Medfinansiering

Erasmus+, KA3

Information
Länkar
Kontakt
ginevra
Ginevra Roli
Projektsamordnare- SERN

SEBI

Säkerställandet av barnets bästa i skoladministrationen

Om projektet

Projektet SeBI finansieras av Europeiska kommissionen genom medel från den nationella nyckelåtgärden Erasmus + Stöd till politiska reformer nyckelåtgärd 3 (KA3) Social inkludering och gemensamma värderingar: bidrag på utbildningsområdet.

Projektets huvudkoncept är Barnets Bästa, en term som har används it ett antal internationella dokument om mänskliga rättigheter, mest anmärkningsvärt i Deklarationen om Barnets Rättigheter från 1959, Konventionen om Eliminering av Alla Former av Diskriminering mot Kvinnor från 1979 och Konventionen om Barnets Rättigheter (CRC) från 1989.

Enligt CRC: “Barnets bästa ska vara ett primärt övervägande i alla handlingar som påverkar barn, ingen diskriminering ska ske på grund av ras, färg, kön, språk, religion, politiska eller andra åsikter, nationell, etnisk eller social härkomst, egendom, funktionsnedsättning, födelse eller annan status, deltagande stater erkänner att varje barn har en inneboende rätt till liv och ska säkerställa i maximal utsträckning överlevnaden och utvecklingen av barnet och barn ska ges rätten att fritt uttrycka sina åsikter i alla ämnen som berör dem, deras åsikter ska ges grundlig vikt i enlighet med barnets ålder och mognadsnivå”. Det nya kännetecknet för detta uttalande om principen om Bästa Intressen var troligen dess räckvidd, som för första gången, utökades till en skyldighet för staterna “att se till att barnets bästa placeras i kärnan av regeringen och all beslutsfattande som påverkar barn ”.

Sedan dess återstår det att utarbeta en tydlig och exakt förståelse av begreppet ”bästa intresse” ytterligare eftersom det har varit föremål för olika tolkningar. Samtidigt kommer verkligheten ofta i kontrast till lagstiftningen om barnets bästa intresse, inte bara i fall av social kris utan också i normalitet. Trots viktigt arbete av EU, Europarådet och andra inom området för att säkerställa barns rättigheter, tyder en verklighetskoll över hela Europa på att nivåerna av barnfattigdom och socialt utanförskap eskalerar.

Det bevisat inte bara i EU utan även i andra länder runt om i världen att utbildningssystemen ännu inte är helt byggda för att implementera Barnets bästa. Därför är ett av de bästa sätten på vilka stater kan hantera Barnets bästa, att förankra dem i deras utbildningsinstitutioner och praxis. Bristen på utbildning och kunskap hos beslutsfattare på denna nivå inom grundskolan och gymnasieskolan kan förlänga prestationsgapet och marginaliseringen av missgynnade barn. Sådant prestationsgap kan minskas genom relevant praxis etablerad i skolor baserat på den kommande landspecifika behovsanalysen och skrivbordsundersökningen.

SEBI-projektet syftar till att identifiera de viktigaste utmaningar som utbildningssystemen möter inom områden där avgörande om Barnets Bästa Intresse är en förutsättning, och förbereda metoder, verktyg och processer för att stödja evidensbaserad politik som ger stöd till skolledare, lärare och beslutsfattare.

Mål

Projektets generella mål är :

att utveckla och genomföra innovativa metoder och praxis för att främja en inkluderande utbildning och främja gemensamma värderingar.

Projektets specifika mål är följande:

 • Att identifiera de viktigaste utmaningarna som utbildningssystemen står inför när det gäller beslutsfattande på områden där fastställandet av barnets bästa är en förutsättning.
 • Att stödja evidensbaserat beslutsfattande.
 • Att utveckla metoder och verktyg för att förbättra samarbete, kommunikation och utbyte av god praxis för att främja och underlätta fastställandet av barnets bästa.
 • Att underlätta hållbarheten och överförbarheten av god praxis genom att utveckla manualer för integration av politik och praxis för nationella utbildningssystem, med hänsyn till varje systemram.

Resultat

De förväntade resultaten av projektet är först och främst inriktade på att öka intressenternas kunskap om begreppet BIC och om EU:s, nationell och lokal politik och lagstiftning samt administrativ praxis på området; utformning, utveckling och/eller övervakning av politik som syftar till att ta hänsyn till BIC i alla aspekter av den pedagogiska processen i syfte att stärka missgynnade barn och främja barnens rättigheter i samhället samt ett effektivare genomförande av lagstiftningen om icke-diskriminering.

Resultat:

 • WP1: Kartläggning av ekosystemet för nuvarande praxis och trender för att säkerställa barnets bästa i förvaltningen av skolor för utbildning.
 • WP2: Kapacitetsuppbyggnad för skolpersonal och intressenter.
 • WP3: Utveckling, testning och finjustering av pedagogiska tillgångar.
 • WP4: Utveckling av politiska rekommendationer.
 • WP5: Kampanjer för ökad medvetenhet, spridning och utnyttjande.
 • WP6: Övervakning, kvalitetskontroll och utvärdering
 • WP7: Projektledning och samordning

Den europeiska referensramen för barnets bästa

Nyheter från Projektet
Titta på den senaste videon om projektet!

Utbildningsmöjligheter

Föregående bild
Nästa bild

Inom ramen för SEBI-projektet kommer en onlineutbildning (på italienska) att erbjudas skolledare, lärare i alla utbildningscykler och utbildare för att fördjupa principen om barnets bästa och dess tillämpning i skolorna.

Utbildningen är uppdelad i två online-seminarier i februari, som upprepas med en veckas mellanrum på olika tider.

1) möte 14-17 Februari- click here to register 
2) möte 22-24 Februari- click here to register 

In the framework of the SEBI Project an online training (IN ITALIAN) will be offered to school managers, teachers of all educational cycles and educators, to deepen the principle of the Best Interest of the Child and its application in schools.

The training is divided into 2 online seminars, in February, repeated a week apart in a different time slot.

1) session 14-17 February – click here to register 
2) session 22-24 February – click here to register 
Skip to content