till både barn med utländsk bakgrund och barn med icke-utländsk bakgrund. Det kommer i första hand att möjliggöra för alla barn att utforska och upptäcka om nya sidor hos sig själva. Barnens familjer och deras sociala bakgrund kommer att vara nyckelresurser i denna process. Uttrycket ” lämna aldrig din ryggsäck” refererar till det enormt känslomässiga och symboliska värdet som flyktingarna bär i sina ”ryggsäckar” och fungerar som en gemensam grund i sökandet efter ”broar” mot medlemskap och identiteter. Dessutom är det viktigt att arbetet stödjer flyktingbarn i deras nya skola, som lär ut på ett annat språk än deras modersmål. Att hitta nya integrerade tillvägagångssätt för att möta flera identiteter och nivåer av läskunnighet är ryggraden i Backpack-ID:s arbete.

Mål

De förväntade resultaten är riktade mot projektets bredare mål.

  1. Konkreta och mångsidiga resultat av vad barn har uppnått från reflekterande kring identiteter, framsteg i läskunnighet samt förmågan att reflektera över likheter eller skillnader och se sina erfarenheter i ett bredare europeiskt sammanhang.
  2. En serie omfattande, innovativa och pedagogiska multimedia material som kan användas av elever och lärare.
  3. En verktygslåda för lärare, med syftet att hjälpa lärare att hantera identitetsdynamik i klassrummet. I detta bottom-up-tillvägagångssätt kommer många metoder som kombinerar forsknings- och utbildningsinsatser, deltagande modeller och blandade metoder från det psykologiska området att utnyttjas.

Påverkan

  1. På klassnivå kommer nyanlända och även icke-nyanlända elever dra fördel i form av ökad psykologisk dynamik i klassen (självkänsla och positiva självbilder genom att tillhöra gruppen) och underlättad kommunikation på kreativa sätt; eleverna utvecklar en förmåga att känna igen vad som är fördomar och diskriminerande behandling och samtidigt respektera andra människors sociala identiteter. En annan fördel är att läskunnighet av flyktingbarn förbättras.
  2. På lokal nivå, kommer flyktingfamiljer att undvika marginalisering när en mer deltagande och inkluderande kultur utvecklas.

Projektresultat

O1: ELEVERNAS BERÄTTANDE TEXTER I E-BOKSFORMAT

En samling av elevernas personliga böcker som består av multimodalt material (skrivna berättelser, bilder, fotografier, videor, musik, sånger, filmer, favoritspel eller recept etc.) som symboliserar elevernas minnen, språk och olika identiteter.

e-bok för elever och lärare

O2: DIGITALISERA DE NARRATIVA TEXTERNA – VIDEORNA

En samling videor skapade utifrån elevernas personliga böcker (O1).

Kolla på videoerna

O3: ANALYSERA VIDEOR OCH KONSTRUERA EN UTARBETAD ANTOLOGI

Både elever och lärare i klassen kommer att tolka och analysera videorna (O2). Detta samlas i en nationsöverskridande samling.

Ladda när Samlingen

 
O4: : LÄRARENS VERKTYG

En handledning för lärare med goda och innovativa metoder som också kan involvera elevernas familjer i skollivet, och därigenom stödja kommunikation mellan generationer.

Nyheter från Projektet
Föregående
Nästa
Se vår infografik
backpack id
backpack id
backpack id