Medfinansiering

LLP

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

Creanet

Creativity in Pre-school Education

Om Projektet

CREANET var ett Comenius-nätverk som lades fram inom ramen för programmet för livslångt lärande 2010 och avslutades 2013. Projektet syftade till att utveckla ett europeiskt forum för diskussion, forskning och utbyte av bästa praxis om kreativitet i förskoleundervisningen ur ett tvärvetenskapligt och interinstitutionellt perspektiv. Kreativitetstemat har framför allt angripits genom att fokusera på två specifika aspekter: kreativitet och sammanhang (utrymmen, material, relationer) och uttrycksspråk (konstnärliga och verbala språk, kroppsspråk).

Nätverket har genomfört tre huvudgrupper av aktiviteter:

Forskningsverksamheten syftade till att utveckla en europeisk strategi för kreativitet i förskolor genom litteraturstudier, inklusive fältarbete och aktionsforskning.
Utbyte av bästa praxis mellan förskolor, som ägde rum inom ramen för två arbetsgrupper om sammanhang och uttrycksfulla språk.
De årliga konferenserna syftar till att utveckla nya projekt, presentera forskningsresultat och utbytet av bästa praxis och främja debatten bland beslutsfattare om frågor som rör kreativitet i förskolan.
Vid projektets slut var de viktigaste produkterna: några riktlinjer för kreativitet i förskoleundervisningen (riktade till politiker och beslutsfattare), en virtuell utställning som visar upp nätverkets bästa metoder och en akademisk bok som är resultatet av universitetens arbete.

Mål

  1. Att skapa ett europeiskt diskussionsforum för dem som är intresserade av kreativitet i förskolan.
  2. Att identifiera, jämföra och utbyta metoder, tillvägagångssätt och miljöer som främjar utvecklingen av kreativitet hos barn och lärare i de berörda länderna.
  3. Att öka kvaliteten på utbildningsutbudet genom att främja förskolepersonalens kompetens och färdigheter i fråga om kreativitet.
  4. Att använda kreativitet som ett medel för att främja pedagogisk och social integration av barn och familjer som tillhör minoriteter och/eller missgynnade grupper.
  5. Stärka den europeiska dimensionen i programmet för livslångt lärande och främja kreativitet från de tidigaste utvecklingsstadierna.
    Nätverket var ett tillfälle att sprida information om forskning och bästa praxis som identifierats i de olika länderna. Fler projekt inom ramen för programmet för livslångt lärande kommer att fokusera på kreativitet i förskolan. Man förväntade sig också spridningseffekter och utveckling av nya åtgärder inom utbildningssystemen (nätverk och informationsutbyte) och även i ett sektorsövergripande perspektiv (t.ex. är social inkludering och integration mer och mer kopplade till kreativitet).

Aktiviteter

Första transnationella konferensen
5/7 maj 2011
Beja (PT)

Arbetsgrupp för uttrycksfullt språk
30 november/ 2 december 2011
Norrköping (SE)

Samordnings- och forskningsmöte
12-14 december 2011
Jyväskylä (FI)

Arbetsgruppens sammanhang
16-18 januari 2012
Scandiano (IT)

Andra transnationella konferensen
23/25 maj 2012
Klaipeda (LT)

Samordnings- och forskningsmöte
8/10 januari 2013
Murcia (ES)

Arbetsgrupp Kontexter
29/31 januari 2013
Enzkreis (DE)

Arbetsgrupp för uttrycksfullt språk
26/28 februari 2013
Odense (DK)

Tredje transnationella konferensen
14/12 september 2013
Scandiano (IT)

Impakt

Nätverket har producerat två akademiska böcker, en publikation för förskollärare (översatt till sju språk), riktlinjer för kreativitet i förskoleutbildningen (riktade till politiker och beslutsfattare) samt en USB med en virtuell utställning där 48 av nätverkets bästa metoder visas upp. Det faktiska deltagandet i den transnationella verksamheten (exklusive de 1863 personer som deltog i de lokala/nationella seminarierna för spridning) har varit följande:

115 akademiker
493 förskollärare var närvarande.
125 beslutsfattare och tjänstemän.
De viktigaste delarna av forskningen kommer att användas vid partneruniversiteten som material för kurser, föreläsningar och seminarier. I samband med att det nya Erasmus+-programmet kommer att införas kommer universiteten i Reggio Emilia och Modena att ta ledningen för att utveckla en fortbildningskurs om kreativitet inom förskola och barnomsorg i samarbete med några av de universitet som deltog i CREANET och därmed ge praktikerna en möjlighet att delta i verksamheten.

De deltagande lokala myndigheterna kommer att följa upp den föreslagna rekommendationen om kreativitet i förskolan genom att vidta olika åtgärder. Kommunerna Norrköping (SE), Liepaja (LV) och Scandiano (IT) håller på att inrätta kreativitetscentra på lokal nivå. Åtgärder kommer också att vidtas för att kontrollera möjligheten att utnyttja nätverkets resultat genom att skapa nya uppföljningsprojekt.

Som ett resultat av nätverket kommer ett Comenius-partnerskap om “förbättrad pedagogisk kontinuitet mellan inomhus- och utomhusutrymmen” med förskolor från IT, SE, LT och HR, som deltog i projektet som associerade partner, att ta upp några av de faktorer som framkom i forskningsprocessen. I november 2013 anordnades en Comenius-region om kvalitet i förskoleutbildningen med deltagande av provinsen Parma (Ass Partner) och Norrköpings kommun (SE). Projektet kommer att bygga på några av resultaten från CREANET.

Projektresultat

De viktigaste resultaten av projektet har varit två publikationer:

Att skapa ett kreativt sammanhang – pedagogisk praxis för kreativitet i europeiska förskolor: Denna broschyr samlar 20 exempel på hur pedagoger i olika länder arbetar med kreativitet. Här beskrivs de villkor som erbjuds, de metoder som används och det tillvägagångssätt som används för att ge barnen en chans att uttrycka sig och inte bara upptäcka utan också skapa sin värld. Den är tänkt som en inspirationskälla för pedagoger: Tanken är inte att ta den som en “kokbok” med alla ingredienser och det perfekta receptet, utan att lära sig av kollegornas erfarenheter, genom att använda deras utgångsidéer, verktyg och material eller deras förståelse av den vuxnes roll som partner till barnet. Alla artiklar har skrivits av pedagogerna själva.
Kreativitet i förskoleundervisningen: Boken är organiserad i fyra avsnitt: (1) nationella litteraturöversikter om kreativitet, (2) transnationell litteraturöversikt och tematisk analys av kreativitet i förskoleundervisningen, (3) lärarnas perspektiv på kreativitet, (4) kreativitet och förskoleundervisningens praktik.

Nyheter från Projektet
Klicka här för att ladda ner den slutliga publikationen
Klicka här för att ladda ner den Litteraturgenomgången
Skip to content