Funded by

Erasmus+, KA2

God Praxis
Information
Quick Links
Contacts
ginevra
Ginevra Roli
Project Officer - SERN

Brand EU

Acquiring place BRANDing competences at work through continuing VET to increase the attractiveness of EUropean cities

About the project

Projektet Brand-EU sammanförde kommuner som vill locka till sig människor och företag. Det fanns en allmän kunskapsbrist, särskilt hos offentliga myndigheter, när det gäller kommunikationsförmåga, och man borde ägna mer uppmärksamhet åt att presentera städerna som ett system och kartlägga de resurser som de har att erbjuda. Med utgångspunkt i dessa överväganden har partnerna kommit fram till att tjänstemännen måste utrustas med kompetens om strategier för platsvarumärkesbyggande för att öka de lokala områdenas attraktionskraft.

 

Objectives

Projektets allmänna mål var att öka de europeiska städernas attraktionskraft genom utbyte av bästa praxis för strategier för platsvarumärkesbyggande som utformas och genomförs av kommuner i samarbete med intressenter för att skapa gynnsammare förutsättningar för lokal utveckling. För att uppnå det allmänna målet ovan syftade projektet till följande:

1. Utveckla kompetensen om platsvarumärkesbyggande hos kommunernas och de lokala aktörernas personal.
2. Öka samarbetet mellan kommuner och lokala aktörer för gemensamma strategier för platsvarumärkesbyggande.
3. Skapa fler utbildningsmöjligheter för kommuners och lokala aktörers personal på transnationell nivå.

De målgrupper som deltog i verksamheten under och efter projektet var tjänstemän, politiska företrädare och lokala aktörer, inklusive små och medelstora företag, branschorganisationer, handelskammare, föreningar för främjande av området osv.

Activities

Projektets aktiviteter genomfördes på två nivåer:

På transnationell nivå:

  • 4 samordningsmöten: 1 startmöte, 2 mellanmöten och 1 slutmöte;
  •  3 utbildningar om varumärkesbyggande för tjänstemän och personal från lokala aktörer (små och medelstora företag, föreningar, andra offentliga myndigheter etc.) på följande teman:
    – Introduktion till varumärkesbyggande och marknadsföring;
    – Hur man kan locka medborgare och företag till våra kommuner;
    – Främjande av turism;
    – Peer review av tjänsterna i de deltagande kommunerna.

På lokal nivå:

Partnerna definerade sina strategier för varumärkesbyggande på grundval av de färdigheter som förvärvats genom verksamheten på transnationell nivå. I denna process förutses ett starkt engagemang från intressenterna för att bygga upp lokala samarbetsnätverk som syftar till att öka de deltagande europeiska städernas attraktionskraft.

Impact

Projektet ökade kompetensen om platsmärkning hos tjänstemännen i de deltagande kommunerna. Samtidigt väckte “Brand EU” uppmärksamhet för att investera i fortsatt yrkesutbildning som ett sätt att omskola myndigheternas personal och utveckla strategier som påverkar den lokala utvecklingen (som i detta fall en strategi för platsvarumärkesbyggande).
På lång sikt kommer det nära samarbetet mellan kommuner och intressenter att öka de berörda städernas attraktionskraft och skapa mer tilltalande villkor för medborgare och företag att etablera sig.

Results

Available the presentations made by Per Ekman on the Branding places from the First Seminar of the Project and on Place Branding & Business Attraction from the Second Seminar.

The final outcome of the project is the publication produced by the project partners. The publication includes the key concepts of place branding and business attraction presented by the expert Per Ekman involved in the project and the place branding strategies developed by each partner organisation in the three years of the project inspired by what they have learned.

News from the Project