Medfinansiering

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare- SERN

Art4Rights

När ett utrymme blir en plats

Om Projektet

Godkännandet av EU:s stadga om grundläggande rättigheter år 2000 var ett avgörande steg i skapandet av ett medvetet europeiskt medborgarskap för alla europeiska invånare. Definitionen av gemensamma värderingar och rättigheter, som gäller för mer än 450 miljoner människor, symboliserar konsolideringen av den demokratiska verkligheten för de länder som redan ingår i unionen och för de länder som i EU:s medlemskapsprocessen såg en verklig övergång till förvärvet av grundläggande rättigheter och friheter. Efter mer än 20 år är många europeiska medborgare inte fullt medvetna om innehållet i stadgan och, som det står i den nya strategin för att stärka tillämpningen, det är viktigt att “göra stadgan till verklighet för alla”.

För att förverkliga dessa koncept i ett bottom-up-perspektiv kommer Art4Rights-projektet att använda den potentialen av deltagande i den offentliga konsten metodologin genom idén att omvandla ett “stadsrum” till en “stadsplats” tack vare medborgarnas deltagande . Denna åtgärd skulle bidra till att göra EU:s rättigheter och värderingar mer påtagliga och delaktiga bland medborgarna.

Mål

Huvudsyftet med Art4Rights är att öka känslan av ägarskap och ömsesidig förståelse om europeiska rättigheter bland medborgarna genom aktivt deltagande och återupplivande av städernas symboler.

De specifika målen för projektet är:

  1. Att öka medborgarnas känsla av ägarskap av EU och dess värderingar för att stimulerar kritiskt tänkande och medvetenhet om kulturarvets betydelse;
  2. Att öka medborgarnas intresse för sin egen stad och dess historia och konstuttryck genom deltagande offentlig konst samtidigt som man utvecklar ömsesidig förståelse baserad på EU:s rättigheter med tillämpning på lokal nivå av EU-stadgan;
  3. Att reflektera över COVID-19-pandemins inverkan på begreppen rättigheter, värderingar och frihet för att bedöma hur lokala samhällen fungerar, såväl som på de former som medborgerligt deltagande tar under pandemiperioden;
  4. Att utbyta praxis på EU-nivå och nätverkande på lokal nivå (med intressenter) och transnationellt.

Aktiviteter

Projektet kommer att genomföras under våren 2022-2024 med totalt nio projektevenemang:

  • Samordningsmöte i Tyskland –  Juli 22;
  • Transnationellt seminarium i Portugal – November 22;
  • Utbildningsseminarium i Sverige –  Januari 23;
  • Presentation av lokala aktiviteter, online – september och  oktober 23;
  • Utvärderingsmöte i Kroatien – Januari 24;
  • Transnationellt seminarium i Italien – Maj 24.

Projektresultat

Det strategi som kommer att användas i projektet baserat på deltagande offentlig konst och kritiskt tänkande är ett avgörande element för att nå förväntade resultat (specifika mål) och för att visa ömsesidig förståelse, aktivt deltagande och inkludering.

Skip to content