Medfinansierat av

Europe for Citizens

Information
Länkar
Kontakt
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN
laura
Laura Avanzi
Projektsamordnare - SERN

PART-HER

Europeiskt nätverk för ett delaktigt värnande av kulturarvet

Om projektet

PartHer är ett 24-månadersprojekt med åtta partner från sex EU-länder (Italien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien och Kroatien).

Mål

Det generella målet som PART HER eftersträvar är att bidra till utveckling av delaktighet kring värderingen av kulturarv, på europeisk nivå. Delaktighet och engagemang kring formuleringen av kulturarv är en avgörande faktor för utvecklingen av en europeisk identitet.

 

De specifika målen kan formuleras på följande vis:

 1. Att främja en medborgarroll i urvalet av materiellt och immateriellt kulturarv i deras närområde, och därigenom öka lokalsamhällens stolthet och egenmakt.
 2. Att främja reflektion och diskussion om en gemensam (europeisk) syn på kulturarv som härrör från medborgarnas perspektiv, med stöd från kommuner och museer.
 3. Att vara en innovativ och experimentell testmiljö under implementeringen av den europeiska ramkonventionen om kulturarv (Faro) och den europeiska landskapskonventionen (Florens).

Aktiviteter

I allmänhet innehåller arbetsplanen en rad aktiviteter som kommer att involvera mer än 400 direkta deltagare. I synnerhet kommer projekt- partnerna att arrangera följande:

 • 2 samordningsmöten.
 • 2 seminarier om två huvudfokusområden: 1) materiellt kulturarv och 2) immateriellt kulturarv.
 • Lokala aktiviteter/processer för deltagande i varje land.
 • Inventeringar av det lokala kulturarvet i samarbete med medborgarna och kartläggning på lokal och europeisk nivå.
 • En slutkonferens för att färdigställa kartorna.

Under det andra transnationella mötet i Tours (februari 2020) rapporterade representanter för projektpartnerna om utvecklingen av kartläggningen av det materiella och immateriella arvet i sina länder.

Partnernas presentationer

10 evenemang, plus ett extra lokalt evenemang, har genomförts inom ramen för detta projekt från mars 2019 till december 2021. På grund av Covid-19-utbrottet har projektets slut skjutits upp ett år.

Evenemang 1

Deltagande: 26 medborgare deltog i evenemanget, varav:

 • 2 deltagare från staden Tours (Frankrike),
 • 2 deltagare från staden Linköping (Sverige),
 • 2 deltagare från kommunen Konavle (Kroatien),
 • 1 deltagare från Landkreis Kassel (Tyskland),
 • 1 deltagare från kommunen Denia (Spanien)
 • och 18 deltagare från kommunen Parma och SERN (Italien).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum i ParmaItalien, från 18/03/2019 till 20/03/2019.

 • Kort beskrivning: Syftet med evenemanget var att informera partnerna, bättre definiera projektets genomförandefas för att uppnå projektmålen, fördela uppgifterna mellan partnerna (spridning, övervakning, utvärdering) och arbetsplanen i lokala och transnationella evenemang samt planera användningen av den digitala plattformen för att samla in bidrag från medborgarna om kulturarvet.

Evenemang 2

Deltagande: 59 medborgare deltog i evenemanget, däribland:

 • 5 deltagare från staden Tours (Frankrike),
 • 27 deltagare från staden Linköping (Sverige),
 • 4 deltagare från kommunen Konavle (Kroatien),
 • 6 deltagare från Landkreis Kassel (Tyskland),
 • 4 deltagare från kommunen Denia (Spanien)
 • och 4 deltagare från kommunen Parma och 4 deltagare från SERN (Italien).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum i Linköping – Sverige, från 01/10/2019 till 03/10/2019.

 • Kort beskrivning: Evenemangets fokus låg på det materiella kulturarvet baserat på presentationen av metodiken för insamling av medborgarnas bidrag och av de första inventeringarna som samlats in av partner på lokal nivå. Ett annat ämne som diskuterades under evenemanget var de svenska erfarenheterna av att stärka kulturarvet som en kraft i utvecklingen av ett demokratiskt och hållbart samhälle och av deltagandeprocessen i främjandet av kulturarvet.

