Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN

MIST

Utrusta mikrodestinationer i arbetet med hållbar turism

Om Projektet

MIST-projektet (Empowering Micro Destinations for Sustainable Tourism) har som mål att adressera de utmaningar och möjligheter som mikrodestinationer inom EU (såväl etablerade som nya) står inför i sin strävan efter hållbar turism.

De som söker sig till mikrodestinationer gör det ofta både på grund av de naturvärden som finns där, och på grund av det unika kulturella utbud och den historia som respektive plats har. Mikrodestinationernas tillgångar är med andra ord inte nödvändigtvis begränsade till den fysiska miljön, utan utgörs ofta också av immatriella kulturella och historiska värden. Dessa aspekter kan utnyttjas för att utveckla hållbara strategier för att verksamheten både ska värna om den lokala identiteten och arvet, och innebära ekonomiska fördelar för lokalsamhället.

Emellertid är mikrodestinationer också sårbara för de olika negativa effekter som turism kan ha, såsom extrem säsongsbundenhet, växlingar mellan över- och underturism, miljöförstöring och kulturell varufiering. Dessutom är det en stor utmaning för kommuner och regioner att ta fram effektiva metoder för att förvalta både de kluster av mikrodestinationer som växer fram och de kompetenser som krävs för deras utveckling.

Mål

Det allmänna målet med MIST är att bidra till utvecklingen av kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad bland turismaktörer i hela Europa.

MIST har tre specifika mål:

  • För det första, att ta fram ett ramverk för “god praxis” (good practices) för hållbar mikrodestinationsutveckling, som innehåller riktlinjer och metoder som kan användas av regioner och kommuner för att utveckla och förvalta mikrodestinationer på ett mer hållbart och motståndskraftigt sätt.
  • För det andra, att främja kunskapsutbyte och kompetensutveckling bland turismaktörer i Europa, och på så vis låta dem lära sig av och dela god praxis med varandra.
  • För det tredje, att främja implementeringen av hållbara strategier för turism på mikrodestinationer som är till gagn för både besökare och lokalsamhälle, och att öka medvetenheten om och tillämpningen av hållbara praktiker inom turismsektorn (hos såväl organisationer, kommuner och politiker eller andra offentliga partners, som hos enskilda medlemmar i lokalsamhället).

 

Aktiviteter

Två aktiviteter är planerade för att nå projektets mål:

  • Insamling och jämförande av ”god praxis” i fyra EU-länder, samt diskussion av dessa under olika seminarier för att producera en handbok som kommer att översättas till de deltagande ländernas fyra olika huvudsakliga språk.
  • Ett tre dagar långt seminarium i Sverige, inriktat på att främja hållbar och ansvarsfull utveckling av mikrodestinationer.

Avslutningsvis ska projektets resultat presenteras lokalt i vart och ett av de fyra deltagande länderna under fyra separata online-evenemang, så att lokala aktörer som är involverade i mikrodestinationsutvecklingssektorn ska kunna ta del av de goda praktikerna.

Skip to content