Peer Review

Nätverket ger möjligheter att aktivera bilateral eller multilateral Peer Review aktiviteter bland medlemmarna i syfte att stärka medlemmarnas organisatoriska kapacitet och att öka kunskapen hos medlemmarnas personal inom ett begränsat antal tematiska områden.

VAD ÄR EN PEER REVIEW?

Peer Review är en form av extern utvärdering som syftar till att stödja den granskade institutionen i dess arbete med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. En extern expertgrupp, som kallas Peers, inbjuds att bedöma kvaliteten på ett eller flera av institutionens verksamhetsområden, t.ex. kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av enskilda avdelningar eller tjänster. Under utvärderingsprocessen besöker Peers den granskade institutionen. Peers är externa men arbetar i en liknande miljö och har specifik yrkeskompetens och kunskap om det utvärderade ämnet. De är 2-3 “personer med samma status” som de personer vars prestationer granskas. Inom ramen för nätverket kan Peer Review vara bilateral eller multilateral. Inom ramen för SERN kommer den att baseras på ömsesidighet.

VARFÖR EN TRANSNATIONELL PEER REVIEW?

 • få konstruktiv feedback om kvaliteten på sina tjänster från kollegor på fältet,
 • få kunskap om ett externt perspektiv,
 • kontrollera tjänstens kvalitet,
 • presentera styrkor och visa upp god praxis,
 • upptäcka svagheter,
 • att ta emot råd och upptäcka goda rutiner från kollegor,
 • delta i ömsesidigt lärande med Peer-medlemmar,
 • få en extern utvärderingsrapport om tjänstens kvalitet.

HUR FUNGERAR DET?

 1. Peer Review börjar med en förberedande fas. Under denna första fas organiseras Peer Reviewen och organisationen skriver en självutvärderingsrapport som granskas av Peer Reviewen. Peers måste identifieras och informeras om förfarandet för Peer Review. En tidsplan för granskningen utarbetas och arrangemang görs för det kollegiala besöket.
 2. I den andra fasen äger det kollegiala besöket rum, vilket är kärnverksamheten i förfarandet för Peer Review: Peers besöker värdkommunen och gör en utvärdering. Utvärderingen omfattar besök i lokalerna och intervjuer med olika grupper av intressenter. Peers ger en första muntlig feedback i slutet av besöket.
 3. Efter besöket utarbetar Peer-medlemmarna ett utkast till rapport. Denna rapport kommenteras av Peer Review-organisationen och den slutliga Peer Review-rapporten utfärdas.
 4. Den fjärde fasen är avgörande för organisationens utveckling: resultat och rekommendationer från Peer Reviewen överförs till konkreta åtgärder för förbättring, som planeras och genomförs.