Evenemang 3

Deltagande: 97 medborgare deltog i evenemanget, däribland:

 • 69 deltagare från staden Tours (Frankrike),
 • 7 deltagare från staden Linköping (Sverige),
 • 4 deltagare från kommunen Konavle (Kroatien),
 • 4 deltagare från Landkreis Kassel (Tyskland),
 • 4 deltagare från kommunen Denia (Spanien)
 • och 5 deltagare från kommunen Parma och 4 deltagare från SERN (Italien).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum i Tours, Frankrike från 02/02/2020 till 06/02/2020.

 • Kort beskrivning: Fokus för detta evenemang var analys och diskussion av det immateriella kulturarvet i partnerländerna. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att definiera medborgarnas roll i skyddet av det lokala kulturarvet genom att presentera de inventeringar som uppkommit på lokal nivå och utbytet mellan lokala aktörer och transnationella deltagare tack vare olika rundabordssamtal om uppvärdering av kulturarvet och om medborgarnas deltagande. Den franska erfarenheten presenterades genom att exemplet Loiredalen presenterades som exempel på förmedling och uppvärdering av ett kulturlandskap.

Från februari/mars 2020 mötte PartHer-projektet konsekvenserna av utbrottet av Covid19-pandemin genom att förlänga genomförandefasen med 12 månader och aktivera online-möten.

Evenemang 4

 • Deltagande: 27 medborgare från Landkreis Kassel, Tyskland, deltog i evenemanget (lokalt evenemang för uppvärdering).
 • Plats / datum: Evenemanget ägde rum i Klostermuseum Bad Emstal den 13/09/2020.

Syftet med det lokala valoriseringseventet var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att stödja medborgarna i att uttrycka sina tankar om kulturarvet genom att samla in deras bidrag på projektets digitala plattform. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt medborgarnas bidrag som rör naturmiljön och de lokala traditionerna.

Evenemang 5: 

 • Deltagande: 168 medborgare från staden Tours, Frankrike, deltog i evenemanget (lokalt uppvärderingsarrangemang).
 • Plats / datum: Evenemanget ägde rum i Tours den 19-20/09/2020.

Det lokala evenemanget ägde rum under de europeiska kulturarvsdagarna. Syftet med det lokala evenemanget var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att hjälpa medborgarna att uttrycka sina tankar om kulturarv genom att samla in sina bidrag på projektets digitala plattform. Särskild uppmärksamhet ägnades åt deltagandet av unga medborgare som stödde staden Tours i arbetet med att främja PartHer-projektet och dess åtgärder bland medborgarna.

Evenemang 6

 • Deltagande: 27 medborgare från Linköping, Sverige, deltog i evenemanget (lokalt evenemang för uppvärdering).
 • Plats/datum: Evenemanget ägde rum i Linköping den 24/09/2020.

Syftet med det lokala evenemanget var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att stödja medborgarna i att uttrycka sina tankar om kulturarvet genom att samla in deras bidrag på projektets digitala plattform. Särskild uppmärksamhet ägnades åt kulturarvets värde för medborgarna tack vare workshops och ett besök på Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Evenemang 7: 

 • Deltagande: 26 medborgare från kommunen Konavle, Kroatien, deltog i evenemanget (lokalt evenemang för uppvärdering).
 • Plats/datum: Evenemanget ägde rum i Kovavle den 03-04/12/2020 med online-sändning av konferensen och workshopen.

Syftet med det lokala evenemanget var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att hjälpa medborgarna att uttrycka sina tankar om kulturarvet genom att samla in sina bidrag på projektets digitala plattform. För att stärka kopplingen till det lokala kulturarvet valdes Konavle traditionsmuseum, där deltagarna hade möjlighet att se några exempel på konkreta kulturarv som också rapporterats på den digitala plattformen av medborgarna.

Extra evenemang

Deltagande: 42 medborgare från staden Parma, Italien, deltog i evenemanget (lokalt evenemang för uppvärdering).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum online den 17/12/2020.

Syftet med det lokala valoriseringseventet var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att stödja medborgarna i att uttrycka sina tankar om kulturarvet. Särskild uppmärksamhet ägnades åt att presentera några av de mest innovativa bidragen som samlats in på den digitala plattformen i Parmaområdet.

Evenemang 8

 • Deltagande: 52 medborgare från kommunen Denia, Spanien, deltog i evenemanget (lokalt uppvärderingsarrangemang).
 • Plats / datum: Evenemanget ägde rum i Denia den 16-17/06/2021.

