Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

BAGS4YOUTH

Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network

Om Projektet

Bags4youth är ett europeiskt projekt som lagts fram inom ramen för verksamhet 2.2 Nätverk av vänorter i programmet Europa för medborgarna. Projektet började med behovet av att undersöka bästa praxis i Europa för att främja ungdomars sysselsättning eller egenföretagande, även med tanke på dem som riskerar att marginaliseras, t.ex. invandrare eller utsatta grupper. Att främja ungdomars anställbarhet är en av de senaste årens prioriteringar på lokal, nationell och europeisk nivå, med tanke på att arbete underlättar den sociala integrationen för en lång rad “missgynnade” medborgare (invandrare, ungdomar med svår socioekonomisk bakgrund eller med funktionshinder etc.). ). Detta kräver proaktiva åtgärder som å ena sidan syftar till att skapa en “arbetskultur” som ger värde även åt den enklaste arbetsverksamhet, å andra sidan till att stödja och vägleda forskning om eller skapande av arbetstillfällen för ungdomar (och av ungdomar), med hänsyn tagen till potentialen hos det civila samhällets organisationer och resurser på lokal nivå, i en logik av solidaritet och komplementaritet.

Mål

Syftet med projektet är att utbyta erfarenheter på europeisk nivå om hur man kan främja aktivt deltagande av ungdomar, med fokus på utsatta ungdomar, och att förbättra dialogen mellan dessa ungdomar och institutioner för utveckling av lokala strategier för arbetsförmedlingstjänster. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att inrätta lokala system som integrerar expertisen från offentliga institutioner (kommuner, arbetsförmedlingar etc.) och privata enheter (föreningar, företag, sociala kooperativ, frivillig- och/eller ungdomsorganisationer) för att hitta nya metoder för att informera, utbilda och stödja ungdomar.

Impakt

I slutet av projektverksamheten kommer de deltagande kommunerna att dra nytta av den kunskap som förvärvats om kvaliteten på ungdomspolitiken och yrkesvägledningstjänsterna, med särskild uppmärksamhet på integrationen mellan olika aktörer på lokal nivå och mellan olika interventionskontexter (formella, icke-formella och informella). Den personal som arbetar på vägledningstjänsterna och som deltar i verksamheten kommer att få en bredare förståelse för innovativa verktyg och strategier för att relatera till ungdomar och interagera med det lokala nätverket av intressenter; Slutligen kommer projektet att undersöka vilka och hur kommunikationsverktyg som kan användas för att främja ungdomars aktiva deltagande i utformningen av den lokala politiken för utbildning och yrkesvägledning.

Projektresultat

Se den slutliga publikationen som togs fram inom ramen för projektet.