Peer review

Nätverket ger möjligheter till bilaterala eller multilaterala peer review-aktiviteter bland medlemmarna i syfte att stärka deras organisatoriska kapacitet och att öka kunskapen hos de anställda inom ett begränsat antal tematiska områden.

VAD ÄR PEER REVIEW?

Peer review (på svenska närmast “kamratrespons”) är en form av utvärdering som syftar till att stödja den granskade institutionen i dess arbete med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. En extern expertgrupp (“peers”), inbjuds att bedöma kvaliteten på ett eller flera av institutionens verksamhetsområden, t.ex. på en tjänst som tillhandahålls. Detta görs genom att expertgruppen besöker den verksamhet som de fått i uppdrag att granska. Gruppen består i regel av två till tre personer som arbetar i en liknande miljö som den som granskas och som har specifik yrkeskompetens och kunskap inom det utvärderade ämnet. Det ska också vara personer med liknande roll och status som de personer vars verksamhet granskas. SERN kan erbjuda bilateral eller multilateral peer review, och den baseras i regel på ömsesidig respons, där organisationerna utvärderar varandras verksamheter.

VARFÖR TRANSNATIONELL PEER REVIEW?

 • för att få konstruktiv feedback från kollegor inom samma fält,
 • för att få ett externt perspektiv på sin verksamhet,
 • för att få en kvalitetskontroll,
 • för att presentera sina styrkor och visa upp god praxis,
 • för att upptäcka svagheter,
 • för att få goda råd och upptäcka goda rutiner hos kollegor i andra organisationer,
 • för att delta i ömsesidigt lärande,
 • för att få en extern utvärderingsrapport om kvaliteten hos en eller flera tjänster.

HUR FUNGERAR DET?

 1. Peer review inom SERN börjar med en förberedande fas. Under denna första fas organiseras utvärderingen och organisationerna skriver en självutvärderingsrapport som granskas av den andra parten. Vilka personer som ska delta som “peers” måste identifieras, och dessa måste informeras om förfarandet för peer review. En tidsplan för granskningen utarbetas och besöksdagarna planeras.
 2. I den andra fasen äger det kollegiala besöket rum, vilket är kärnverksamheten i förfarandet för peer review där själva utvärderingen genomförs. Utvärderingen omfattar besök i lokalerna och intervjuer med olika grupper av intressenter. De som utsetts till “peers” ger en första muntlig feedback i slutet av besöket.
 3. Efter besöket utarbetar peer-gruppen ett utkast till en rapport. Denna rapport kommenteras av peer review-organisationen och den slutliga rapporten utfärdas.
 4. Den fjärde fasen är avgörande för organisationens utveckling: resultat och rekommendationer från utvärderingen överförs till konkreta åtgärder för förbättring, som planeras och genomförs.
Skip to content