Syftet med evenemanget var att presentera PartHer-projektet för lokala intressenter och att hjälpa medborgarna att uttrycka sina tankar om kulturarv samt att visa och diskutera några av de mest innovativa bidrag som samlats in på den digitala plattformen i Denia-området.

Denia kommun anordnade ett informellt möte med lokala intressenter (cirka 60 personer deltog) i januari 2020 för att fastställa den första grunden för kommunikation och medborgarnas deltagande i värderingen av kulturarvet inom PartHer-projektet.

Evenemang 9

Deltagande: 27 medborgare deltog i evenemanget, varav:

 • 3 deltagare från staden Tours (Frankrike),
 • 3 deltagare från staden Linköping (Sverige),
 • 2 deltagare från kommunen Konavle (Kroatien),
 • 11 deltagare från Landkreis Kassel (Tyskland),
 • 1 deltagare från kommunen Denia (Spanien),
 • 4 deltagare från kommunen Parma
 • och 3 deltagare från SERN (Italien).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum på nätet den 09-10/06/2021.

Syftet med evenemanget var att presentera och diskutera det viktigaste innehållet och statistiken från medborgarnas svar på den digitala plattformen och att ta reda på de mest relevanta delarna för att skapa en europeisk kulturarvsstig som ska presenteras i projektets slutpublikation.

Evenemang 10

Deltagande: Det senaste evenemanget var ett blandat evenemang med deltagare i Parma och deltagare som följde mötet online på grund av begränsningar i samband med pandemin. Totalt deltog 77 medborgare, varav:

 • 3 deltagare från Tours (Frankrike) i Parma och 3 andra deltagare online,
 • 4 deltagare online från Linköping (Sverige),
 • 5 deltagare från Konavle (Kroatien) i Parma,
 • 2 deltagare från Landkreis Kassel (Tyskland) i Parma och 2 deltagare online,
 • 4 deltagare från Denia (Spanien)
 • och 41 deltagare från kommunen Parma och 6 deltagare SERN (Italien).

Plats / datum: Evenemanget ägde rum både i Parma (Italien) och online från den 12/12/2021 till den 15/12/2021.

Syftet med evenemanget var att nå ett gemensamt slutförande av den europeiska kulturarvskartan baserat på de processer som utvecklats vid lokala evenemang med medborgarnas deltagande. Denna aspekt var viktig för att öka kunskapen om partnerländernas sätt att skydda, uppvärdera och främja kulturarvet och för att skapa framtida samarbetsnätverk.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt projektets effekter, som diskuterades i transnationella arbetsgrupper med utgångspunkt i specifika frågor:

 •  Hur påverkade projektet de lokala förvaltningarna? Vad har ni lärt er av projektet och av era egna medborgare? Vad har ni lärt er om andra europeiska länder?
 • Hur kan/kommer projektet att fortsätta i framtiden (både genom plattformen och/eller i andra former)?
 • Vilken plats/roll kan detta projekt ha i en nationell och europeisk kultur i snabb utveckling och i en globaliserad värld?

Resultat

De förväntade resultaten är:
 1. Ökat deltagande från medborgarnas sida och ökad känsla av gemensam tillhörighet till EU.
 2. Inventeringar och kartor över det europeiska kulturarvet. Plattformen syftar inte till att dela med sig av fragmenterad och oorganiserad lokal kunskap, utan snarare till att identifiera grupper av kulturresurser som kulturarvssamhällena vill överföra till kommande generationer.

Påverkan

Påverkan i förhållande till de förväntade projektresultaten kommer att vara:

 1. Utbyte av bästa praxis och perspektiv på projekttemat.
 2. Ökat deltagande från medborgarnas sida och ökad känsla av gemensam tillhörighet till EU.
 3. Kartläggning av det europeiska kulturarvet (lokala och europeiska kulturarvskartor) genom en digital plattform och verktyg som gör det möjligt att välja ut, bevara och främja kulturarvstillgångar som värderas av lokalsamhällen. Plattformen kommer inte bara att syfta till att dela med sig av fragmenterad och oorganiserad lokal kunskap, utan också till att identifiera kluster av kulturarvssamhällen av medborgare som vill föra kulturarvet vidare till kommande generationer lokalt och i Europa.
Nyheter från projektet
Slutlig publicering
Skip to content