Medfinansierat av

Erasmus+, KA2

Information
Länkar
Kontakt
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN

PLAYING

Förbättra kvaliteten på förskoleverksamheten genom innovativa metoder för lekbaserat lärande.

Om projektet

Utbildning i tidig ålder är en mycket viktig del av ett barns liv och ger möjlighet att upptäcka och tillgodose barns individuella behov och bygga upp deras styrkor, vilket ger en rättvis start för alla barn, särskilt de som kommer från missgynnade miljöer. Med utgångspunkt i vikten av att erbjuda förskoletjänster av hög kvalitet har projektpartnerna insett det gemensamma behovet av att utbilda lärare i pedagogiska metoder som främjar social integration och utvecklar barns förmåga att lära sig och behärska undervisningsspråket. Behovet av utbildning blir ännu större om man betänker att det bland förskolepersonalen finns assistenter som i många av EU:s utbildningssystem kan anställas utan grundutbildning inom förskola och barnomsorg.

Dessutom erkänner projektpartnerna att leken spelar en viktig roll i förskoleundervisningen, eftersom den är den viktigaste metoden för att stimulera barnens mentala och fysiska kapacitet och underlätta deras anpassning till kraven i den formella utbildningen. Leken kan ha en stor inverkan på utvecklingen och särskilt på den sociala utvecklingen, språkkunskaperna och den kognitiva utvecklingen.

PLAYING-projektet tillgodoser därför behovet av att utbilda förskolepersonal, se till att leken får en viktig roll i barns lärande och förbättra tillgången till och kvaliteten på system för utbildning och vård av barn i tidig ålder (0-6 år).

Mål

Mot bakgrund av det treåriga projektet är projektets allmänna mål att öka kvaliteten inom småbarnspedagogik och -omsorg genom att utveckla ny kunskap om pedagogiska metoder som bygger på leken.

De specifika målen är:

  1. Att stärka förskolepedagogernas kompetens genom en innovativ lekbaserad inlärningsmetodik.
  2. Att förbättra kvaliteten på förskoleverksamheten genom att införa transnationella peer review-baserade processer i samband med inlärningsmetoder

Produkter

Projektet kommer att producera till tre resultat:

IO1: en kartläggningsanalys som ger en översikt över projektets ämne och fastställer de befintliga behoven och luckorna i metoder och kunskap om lekbaserat lärande.

IO2: en utbildningsmetod, en undervisningsmetod som omfattar de principer och metoder som används av förskollärare för att möjliggöra barns lärande genom symbolisk lek.

IO3: en verktygslåda för inbördes granskning, ett verktyg för att utvärdera alla förskolor i Europa när det gäller korrekt genomförande av metoder för lekbaserat lärande i symboliska lekar

Resultat

För det särskilda målet 1. Att stärka förskollärarnas kompetens genom en innovativ lekbaserad inlärningsmetod.

Förväntade resultat:

  1. Utvecklad kunskap om olika metoder för att främja barns språkkunskaper genom lek i förskolan.
  2. Förbättrad kompetens hos förskollärare och ökad kvalitet på utbildningsutbudet.
  3. Levererat en ny undervisningsmetodik och nytt material som bygger på lekens centrala roll.

 

För det särskilda målet 2. Att förbättra kvaliteten på förskoletjänsterna genom att införa transnationella kollegiala granskningsbaserade processer i samband med inlärningsmetoder.

Förväntade resultat:

  1. Förbättrat europeiskt samarbete mellan kollegor i förskolor.
  2. Levererade verktyg för kollegiala granskningsbaserade processer.
  3. Förbättrade planer för roller och uppdrag i förskolor som ett resultat av återkopplingen från kollegiala utvärderingar.
Nyheter från Projektet
Upptäck vår infografik
Skip to content