Finansierat av

Europe For Citizens

Information
Länkar
Kontakt
SERN Sekretariat

REN

Rural Europe Network

Om projektet

Projektet REN har sitt ursprung i vissa behov som är gemensamma för alla partner och som identifierades under projektplaneringsfasen. Partnerländerna kännetecknas av två särdrag: en åldrande befolkning och övergivande av områden av unga människor som flyttar till andra platser för att söka nya arbetsmöjligheter.

 

Ungdomsarbetslöshet, en innovativ politisk agenda och utbyte av expertis om hur man kan förbättra territoriernas konkurrenskraft är de viktigaste utmaningarna som projektpartnerna vill ta itu med på transnationell nivå för att analysera och utbyta innovativa och strategiska metoder. Projektpartnerskapet består av åtta kommuner från fem europeiska länder, och var och en av dem har involverat lokala intressenter, personer, grupper och föreningar som är intresserade av att analysera, fördjupa och delta i projektets teman.

Mål

Projektets övergripande mål är att göra de berörda kommunerna mer attraktiva för att utnyttja sin potential inom landsbygdssektorn. De specifika målen är följande:

 • Öka kunskapen om metoder för att stärka konkurrenskraften, för att bättre främja lokal turism och landsbygdsresurser genom nya lokala och internationella nätverk;
 • Öka unga jordbrukares kunskaper och färdigheter om mervärdet av små lokala produktioner;
 • Öka möjligheterna och stimulera unga människor att vara aktiva och engagerade i landsbygdssektorn (och i landsbygdsturism) och skapa möjligheter att delta i Europeiska unionen;
 • Öka allmänhetens medvetenhet om EU:s roll och betydelse i samband med temat;
 • förbättra och berika lokala beslutsfattares kunskaper och strategier och utvidga deras visioner genom utbyte av praxis och erfarenheter på internationell nivå.

Aktiviteter

 • Samordningsmöte
  Borgo Val di Taro
  28/30 oktober 2014

 

 • Första transnationella mötet
  Camariñas
  3/6 mars 2015

 

 • Andra transnationella mötet
 • Buzet
 • 14-17 april 2015

 

 • Lokala evenemang i alla kommuner
  Juni/oktober 2015

 

 • Utvärderingsseminarium
  Jalasjärvi
  9/12 december 2015

 

 • Slutkonferens
  Borgo Val di Taro
  18/21 april 2015

Påverkan

Projektet REN förutsåg evenemang med olika planer och med deltagande av direkta deltagare, cirka 500 under hela projekttiden, och lokala intressenter. Kopplingen mellan transnationella och lokala evenemang utgör ett viktigt mervärde för REN-projektet. Först och främst identifierade, diskuterade och utbytte de europeiska partnerna sina erfarenheter av projektet och bästa praxis vid två transnationella möten.

 

Det första mötet handlade om formell och informell utbildning och träning för unga jordbrukare för att öka konkurrenskraften på landsbygden och i staden, och det andra mötet handlade om alternativa möjligheter för jordbrukare inom hållbar turism, sociala och miljömässiga ramar.

 

Det andra steget kan identifieras i utbytet av specifika bästa metoder bland lokala aktörer tack vare lokala värderingsseminarier som hålls i de fem europeiska länderna i partnerskapet. Efter dessa möten har 12 bästa metoder identifierats som de viktigaste som kan överföras från ett land till ett annat med lämpliga ändringar. Projektets resultat och utfall presenterades vid ett slutmöte.

Skip to content