DEKOLLA

Developing migrants' knowledge about the local labour market

Om Projektet​

UTVECKLA MIGRANTERS KÄNNEDOM OM DEN LOKALA ARBETSMARKNADEN
Att integrera sig i ett nytt samhälle kan vara en mycket lång process om inte mottagarlandet har en bra struktur för att behoven hos den nyanlände. Många nyanlända har av olika anledningar svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och/eller i samhället, den nuvarande flykting situationen gör utmaningen ännu större. Hållbara strukturer i olika processer för integration (ex. utbildning) måste implementeras för att identifiera och minska antalet barriärer som krävs för att bli en del av samhället. Detta kan bli möjligt genom en ordentlig struktureringen av informella kanaler som kan få nyanlända att lära sig mer om den lokala arbetsmarknaden och den lokala näringslivsmiljön.
Projektets huvuduppgift kommer att vara att ge de informella pedagogerna nya kompetenser och kompetenser för att utveckla mer effektiva sätt att engagerande både migranter och det lokala näringslivet.

Mer information om det rättsliga systemet som ger en komplex ram för stöd till asylsökande och flyktingar i de tre olika länder som deltar i projektet:

Grundläggande information om rättssystemet i Tyskland

Grundläggande information om rättssystemet i Italien

Grundläggande information om rättssystemet i Sverige

Mål

Huvudsyftet med projektet var att utveckla innovativa strategier för att involvera näringslivet i integrationen av migranter i det lokala samhället.

De specifika målen var särskilt följande:
1. Att skapa nätverk mellan migranter och företag.
2. Öka rekryteringsbasen för lokala företag.
3. Att öka kunskapen och medvetenheten om dynamiken i den lokala företagsmiljön och arbetsmarknaden.

Dessa mål har uppnåtts med hjälp av följande aktörer:

  • Informella utbildare för nyanlända personer med olika etnisk bakgrund,
  • Tjänstemän på lokala myndigheter,
  • Företrädare för näringslivet.
  • Flyktingar och asylsökande.

Aktiviteter

Partnerskapet fastställde följande aktiviteter för att uppnå projektets mål.

1) Samordningsmöten som syftar till att definiera projektets verksamhet i detalj. Dessa möten kommer att vara användbara för att utvärdera resultaten och eventuellt korrigera eventuella kritiska frågor.

2) Anordnande av 2 gemensamma utbildningstillfällen för personalen om:
1. Kommunikationsverktyg för att informera flyktingar, asylsökande och migranter.
2. Integrering av flyktingar på arbetsmarknaden och i stödnätverken.

3) Anordnande av två seminarier på lokal nivå.

En intensiv spridningsverksamhet kommer att genomföras parallellt med intressenterna och syftar till att överföra de metoder som utbytts. Ett spridningsseminarium kommer att anordnas i varje land för att engagera intressenterna och involvera dem i en testfas.

4) Slutpresentation av innovativa metoder som utvecklats på en grund av de metoder som testats i den föregående fasen.

Projektresultat

En avslutande publikation har tagits fram inom ramen för projektet. Den illustrerar den bästa praxis som utbytts mellan projektpartnerna och de tre nyckelelement som identifierats som underlättande faktorer för integrationen av migranter på arbetsmarknaden.

Klicka här för att ladda ner publikationen.

Nyheter från Projektet