Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

MANTT

Managing networks of twinned towns

Om Projektet

Mantt var ett europeiskt projekt som finansierades av programmet Europa för medborgarna inom ramen för åtgärden 2.2 Stödåtgärder. Projektets allmänna mål var att förbättra förvaltningskunskaperna hos tjänstemännen och stärka det politiska engagemanget för att stödja projekt för nätverk av vänorter (NTT).

Tre utbildningsseminarier anordnades för att uppnå detta mål, varav två riktades till tjänstemän och ett till politiska företrädare. Det grundläggande antagandet bakom processen var att ledarskapsutbildning bygger på förmågan att socialisera och teoretisera praktiken. Seminarierna var därför inriktade på att lyfta fram och diskutera de “kritiska ögonblicken” i projektcykelförvaltningen, såsom de upplevdes av samma deltagare och/eller av andra kollegor som på liknande sätt var involverade i NTT-projekt.

Utbildningsprocessen utvecklades med utgångspunkt i ett frågeformulär om de “kritiska ögonblicken” i projektledningen. Detta frågeformulär tjänade till att värdera, prioritera och motivera relevansen av varje ögonblick enligt den personliga erfarenheten hos offentliga tjänstemän och chefer som var involverade i olika NTT-projekt och i olika skeden av projektcykeln.

Utbildningsseminarierna för offentliga tjänstemän utvecklades enligt en metodologisk sekvens som syftade till att: socialisera de indikationer som kom från frågeformulären; erkänna/antagna PCM-strategin för att tolka problem (och prioriteringar) enligt en gemensam “grammatik” för vad varje fas i projektcykeln innebär; fördjupa och diskutera de olika frågorna genom arbetsgrupper och plenarsessioner för att formulera gemensamma riktlinjer och riktlinjer.

Mål

De specifika målen för Mantt härrörde från de problem som uppstod i partnernas tidigare erfarenheter av planeringen av nätverk av vänorter, det vill säga: ett behov av att förbättra färdigheter och förmågor i samband med rollförvaltning i projektcykeln, ett starkare och konsekvent engagemang från de politiska representanter som krävs i partnerorganisationerna under genomförandefasen av tematiska nätverk, en starkare kapacitet att utnyttja resultaten och behovet av att uppvärdera resultaten av nätverk av vänorter för andra kommuner som är intresserade av att återuppliva sina vänorter eller engagera sig i transnationellt samarbete. Projektets särskilda mål var därför följande:

Att skapa möjligheter till diskussion bland politiska företrädare för att öka medvetenheten om de konkreta möjligheter och resultat som tematiska nätverksprojekt kan ge för deras samhällen.
Förbättra ledningsförmågan hos tjänstemän som redan deltar eller är på väg att delta i genomförandet av tematiska nätverksprojekt.
Att försöka standardisera de verktyg för övervakning och kvalitetsstyrning som utformats för nätverk av vänorter, vilket gör det möjligt att genomföra projekten på ett effektivare sätt och öka överensstämmelsen mellan planerade mål och de resultat som uppnås i praktiken.

Aktiviteter

Samordningsmöte
9/10 januari 2011
Bologna (IT)

Första transnationella seminariet
1/3 mars 2011
La Coruña (ES)

Seminarium för politiska företrädare
13/15 april 2011
Bertinoro (IT)

Andra utbildningsseminariet
14-16 juni 2011
Luleå (SE)

Utvärderings- och uppföljningsmöte
13/15 september 2011
Verteneglio (HR)

Impakt

Målen uppnåddes genom en inlärningsprocess som har visat hur viktigt det är att skapa ett starkt politiskt engagemang och att förbättra och övervaka verksamheten och projektmöjligheterna tack vare aktiva och välutbildade tjänstemän och chefer. Resultaten av diskussionerna och arbetsgruppernas verksamhet har sammanfattats och analyserats i slutpublikationen där riktlinjer för förvaltning av nätverk av vänorter har förklarats.
De tre utbildningsseminarier som anordnades för att uppnå projektets mål, varav två riktades till tjänstemän och ett till politiska företrädare, omfattade 6 länder, 34 kommuner och totalt 81 deltagare. Det är möjligt att identifiera effekterna av Mantt för de två olika målgrupperna: politiska företrädare och tjänstemän:

Politiska företrädare: Tack vare den styrda diskussionsgruppen var det möjligt att lyfta fram vissa element som ökade medvetenheten om betydelsen av NTT bland politiker:

  1. Vikten av att delta i NTT-projekt för att koppla den lokala politiska agendan till EU:s prioriteringar.
  2. Överföring på lokal nivå av europeiska modeller och bästa praxis tack vare utbyte av erfarenheter och bästa praxis.
  3. Förbättring av kommunikationen mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån.
    Skapa ett långsiktigt och europeiskt perspektiv för att planera politiken på lokal nivå.

Tjänstemän: Genom att förvärva nya kunskaper om förvaltningen av projekt för nationella telekommunikationsnätverk kan tjänstemännen få ett starkt och aktivt inflytande på lokal nivå:

  1. De lokala aktörernas deltagande på ett mer effektivt sätt skapar ett stabilt och aktivt lokalt nätverk mellan olika organisationer.
  2. Skapa en sammanhängande och effektiv spridning och kommunikation både till medborgarna och till politiska företrädare.
  3. Förbättring av kvaliteten på befintliga vänortsförbindelser, främjande av europeiska värden och vitalisering av dessa förbindelser.
Klicka här för att ladda ner riktlinjerna
mantt
Skip to content