Medfinansiering

Name of the programme

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

QLSE

Quality of life of the seniors in Europe - Forward Policies and Actions for seniors in Europe

Om Projektet

QLSE startade 2009 med målet att skapa ett långsiktigt transnationellt samarbetsnätverk för politik och tjänster för aktiva och friska äldre (60+). De deltagande kommunerna/regionerna kom från Italien, Frankrike, Tyskland och Sverige och hade alla att göra med en åldrande befolkning. Frågorna som kommunerna ställde sig var följande: Vilka är framtidens äldre? Vilka är deras behov? Hur kan samhället stödja dem? För att lösa dessa frågor utvecklades fyra nyckelområden under aktiviteterna: egenmakt, socialt liv, produkter och tjänster samt boende. Fem evenemang har arrangerats under projektet, ett för varje nyckelområde. Vid varje evenemang deltog representanter från partnerkommunerna aktivt och presenterade erfarenheter, projekt och bästa praxis från varje land.

Mål

Europeiskt nätverk för framåtsyftande politik och åtgärder för de äldre i Europa som syftar till att uppmuntra och stärka de äldre att bli aktiva både lokalt och i Europa genom att delta och öka sitt inflytande och ansvar i beslutsprocesser som påverkar deras dagliga liv som äldre och medborgare.

Aktiviteter

Första transnationella konferensen
13-15 december 2009
Skövde (SE)

Andra transnationella konferensen
17-19 maj 2010
Enzkreis (DE)

Tredje transnationella konferensen
12-14 oktober 2010
Norrköping (SE)

Fjärde transnationella konferensen
20-22 januari 2011
Tours (FR)

Femte transnationella konferensen
30 mars/1 april 2011
Traversetolo (IT)

Sjätte transnationella konferensen
28 november/1 december 2011
Parma (IT)

Impakt

Projektet har gett deltagarna mycket ny kunskap som i vissa fall redan har gett upphov till nya aktiviteter. I Italien har ett viktigt samarbete mellan lokala myndigheter, universitetet i Parma och äldreorganisationer inletts. Detta samarbete ger möjligheter att utbyta information och kunskap, vilket är viktigt för att lära känna den lokala volontärverksamheten bättre, inleda/förbättra samarbetet med utbildningsinstitutioner/ forskningscentra på hög nivå (Parma Universitet) och skapa en gemensam arena där man kan utbyta åsikter, förväntningar och förslag. Detta har förbättrat samarbetet mellan föreningar och lokala myndigheter och skapat ett nätverk mellan universitet och lokala myndigheter för att få en djupare kunskap från olika perspektiv.

I Sverige beskriver Norrköping att projektet har gett en medvetenhet om gruppen och hur annorlunda den är. Nya strategiska allianser lokalt, regionalt och nationellt mellan kommuner, icke-statliga organisationer, universitet, uppfinnare och små och medelstora företag som fokuserar på utveckling och arbete med livet för 60+ har startats. Ett tvåårigt projekt med fokus på teknik för det dagliga livet för 80+ och deras anhöriga inleddes efter QLSE:s slut. Utställningen som genomfördes under projektets tredje evenemang i Norrköping var så framgångsrik att den upprepades 2012.

Skövdes Kommun inledde med en föreläsning och ett arbetsmöte om “Vilka är framtidens pensionärer?”. Representanter från en mängd olika organisationer var inbjudna (politiker, representanter från kommunen, transport, fastighetsägare, näringslivet, vetenskapsparken, universitetet, frivilligorganisationer). Därefter har tre föreläsningar för allmänheten och flera dialogmöten med seniorer genomförts. Av dialogen med seniorerna framgick det att den mentala förberedelsen inför pensioneringen var mycket viktig bland de äldre.