Finansieras av

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontakt
laura
Laura Avanzi
Project Officer - SERN

NARRATE

Building a narrative approach fostering collaboration between preschools and libraries

Om projektet

I enlighet med den vetenskapliga forskningen på området (som inleddes med J.Bruners banbrytande arbete) anser vi att den narrativa metoden i tidig utbildning är mycket viktig för att främja livskunskap, en motståndskraftig attityd och ett betydande utforskande av alla kunskapsområden och alla typer av sociala relationer. Den narrativa metoden utgår från antagandet att varje kunskap och färdighet lätt kan läras in om den behandlas i berättelser, både i skriftlig, muntlig eller bildlig form. Trots denna betydelse är det narrativa förhållningssättet i tidig utbildning vanligtvis begränsat till specifika aktiviteter, som stöds av få och inte särskilt innovativa metoder, inom skolmiljöer som inte är ordnade (från både en strukturell och organisatorisk synvinkel), med hänsyn till det vanliga antagandet av det narrativa förhållningssättet i utbildning varje dag. Även om förskolor skulle kunna dra stor nytta av ett kontinuerligt partnerskap med de lokala (offentliga) biblioteken på detta område, sker detta nästan aldrig, eftersom samarbetet mellan förskolan och biblioteken i de flesta fall är begränsat till enstaka episodiska upplevelser och/eller lån av böcker. Den narrativa metoden är så viktig för att förbättra kvaliteten på den tidiga utbildningen att det är värt att betona den narrativa metoden fram till antagandet av en verklig narrativ läroplan. Särskilda verktyg för planering och utvärdering samt ett nära engagemang från nya intressenter (bibliotek) måste stödja antagandet av det narrativa tillvägagångssättet.

Mål

Det allmänna målet är att främja kvalitet i förskoleutbildning genom ökad uppmärksamhet på den narrativa metoden.
Detta allmänna mål formuleras i följande specifika mål:
SO1. Utveckla det narrativa förhållningssättet i förskolan genom att använda lämpliga verktyg för att skapa sammanhang, planera aktiviteter och utvärdera resultaten.
SO2. Förbättra samarbetet mellan förskolor och bibliotek för att stärka den narrativa läroplanen och för att ge värde och synlighet åt barnens spontana narrativa produktion (som redan finns från tidig ålder);
SO3. Öka förskollärarnas yrkeskunskaper om den narrativa metoden/läroplanen.

Resultat

De förväntade resultaten är följande:

1. Insamling av bästa praxis inom projektets ämnesområden
2.Genomföra en omfattande narrativ ansats i tidig utbildning inom de involverade förskolorna, samt redigera en specifik handbok.
3.Genomföra specifika aktiviteter för att övervaka och utvärdera tillämpningen av det narrativa förhållningssättet i tidig utbildning;
4.Upprätta stabila avtal mellan förskolor och lokala bibliotek
5.Tillhandahålla två specifika inlärningsaktiviteter för deltagarna relaterade till projektets mål.

Outputs

Tre intellektuella resultat kommer att uppnås:
IO1: en handbok om implementering av den narrativa läroplanen i förskolor: riktlinjer för att arrangera lärmiljöerna och den pedagogiska planen.


IO2: en uppsättning verktyg för uppföljning och utvärdering av både skolmiljöns lämplighet och barnens lärande i de förskolor som använder den narrativa metoden.


IO3: minst 8 originalprodukter av barnlitteratur som utgår från barnens spontana narrativa kreativitet.

Check out the infographic
narrate infographic english
Skip to content