Medfinansiering

Erasmus+ KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

SEAL REGIO

Sharing Experiences Acknowledging Learning

Om Projektet

Kvalitetsfrågor inom utbildning och omsorg för småbarn har blivit en prioriterad fråga på nationell nivå och EU-nivå, vilket framhålls i EU:s strategi Utbildning 2020. Mot bakgrund av EU:s strategi för utbildning har Comenius Regio-projektet Sharing Experiences… Acknowledging Learning (SEAL) utgjort ett viktigt exempel på hur en tvåårig process av utbyte och överföring av erfarenheter och inslag av god praxis konkret har bidragit till att förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds av de italienska och svenska organisationer som deltog i projektet.

Partnerskapet har identifierat fem fokusområden för utbytet: Kontexter (rum, tid och relationer) och pedagogiska strategier, organisation av tjänsterna, dokumentation, familjernas medverkan och strategier för kvalitetsbedömning.

Projektets verksamhet bestod av två huvudåtgärder som utvecklades under hela projekttiden och som var och en omfattade två viktiga transnationella evenemang.

Mål

Projektets huvudmål var följande:

  • Att identifiera kriterier, åtgärder, verktyg, processer och förfaranden som utgör en grund för delade och gemensamma strategier för kvalitet inom förskoleverksamheten.
  • Att bidra till kontinuerlig professionell utveckling av den berörda personalen, fördjupad kunskap om sammanhang, processer och strategier som leder till organisatorisk förändring och utveckling samt till en ömsesidig förbättring av utbildningsutbudet.

Aktiviteter

Första transnationella mötet
Parma
17-18 mars 2014

Andra transnationella mötet
Norrköping
19/20 maj 2014

Spridningsseminarium i Italien
Parma
30/31 oktober 2014

Spridningsseminarium i Sverige
Norrköping
4 november 2014

Avslutande evenemang i Sverige
Norrköping
27/28 maj 2015

Projektresultat

Det regionala partnerskapet identifierade sina bästa metoder och utbytte åsikter och synpunkter om dem i samband med två transnationella möten, ett i varje land.

Dessa två evenemang gav möjlighet att kartlägga de deltagande organisationernas praxis och gav samtidigt en grund för att identifiera projektets fokusområden.

På grundval av de identifierade bästa metoderna som har antagits och genomförts av de två partnerregionerna genomfördes ett experiment i liten skala. Försöken baserades på de erfarenheter/metoder/verktyg som partnerlandet ställde till förfogande inom ramen för de ovan beskrivna fokusområdena.

Utprovningen av 14 metoder utgjorde grunden för ett utvärderingsmöte och en slutlig diskussion om resultaten i samband med det avslutande transnationella evenemanget. Några indikatorer på projektets effekter: 15 partner i de två regionala konsortierna, 33 identifierade bästa metoder, 14 överförda och testade metoder, 58 internationella deltagare i projektets transnationella evenemang, 180 deltagare i de lokala spridningsevenemangen, 182 lärare och 695 familjer som nåtts av spridningen i Sverige.

Nyheter från Projektet
Ladda ner Broschyren
Skip to content