Funded by

Erasmus+, KA2

God Praxis
Information
Quick Links
Contacts
ginevra
Ginevra Roli
Project Officer - SERN

Brand EU

Acquiring place BRANDing competences at work through continuing VET to increase the attractiveness of EUropean cities

Om projektet

Projektet Brand EU sammanförde kommuner som ville locka till sig nya människor och företag. Det hade konstaterats att det fanns en allmän kunskapsbrist gällande effektiv kommunikation bland lokala aktörer, särskilt hos offentliga myndigheter. Ett exempel var att inte alla insåg vikten av att presentera sina kommuner som ett helt system och kartlägga alla sina resurser som en helhet. Med utgångspunkt i detta kom projektets partners fram till att deras tjänstemän och lokala aktörer måste utrustas med strategier för platsvarumärkesbyggande för att i förlängningen också öka sitt lokala områdes attraktionskraft

Mål

Projektets allmänna mål var att öka de europeiska städernas attraktionskraft genom utbyte av god praxis för platsvarumärkesbyggande. Detta skulle utformas och genomföras av kommuner, i samarbete med lokala aktörer, för att skapa gynnsammare förutsättningar för lokal utveckling. För att uppnå det allmänna målet fanns följande delmål:

1. Kompetensutveckling gällande platsvarumärkesbyggande för kommunernas och de lokala aktörernas anställda.
2. Ökat samarbete mellan kommuner och lokala aktörer, genom gemensamma strategier för platsvarumärkesbyggande.
3. Att skapa fler transnationella utbildningsmöjligheter för anställda hos kommuner och lokala aktörer.

Målgrupper för projektet var tjänstemän, politiska företrädare och lokala aktörer, inklusive små och medelstora företag, branschorganisationer, handelskammare, föreningar, osv.

Aktiviteter

Projektets aktiviteter genomfördes på två nivåer:

På transnationell nivå:

  • 4 samordningsmöten: 1 startmöte, 2 mellanmöten och 1 slutmöte;
  • 3 utbildningar om varumärkesbyggande för tjänstemän och anställda från lokala aktörer (små och medelstora företag, föreningar, andra offentliga myndigheter, etc.) på följande teman:
    – Introduktion till varumärkesbyggande och marknadsföring;
    – Hur man kan locka medborgare och företag till våra kommuner;
    – Främjande av turism;
    – Peer review av de deltagande kommunernas tjänster.

 

På lokal nivå:

Partnerna definerade sina strategier för varumärkesbyggande på grundval av de färdigheter som förvärvats genom verksamheten på transnationell nivå. I denna process förutsätts ett starkt engagemang från intressenterna för att bygga upp lokala samarbetsnätverk som syftar till att öka de deltagande europeiska städernas attraktionskraft.

Projektets genomslagskraft

Projektet ökade kompetensen om platsvarumärkning hos tjänstemännen i de deltagande kommunerna. Samtidigt väckte “Brand EU” intresse för att investera i fortsatt yrkesutbildning som ett sätt att omskola myndigheternas personal och utveckla strategier som påverkar den lokala utvecklingen (som i detta fall en strategi för platsvarumärkesbyggande).
På lång sikt kommer det nära samarbetet mellan kommuner och lokala aktörer att öka de berörda städernas attraktionskraft och skapa mer tilltalande villkor för medborgare och företag att etablera sig.

Resultat

Presentationerna som Per Ekman gjorde om Branding places under projektets första seminarium, samt om Place Branding & Business Attraction från det andra seminariet hittar du länkade här.

Slutresultatet av projektet blev den publikation som togs fram av projektets partners. Publikationen innehåller nyckelbegreppen “place branding” (platsvarumärke) och “business attraction” (företagsattraktion) som presenterades av Per Ekman som deltog som expert i projektet, och de platsvarumärkesstrategier som varje partnerorganisation utvecklade under projektets tre år med inspiration från vad de har lärt sig.

Nyheter från projektet
Skip to content