Medfinansiering

Erasmus+, KA1

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

TAKE CARE LEARNING

Improving horizontal competences and skills for families in the elderly care

Om Projektet

Partnerskapet är samordnat av nätverket SERN och består av sex organisationer som är verksamma inom äldrevården och omfattar både lokala myndigheter och välfärdsbyråer. Projektet syftar på att förbättra personalkompetensen hos ergoterapeuter. De gemensamma behoven som fått organisationerna att vilja agera kan delas upp i tre kritiska delar:
1. Personalen som arbetar med äldre saknar specifika färdigheter som behövs för grundläggande ergoterapeut arbete.
2. Personalen som är involverad i utbildningen behöver bli bättre på att föra över kunskap gällande ergoterapeutiska metoder och generell information om området till de äldres familjer.
3. Personalen måste öka och sammanföra den europeiska dimensionen av organisationens verksamhet, förbättra sina professionella språkliga kompetenser för att få tillgång till en bredare mängd resurser och utbildningsmaterial.

Mål

Ett mobilitetsprojekt syftar till att erbjuda utbildningsmöjligheter i Sverige för italienska socialarbetare som är intresserade av att stärka yrkesprofilen som ergoterapeut.
Partnerskapet identifierade följande förbättringsområden som huvudmål för detta projekt:
1. Förbättra den instrumentala, interpersonella och systematiska kunskapen om organisationernas personal.
2. Att utveckla de färdigheter som informella vårdgivare kommer att behöva.
3. Att öka den europeiska dimensionen i de olika organisationerna.

Activities

De aktiviteter som genomförts var:

  1. 26 individuella mobiliteter för jobbskuggning i Sverige där deltagaren kommer att kunna: genomföra ett utförligt besök hos vården, följa en ergoterapeut under en dag, delta i teambuilding-aktiviteter, delta i fritidsaktiviteter med lokal personal och gäster hos värden, delta i tränings- och informationsmöten.
  2. 20 mobiliteter för utbildningar  vid universitetet i Seinäjoki, i Finland. Kursprogrammet ger insikt bland annat i det finska arbetssättet samt ergoterapeutstens roll, färdigheter och utbildning.

Impakt

Tack vare mobilitetsaktiviteterna kunde deltagarna skaffa sig många färdigheter som berikade deras yrkeserfarenhet och som också ledde till innovationer inom organisationer. En aspekt som kan tyckas marginell, men som utgjorde en väsentlig del av projektets och de förvärvade färdigheternas inverkan, är den ökade motivationen och tillfredsställelsen i det dagliga arbetet och en viss stolthet över att ha valts ut för att delta i en utbildningsprocess i ett transnationellt sammanhang.
Gemensamt för båda mobilitetsåtgärderna var att de förbättrade sina språkkunskaper (engelska) och utvecklade sina färdigheter på det interkulturella området.
När det gäller jobbskuggning har de färdigheter som förvärvats varit en direkt följd av de olika aktiviteter som deltagarna har ställts inför:
– Förvärv av instrumentella, interpersonella och systematiska kunskaper som gjorde det möjligt att överföra nya färdigheter till kollegor, släktingar och informella vårdgivare. Två av de partner som ingår i konsortiet har utvecklat en särskild utbildning kallad “School of the caregiver – Ad Personam” som är avsedd för familjer som har personer med funktionshinder (fysiska och/eller kognitiva) och som behöver stöd, t.ex. av en arbetsterapeut.

Detta har lett och leder till en ständigt ökande kunskap om möjligheterna att tillgodose behoven: – utveckling av en personlig behandlingsplan, – identifiering av åtgärder som rör vardagslivet, – omvandling av hemmiljön i enlighet med nya behov, – förbättring av livskvaliteten för den äldre personen och dennes familjemedlemmar.
– Utveckling av relationella färdigheter mellan arbetsterapeuten och patienten enligt de grundläggande begrepp som arbetsterapeutens arbete bygger på (handling, individ, vardag, miljö och livskvalitet), särskilt när det gäller kommunikation, psykologiskt stöd och personalisering av åtgärder som ska förberedas på ett gemensamt och enhetligt sätt.

De färdigheter som förvärvades under utbildningskurserna i Finland var mer teoretiska med en introduktion till de teorier som arbetsterapeuternas arbete bygger på (vetenskapliga, medicinska, relationella och psykologiska aspekter) och en jämförelse mellan den finska och den italienska verkligheten. Särskild uppmärksamhet ägnades åt vad arbetsterapin kan erbjuda i framtiden för att förbättra patientens liv.

Projektresultat

Här hittar du dagordningen för utbildningskursen i Finland vid universitetet för tillämpad vetenskap med fokus på arbetsterapeutens roll inom äldreomsorgen.

Titta på den feedback som några av deltagarna gav