DEKOLLA

Developing migrants' knowledge about the local labour market

Om projektet​

UTVECKLA MIGRANTERS KÄNNEDOM OM DEN LOKALA ARBETSMARKNADEN
Att integrera sig i ett nytt samhälle kan vara en mycket lång process om inte mottagarlandet har en bra struktur för att möta behoven hos den nyanlände. Många nyanlända har av olika anledningar redan som utgångspunkt svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden och/eller i samhället, och flyktingkrisen gjorde utmaningen ännu större. Hållbara strukturer i olika processer för integration (t.ex. utbildning) måste implementeras för att identifiera och minska antalet hinder som står i vägen för att bli en del av samhället. Detta kan bli möjligt genom en ordentlig strukturering av informella kanaler som kan få nyanlända att lära sig mer om den lokala arbetsmarknaden och den lokala näringslivsmiljön.

Projektets huvuduppgift var att ge de informella pedagogerna nya kompetenser för att mer effektivt utveckla sätt på vilka både migranter och det lokala näringslivet kan engageras i frågan.

Mer information om de rättsliga system som utgör en komplex ram för stöd till asylsökande och flyktingar i de tre olika länder som deltog i projektet:

Grundläggande information om rättssystemet i Tyskland

Grundläggande information om rättssystemet i Italien

Grundläggande information om rättssystemet i Sverige

Mål

Huvudsyftet med projektet var att utveckla innovativa strategier för att involvera näringslivet i integrationen av migranter i det lokala samhället.

De specifika målen var följande:
1. Att skapa nätverk mellan migranter och företag.
2. Att vidga rekryteringsbasen för lokala företag.
3. Att öka kunskapen och medvetenheten om dynamiken i den lokala företagsmiljön och arbetsmarknaden.

Dessa mål har uppnåtts med hjälp av följande deltagare:

  • Informella utbildare för nyanlända personer med olika etnisk bakgrund,
  • Tjänstemän på lokala myndigheter,
  • Företrädare för näringslivet.
  • Flyktingar och asylsökande.

Aktiviteter

Partnerskapet fastställde följande aktiviteter för att uppnå projektets mål.

1) Samordningsmöten som syftade till att definiera projektets verksamhet i detalj. Dessa möten var till för att utvärdera resultaten och korrigera eventuella kritiska frågor.

2) Två gemensamma utbildningstillfällen för personalen kring:
1. Kommunikationsverktyg för att informera flyktingar, asylsökande och migranter.
2. Integrering av flyktingar på arbetsmarknaden och i stödnätverken.

3) Anordnande av två seminarier på lokal nivå.

En intensiv verksamhet för att sprida resultaten från projektet kommer att genomföras parallellt med aktörerna och syftar till att överföra de metoder som utbytts. Ett seminarium kommer att anordnas i varje land för att engagera aktörerna och involvera dem i en testfas.

4) Slutpresentation av innovativa metoder som utvecklats med utgångspunkt i de metoder som testats i den föregående fasen.

Resultat

En avslutande publikation togs fram inom ramen för projektet. Den illustrerar den bästa praxis som utbytts mellan projektpartnerna och de tre nyckelelement som identifierats som underlättande faktorer för integrationen av migranter på arbetsmarknaden.

Klicka här för att ladda ner publikationen.

Nyheter från projektet
Skip to content