Finansierat av

Europe for Citizens

Information
Kontakt
SERN Sekretariat

SEAL

Nuvarande och framtida kompetens inom hälso- och välfärdssektorn

Om projektet

Den innovativa aspekten av detta nätverk ligger i tillvägagångssättet för processen, där utbildningsanordnare, arbetsmarknadsaktörer, offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster, icke-statliga organisationer och det civila samhället ska samverka och utveckla åtgärder för att främja närmare band mellan utbildning och arbetsmarknad. Vi hoppas kunna skapa permanenta samarbetsformer som syftar till att hitta sammanhängande och kostnadseffektiva sätt att tillgodose sektorns framtida behov. Hur kan arbetsgivarna, både offentliga och privata inom hälso- och sjukvård och omsorgstjänster, och utbildningsanordnarna inom detta område samarbeta för att möta framtida krav på kompetens inom hälso- och sjukvård och omsorgstjänster? Bakgrunden till denna diskussion är de demografiska förändringarna i Europa, med allt fler äldre människor som kräver ett större samhällsengagemang i hälso- och sjukvårdstjänster och den förväntade klyftan mellan de tillhandahållna tjänsterna och de äldres och deras anhörigas framtida behov. Utvecklingen och förändringarna i diagnoserna för handikapp och funktionsvariation gör det nödvändigt att skapa nya metoder för tjänster till de personer som har rätt till stöd. De funktionsvarierade kräver också ett större samhälleligt engagemang i hälso- och sjukvårdstjänsterna. Dessa förändringar kräver ny kompetens och utbildning för de personer som arbetar inom området.

Mål

Projektets mål är följande:

  1. Att utforska mer lämpliga relationer mellan arbetsmarknad och utbildning genom att utbyta kunskap och erfarenheter.
  2. Att skapa innovativa sätt att samarbeta mellan arbetsmarknaden och utbildningssektorn.
  3. Att skapa en transnationell ledningsgrupp på detta område.

Påverkan

Det var det mest effektiva sättet att främja ett aktivt medborgarskap och lära sig om en annan kultur genom att samtidigt utveckla känslan av att direkt bidra till den europeiska integrationsprocessen. Det faktum att man deltar i jobbskuggning ger målgrupperna en unik möjlighet som skiljer sig avsevärt från den traditionella seminariebaserade typen av projekt.
Projektet uppmuntrade dessutom interaktion mellan medborgare och organisationer från länderna eftersom varje deltagare var tvungen att delta aktivt i utbytena, vilket ledde till interaktion på transnationell nivå och på individuell nivå. När det gäller de särskilda prioriteringarna behandlade projektet frågor som rörde ämnet för Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utslagning. Flera av de deltagande organisationerna var sociala kooperativ som främjade social integration genom att stödja människor i utsatta situationer. Projektet tog särskilt upp två av årets prioriteringar: främjande av inkluderande arbetsmarknader och övervinnande av diskriminering (även på grund av kön) samt främjande av social integration.

Skip to content