Medfinansiering

Europe for Citizens

Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare- SERN

Strategi 2030 - ett hållbart Europa för engagerade samhällen

Om Projektet

I EEC2030-projektet deltog tre europeiska länder (IT, SE och FI) med representation av offentliga myndigheter och vänortskommittéer. Cirka 100 personer deltog direkt och cirka 500 000 personer deltog indirekt. På grund av pandemin har projektet skjutits upp både 2020 och 2021 och ägde rum i Göteborg den 10-13 maj 2022.

Projektets huvudmål krävde också vissa uppdateringar för att bemöta de nya perspektiv och kriser som pandemin och kriget i Ukraina medförde.  Målen kan vara följande:

  • Att analysera strategier och åtgärder för att skapa ett hållbart Europa.
  • Öka medborgarnas kunskaper om EU:s politik och dess förhållande till 2030-strategin i ett postpandemiskt perspektiv.
  • Att utbyta bästa praxis mellan EU:s partner.
  • Nätverkssamarbete mellan partner och möjliga intressenter

Verksamheten genomfördes under fyra dagar med olika aktiviteter, t.ex. seminarier, arbetsgrupper, studiebesök, möten med lokala intressenter och nätverksevenemang mellan europeiska partner.
De metoder som användes var:

  1.  Strategiskt och tematiskt djup: Presentationer och föreläsningar av experter och erfarna deltagare för att skapa ett sammanhang och fördjupa innehållet i de nya europeiska riktlinjerna med särskilt fokus på smart och hållbar tillväxt.
  2. Identifiering av gemensamma frågor och intressen: användning av teknik för öppna områden (eller liknande metoder) för att involvera deltagarna i en process som uppmärksammar specifika aspekter av de teman som undergrupperna kommer att arbeta med.
  3. Orientering och fastställande av riktlinjer för undergrupper för att dela med sig av gemensamma problem och hitta gemensamma lösningar med hjälp av Project Cycle Management- metoden. Projektet riktar sig till tre målgrupper: tjänstemän, politiska företrädare och beslutsfattare från partnerorganisationer samt medborgare som företräder andra lokala sammanslutningar.

I evenemanget deltog cirka 100 personer från Italien, Sverige och Finland. Ytterligare 15 deltagare följde och deltog i seminarierna och workshoparna online.

Av de 91 deltagarna på plats var 42 inbjudna deltagare från Finland och Italien. Mer specifikt: 2 deltagare från Liiveri (Finland), 12 deltagare från Unione Pedemontana Parmense (Italien), 28 deltagare från SERN (Italien) och 49 deltagare från Sverige.

Dag 1 - 10 maj 2022

Dagen ägnades åt deltagarnas ankomst och informella möten mellan partnerna. I synnerhet, träffades projektkoordinatorer från Liiveri, SERN, Unione Pedemontana och Vanersborg för att se över dagordningen för mötena och seminarierna. 

Dag 2 - 11 maj 2022

På grund av pandemikrisen och dess konsekvenser för medborgarna ändrades projektets teman enligt den ursprungliga ansökan och följde i stället de viktigaste ämnena som diskuteras på EU-nivå i den postpandemiska period och den krigs period som vi upplever i nuläget.  

Under den 11:e var huvudämnet hållbarhet, förklarat ur tre perspektiv: rörlighet, turism och energi. 

Det första seminariet handlade om hållbar rörlighet i perifera områden och hur man kan hitta nya lösningar för att underlätta rörligheten till och från många små byar på landsbygden och i bergsområden. De ligger långt från de större tätorterna och det är svårt att hantera en kollektivtrafik, eftersom det är områden med låg efterfrågan och en regelbunden kollektivtrafik kan det därför vara svårt att upprätthålla på lång sikt ur ekonomisk synvinkel. 

Det andra seminariet handlade om hållbar turism och hur man kan främja gemensamma initiativ mellan offentligaoch privata aktörer för att gå mot ett mer hållbart samhälle. 

Det tredje seminariet handlade om användningen av hållbar energi och hur lokala och regionala myndigheter blir allt viktigare aktörer som drivkrafter i energipolitiska processer. Å ena sidan syftar sådana processer till att främja hållbara lösningar och energibesparingar bland medborgarna. Å andra sidan måste de lokala myndigheterna säkerställa sina offentliga tjänster och därför själva anta strategier som syftar till att säkerställa effektivare och hållbarare lokala offentliga utgifter i samband med energiförbrukning. 

Alla seminarier följer en struktur där deltagarna deltar aktivt och identifierar gemensamma frågor och intressen. Därefter följer en orientering och fastställande av riktlinjer för att undergrupper ska kunna dela gemensamma problem och hitta gemensamma lösningar som inspireras av de presentationer och diskussioner som hålls.  

Dag 3 - 12 maj 2022

Dag 3 fokuserade på pandemins inverkan på utbildnings- och ungdomspolitiken.  Dagens första seminarium handlade om hur man hanterar nödsituationer i förskola och skola. När pandemin kom 2020 reagerade varje land på olika sätt, men de gemensamma element som har framkommit i båda länderna visar att vi inte var redo och att skolsystemet inte hade någon modell för att hantera nödsituationer och osäkerhet. Diskussionen bland deltagarna handlade om vad vi har lärt oss under de senaste två åren som kan omvandlas till en modell som kan tillämpas lokalt för framtida oväntade nödsituationer.   Det andra seminariet var inriktat på ungdomspolitik och hur Covid-19-pandemin påverkade unga människor negativt och deras deltagande i samhället. Att stärka den demokratiska medvetenheten och utveckla deltagandet är två viktiga mål, för de europeiska samhällena, för att hjälpa unga människor att bli aktiva och engagerade medborgare och förverkliga en hållbar demokrati. Seminariet är inriktat på möjliga åtgärder som kan vidtas efter en pandemi för att uppnå ett fullständigt och inkluderande deltagande av unga människor i samhället och främja möjligheter att låta dem bli förändringsaktörer.  Ett studiebesök anordnades också hos Passalen, en ideell förening som arbetar med att utveckla nya lösningar för att skapa integration för barn och ungdomar med funktionsvariation. 

Dag 4 - 13 maj 2022

Deltagarna hade möjlighet att se presentationer av resultat och pågående verksamhet i europeiska projekt som samfinansieras av programmet Europe for Citizens, till exempel PartHer-projektet och Sayouth-projektet.

Skip to content