Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

Euc4Biz

European Cities Network For Business Friendly Environment

Om Projektet

Två europeiska huvudstäder och fem europeiska medelstora och mindre städer från fem olika EU-länder har, trots sina skillnader i storlek, antal invånare och kulturell och historisk mångfald, identifierat ett ogynnsamt entreprenörskapsläget som ett gemensamt problem som ska diskuteras på EU-nivå. I alla städer är det uppenbart att medborgarna är ovilliga att starta företag, främst på grund av gemensamma nedärvda traditioner att vara anställd snarare än arbetsgivare, låg självkänsla hos arbetslösa, att deras färdigheter och kompetens inte motsvarar marknadens nuvarande behov, att deras ledarskapsförmåga är låg och att det saknas ett effektivt stödsystem för entreprenörskap. De nationella och lokala miljöerna för företagsetableringar är mycket olika, men entreprenörskapsklimatet beror i första hand på samhällets erkännande av entreprenörer som skapare av sysselsättning och ekonomiskt välstånd. Enligt Europeiska kommissionens politiska agenda för små och medelstora företag “Small Business Act for Europe” bör det allmänna klimatet i samhället leda till att individer anser att det är attraktivt att starta eget företag och skapa en miljö där entreprenörer och familjeföretag kan blomstra och entreprenörskap belönas.

Mål

Partnerna i Euc4Biz erkände det gemensamma behovet av en effektivare strategi för att främja och stödja entreprenörskap i syfte att skapa ett mer gynnsamt läget för entreprenörskap. Arbetslösheten är ett växande problem i hela Europa och ett minskande antal företagare, oavsett om det rör sig om medelstora, små eller familjeföretag, ökar ytterligare de ekonomiska kriser som vi står inför. Ingen av de nationella och lokala ekonomierna är immuna mot de globala förändringarna, och lösningarna måste därför inte hittas på nationell eller lokal nivå, utan på europeisk nivå.

Projektet syftade till att:

1. Att utbyta behov och överföra kunskap om stöd till entreprenörskap på europeisk nivå.

2. Utarbeta riktlinjer och rekommendationer för att skapa ett mer gynnsamt klimat för entreprenörskap.

3. Skapa ett långvarigt samarbete mellan vänorter i detta specifika ämne mellan olika intressenter.

Aktiviteter

1° Transnationellt projektmöte
Ferrol (ES)
16/19 April 2013

2° Transnationellt projektmöte 
Warsaw (PL)
8/11 Oktober 2013

3° Transnationellt projektmöte 
Norrköping (SE)
20/23 Maj 2014

 

Impakt

Projektet utvecklades genom fyra internationella evenemang som omfattade seminarier, workshops, studiebesök, slutkonferensen och två lokala evenemang i varje deltagande stad/kommun, som alla följdes upp av den situationsforskning som föregick projektet som lokala uppdrag. De målgrupper som deltog i aktiviteterna har fått möjlighet att:

1.Utbyte av bästa praxis för främjande av entreprenörskap med berörda aktörer från olika städer i EU.

2. Spridning av lärdomar som dragits lokalt och validering av deras praktiska användning med ett bredare nätverk av lokala intressenter.

3. Samarbeta med experter på området från olika europeiska städer för att utveckla gemensamma lösningar för att skapa ett mer gynnsamt klimat för entreprenörskap på europeisk nivå.

4. Skapa närmare band med andra europeiska städer.

I slutet av projektet har partnerna tagit fram några rekommendationer för ett effektivare tillvägagångssätt för att skapa företagsvänliga miljöer.

Nyheter från Projektet
Skip to content