Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

Go Green Now

Om Projektet

Projektet samfinansierades av Europeiska unionen genom programmet Europa för medborgarna (åtgärd 1 – åtgärd 1.2). Åtgärden stödde verksamheter som syftade till att upprätta ett tematiskt och långsiktigt samarbete mellan kommuner och regioner för att ta itu med gemensamma frågor. Partnerskapet erkände det gemensamma behovet av en effektivare energianvändning på lokal nivå som ett komplement till bristen på medvetandehöjande åtgärder och analyser av de specifika lokala förhållandena (klimat, infrastruktur, lagstiftning, kunskapsnivåer). Go Green Now! riktade sig till olika målgrupper för att öka medvetenheten om hållbara livsstilar och medveten konsumtion på flera nivåer. Partnerna ansåg att de lokala aktörernas medverkan var den viktigaste aspekten, eftersom den är knuten till planering och antagande av innovativa lösningar när det gäller politik och teknik, transport, energieffektivitet och förnybara energikällor på lokal nivå i ett långsiktigt perspektiv för att gå från medvetandehöjande åtgärder till konkreta åtgärder.

Mål

  1. Att skapa medvetenhet om energirelaterade miljöfrågor och mobilisera åtgärder bland evenemangets målgrupper;

  2. Att förstå den lokala kontexten i olika länder;

  3. Att öka kunskapen om mål, verktyg och metoder för att involvera lokala medborgare i planeringsprocessen för att gå från enkla åtgärder för att öka medvetenheten till konkreta åtgärder;

  4. Främja nätverk mellan olika aktörer (målgrupper) på lokal nivå och inom det europeiska partnerskapet.

Aktiviteter

1° transnationella mötet
Cariño and San Sadurnino (ES)
25/28 May 2011

2° transnationella mötet
Collecchio (IT)
15/18 November 2011

3° transnationella mötet
Wiernsheim (DE)
13/16 March 2012

4° transnationella mötet
Motala (SE)
08/11 October 2012

Impakt

Fyra tematiska möten har anordnats för att närma sig de fyra specifika målen med en liknande metodik. På målgruppsnivå har olika aktiviteter (t.ex. studiebesök, seminarier, workshops, medieevenemang och möten) utvecklats i enlighet med de berörda målgrupperna, med följande effekter:

  1. Stärkande av interaktionen/kommunikationen med medborgarna och förbättrade kunskaper om hur man uppnår en hållbar energiförbrukning och livsstil (främst för politiker, kommunala tjänstemän och utbildningssamordnare).
  2. Ökad kunskap från fallstudierna (från goda och dåliga exempel).
  3. Ökad användning av energieffektivitet genom konkreta åtgärder i kommunala strukturer, skolor och företag.
  4. Utveckling av innovativa lokala lösningar: Projektet gav de aktiva deltagarna möjlighet att samla in information om nya lösningar från andra länder som kan tillämpas i deras lokala sammanhang.