Medfinansiering
erasmusplus-logo-all-en-300dpi

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

NARRATE

Building a narrative approach fostering collaboration between preschools and libraries

Om Projekt

I enlighet med den vetenskapliga forskningen på området (som inleddes med J. Bruners banbrytande arbete) anser vi att det narrativa förhållningssättet i den tidiga utbildningen är mycket viktigt för att främja livskunskap, en motståndskraftig attityd och en betydande utforskning av alla kunskapsområden och alla typer av sociala relationer. Den narrativa metoden utgår från antagandet att alla kunskaper och färdigheter lätt kan läras in om de behandlas i berättelser, både skriftliga, muntliga och bildliga. Trots denna betydelse är den narrativa metoden inom den tidiga utbildningen vanligtvis begränsad till specifik verksamhet, som stöds av få och inte särskilt innovativa metoder, i skolmiljöer som inte är ordnade (både ur strukturell och organisatorisk synvinkel), med tanke på att den narrativa metoden används regelbundet i utbildningen varje dag. Även om förskolor skulle kunna dra stor nytta av ett kontinuerligt partnerskap med de lokala (offentliga) biblioteken på detta område, sker detta nästan aldrig, eftersom samarbetet mellan förskolor och bibliotek på sin höjd är begränsat till enstaka episodiska erfarenheter och/eller lån av böcker. Det narrativa förhållningssättet är så viktigt för att förbättra kvaliteten på den tidiga utbildningen att det är värt att betona det narrativa förhållningssättet fram till antagandet av en riktig narrativ läroplan. Särskilda verktyg för planering och utvärdering och ett nära deltagande av nya stakeholders (bibliotek) måste stödja antagandet av den narrativa metoden.

Mål

Det allmänna målet är att främja kvaliteten i förskoleutbildningen genom att öka uppmärksamheten på det narrativa förhållningssättet.Detta allmänna mål är formulerat i följande specifika mål:
SO1. Utveckla det narrativa förhållningssättet i förskolan, genom att använda lämpliga verktyg för att ordna sammanhanget, planera verksamheten och utvärdera resultaten.
SO2. Förbättra samarbetet mellan förskolor och bibliotek för att förbättra den narrativa läroplanen och för att ge värde och synlighet åt barnens spontana narrativa produktion (som redan finns i tidig ålder);
SO3. Öka förskollärarnas yrkeskunskaper i fråga om den narrativa metoden och läroplanen.

Projektresultat

De förväntade resultaten är:

  1. Insamling av bästa praxis inom projektets ämnesområden.
  2. Att förverkliga en övergripande narrativ strategi för tidig utbildning inom de deltagande förskolorna, och även redigera en specifik handbok.
  3. Genomföra specifika aktiviteter för att övervaka och utvärdera tillämpningen av den narrativa metoden inom den tidiga utbildningen;
  4. Att förverkliga stabila avtal mellan förskolor och lokala bibliotek.
    5.Tillhandahålla två specifika inlärningsaktiviteter för deltagarna med anknytning till projektets mål.

Projektsprodukter

Tre intellektuella resultat kommer att uppnås:
IO1: en handbok om genomförandet av den narrativa läroplanen i förskolor: riktlinjer för hur man organiserar inlärningsmiljöer och den pedagogiska planen.
IO2: En samling av verktyg för utvärdering av övervakningen av både lämpligheten av skolmiljön och barnens inlärning i de förskolor som tillämpar den narrativa metoden.
IO3: Minst åtta originella barnlitteraturprodukter som utgår från barnens spontana narrativa kreativitet.

Kolla vår infografik
narrate infographic english