Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

PLANET

Thematic networks planning process

Om Projektet

Planet var ett projekt som samfinansierades av programmet Europa för medborgarna inom ramen för åtgärd 2, åtgärd 2.2.2. Projektet utgick från behovet av att förbättra färdigheterna i projektplanering bland lokala myndigheter som är intresserade av att utveckla effektiva projekt för tematiska nätverk (åtgärd 1.2 i EFC-programmet). Utbildningen var öppen för företrädare för 35 kommuner från fem länder och gav deltagarna specifik kunskap och kompetens samtidigt som man i slutet av processen tog fram projekt för tematiska nätverk. Utbildningen genomfördes genom tre tematiska seminarier som var och en motsvarade en fas i projektcykeln (vägledande programplanering, identifiering, formulering).

Mål

De allmänna målen för projektet var följande:

Att förbättra tjänstemännens kompetens för att möta de mer komplexa och krävande utmaningarna när det gäller strategisk planering tillsammans med partnerna;
Att förse de deltagande kommunerna med en gemensam metodik för att planera projekt av hög kvalitet och se till att det finns en överensstämmelse mellan de planerade målen och de slutliga resultaten;
Skapa en plattform för nätverkssamarbete för att ytterligare utveckla utbytet och kontakterna på flera institutionella nivåer.

Aktiviteter

Samordningsmöte
11/12 januari 2012
Rom (IT)

Första tematiska seminariet
21-23 februari 2012
Poznan (PL)

Andra tematiska seminariet
19-22 mars 2012
Rimini (IT)

Tredje tematiska seminariet
11/12 januari 2012
La Coruña (ES)

Seminarium om spridning
25 oktober 2012
Bryssel (BE)

Impakt

Tack vare det sekventiella tillvägagångssättet i planeringsfasen av PCM och de aktiviteter som hölls på lokal nivå mellan varje seminarium hade deltagarna större möjligheter att skapa och utveckla hållbara nätverk som ledde till att fem NTT-projekt lämnades in den 1 september 2012, ett projekt per PLANET-arbetsgrupp. Den 3 december offentliggjorde EACEA resultaten av urvalet och tre av de fem projekten godkändes.

Skip to content