Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projekt Samordnare- SERN

PLUS+T

Utbyte av praxis och förbättring inom området hållbara transporter

Om Projektet

Projektet är främst inriktat på utbyte av erfarenheter inom området hållbar mobilitet. Den bakomliggande tanken är dock att begreppet hållbarhet omfattar olika aspekter av planering: miljömässiga, ekonomiska och sociala. Planering för hållbara transporter måste i själva verket också ta hänsyn till sociala och ekonomiska faktorer. Politiken bör utformas så att alla samhällsmedborgare har tillgång till och råd med hållbara transportalternativ, särskilt de som är marginaliserade eller bor i underförsörjda samhällen. Projektet utvecklas som fortlöpande yrkesutbildning (CVET), eftersom det, när världen övergår till en koldioxidsnål ekonomi, är viktigt att arbetstagare inom transportsektorn är utrustade med de färdigheter och kunskaper som krävs för att stödja denna övergång.

Mål

Huvudsyftet med projektet är att bygga upp kunskap bland tjänstemän och att utbyta erfarenheter av lokal och regional styrning när det gäller hållbara transporter.

Aktiviteter

Från dessa mål väntar man sig utbyte av god praxis och möjligheten att få mer välutbildade tjänstemän. Dessa resultat kommer att uppnås genom olika aktiviteter:

  • Insamling av god (eller dålig) praxis från de deltagande länderna om hur olika regioner implementerar och arbetar mot hållbar planering av transporter. Partners kommer att utbyta kunskap och praxis för att stödja en större förändring som inte bara är begränsad till de egna institutionerna.
  • Seminarium om hållbar mobilitet;
  • Återrapportering från intressenter: För att säkerställa att alla intressenter informeras om resultaten av seminariet och engageras, kommer en serie lokala online-möten att hållas i Italien, Finland, Tyskland och Sverige.
Skip to content