Medfinansiering

Europe for Citizens

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

VOLWE

European network on the role of volunteers in welfare policies

Om Projektet

Volwe-idén skapades tack vare deltagandet i SERN-nätverkets verksamhet. Varje land uttryckte intresse för att utveckla relationerna mellan offentliga förvaltningar och ideella organisationer mot bakgrund av samhällets alltmer komplexa behov. Socialpolitiken kan inte bara vara en åtgärd för att avhjälpa problem, utan den måste ingå i en övergripande vision av tjänsterna, med kvalitet som ett centralt värde för utvärdering av prestationer och resultat.
Både företrädarna för de offentliga förvaltningarna och volontärerna var engagerade i att hitta nya metoder för att hantera dessa problem. Varje partner presenterade sin framgångsrika praxis under sex evenemang, och de andra partnerna hade möjlighet att få idéer (om inte hela praktiken) och genomföra den i sina egna länder.

Mål

Målen för detta projekt var:
– Att öka kunskapen om frivilligorganisationernas karaktär (egenskaper, ramlagar, relationer med de offentliga förvaltningarna i varje land).
– Utbyte av meningsfulla erfarenheter mellan kommunerna om förhållandet mellan offentliga förvaltningar och frivilligorganisationer, med särskild uppmärksamhet på engagemanget för de mest behövande medborgarna.
– Studier och försök med metoder för att få unga generationer att engagera sig i volontärarbete.
– Stärka frivilligorganisationernas roll och funktioner.
– Skapa ett långsiktigt samarbete mellan partnerländerna för att befästa det gemensamma arbetet mellan offentliga förvaltningar och frivilligorganisationer, genom att övervaka förändringarna och effektiviteten i de åtgärder som vidtas.

Impakt

Förutom de definierade målgrupperna nådde och involverade Volwe-projektet även andra aktörer i det civila samhället, särskilt skolor som deltog i de aktiviteter som genomfördes lokalt. Utbytet mellan ideella föreningar på internationell nivå främjade en djupare känsla av att tillhöra Europa och en starkare önskan att arbeta tillsammans, genom att utveckla de relationer som skapades under projektet. På grundval av resultaten fastställde partnerna att integrationen av missgynnade ungdomar skulle vara det viktigaste temat för framtida projekt.