Medfinansiering

Europe for Citizens

Information
Kintaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverkskoordiator - SERN

ELCANET

NETwork on family support in ELderly CAre

Om Projektet

Elcanet har varit ett projekt som samfinansierats av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet Europe for Citizens, Action 1 – Measure 1.2 Nätverk av vänorter. Projektet bestod av nio evenemang som ägde rum i de olika kommunerna i projektets partnerkommuner under de två åren 2011-2012. Idén till Elcanet började med att man insåg att det finns stora skillnader mellan de nordeuropeiska och sydeuropeiska kulturerna när det gäller äldreomsorg. Medan den nordliga modellen är beroende av offentliga tjänster som privata leverantörer, icke-statliga organisationer och föreningar, är den sydliga modellen beroende av familjernas roll som vårdgivare. I båda fallen är familjerna dock ensamma och därmed i behov av stöd. Inom äldreomsorgen spelar både familjerna och de lokala myndigheterna en nyckelroll, men efterfrågan ökar och de nuvarande modellerna kommer inte att kunna tillgodose medborgarnas behov. Det är nödvändigt att stödja de familjer som lever med äldre personer, att utveckla hjälpen till ensamstående äldre personer och att individualisera modeller som är tillräckligt kostnadseffektiva och flexibla för hemtjänst, samt att fördjupa de möjliga tekniska lösningarna och användarnas uppfattning om och kunskap om tjänsterna. Ett gemensamt problem som att EU-medborgarna blir allt äldre gör att detta projekt är en användbar insats för att hitta effektiva lösningar och därmed ge de olika lokala myndigheterna möjlighet att interagera och delta i uppbyggnaden av ett effektivt samarbete.

Mål

När det gäller de specifika målen samlade projektet personer från lokala myndigheter, uppmuntrade interaktion mellan medborgare och utvecklade ett långsiktigt tematiskt samarbete mellan städer och teman som var relevanta för målgrupperna. Det kommer också att bidra till att skapa nya metoder och strategier genom tjänsteleverantörers engagemang. Projektets mervärde ligger i deltagarnas möjlighet att lokalt införa de bästa tillgängliga lösningarna från diskussionen och utbytet av bästa praxis som utvecklats inom ramen för projektverksamheten. Denna möjlighet att genomföra nya politiska modeller kan ses som en överföring av transnationell kunskap till lokala arbetsmodeller som kan ge långvariga effekter i kommunernas verksamhet. Ett annat viktigt inslag i projektet var den starka solidariteten mellan generationerna, som är en viktig faktor för att uppnå projektets mål:

 1. Förbättra beslutsfattarnas kunskaper om allmänna och specifika frågor som rör nätverket;
 2. Förbättra de politiska ansvarstagarnas kunskaper om organisationsstrategier och bästa europeiska praxis;
 3. Att definiera och testa konkreta åtgärder till stöd för åldringar som lever ensamma och/eller familjer som tar hand om sina pensionärer;
 4. Förbättra och förstärka familjernas information om de tjänster som tillhandahålls lokalt;
 5. Att visa information och exempel på nya affärsmodeller för stöd till familjer och äldre personer;
 6. Stärka förbindelserna mellan privata och offentliga tjänsteleverantörer;
 7. Förbättra kunskapen om kostnadseffektiva lösningar;
 8. Förbättra kunskapen om icke-statliga organisationer och frivilligarbete som ett mervärde för samhället när det gäller tjänster för åldringar;
 9. Skapa nya studiemetoder och nya utbildningsprogram;
 10. Förbättra samspelet mellan tjänsteleverantörer och utbildningsinstitutioner;
 11. Att främja kunskap och spridning av IKT-baserade lösningar från partnerländerna;
 12. Att sprida bästa praxis och erfarenheter under genomförandet av tjänster.

Aktiviteter

Uppstartsmöte
1/3 Februari 2011
Salsomaggionre (IT)

Öppningskonferens
5/7 April 2011
Pori (FI)

Seminarium “Equal opportunities in family support”
3/6 Maj 2011
Cambre (ES)

Första mötet i de tematiska arbetsgrupperna
24/27 Maj 2011
Jyväskyla (FI)

Andra mötet i de tematiska arbetsgrupperna
27/30 September 2011
Borgo val di Taro (IT)

Halvtidsutvärderingsmöte
30/01 Januari 2012
Salsomaggiore (IT)

Tredje mötet i de tematiska arbetsgrupperna
7/10 May 2012
Ravenna (IT)

Fjärde mötet i de tematiska arbetsgrupperna
4/7 Juni 2012
Pori (FI)

Avslutande konferens
3/6 December 2012
Ravenna (IT)

Påverkan

Elcanet fördjupade den ömsesidiga kunskapen mellan partnerna inom fyra tematiska områden: IKT-möjligheter inom äldreomsorgen, utbildning och fortbildning, hemtjänster, aktivering och förebyggande. Efter startmötet organiserade partnerskapet åtta evenemang som pågick under 24 månader för att utveckla de fyra tematiska frågorna. Fyra temagrupper bildades för att diskutera aktuella situationer, bästa erfarenheter, svårigheter och problem. Efter det sista evenemanget visade några partner ett stort intresse för att fortsätta det arbete som påbörjades med detta projekt och några tillkännagav att de var tillgängliga för att hitta nya projektförslag, särskilt för att stödja IKT-lösningar som involverar universitet och små och medelstora företag och för att utveckla frågor som rör aktivering och förebyggande åtgärder.