Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
federica
Federica Gravina
Projekt Samordnare - SERN

TRANSIT

Training Paths for Adults on Sustainable Mobility

Om Projektet

Partnerländerna har den gemensamma nackdelen att de har tillgänglig cykelinfrastruktur och cykelvägar, även om de inte är fullt ut utnyttjade av lokalbefolkningen. Majoriteten av lokalbefolkningen har tillgång till dessa cykelinfrastrukturer endast av idrotts- och turistskäl. Detta leder till slöseri med offentliga medel och till att de lokala miljöpolitiska insatser som partnerländernas förvaltningar har gjort för att skapa mer hållbara och hälsosammare rörlighetsvanor, i syfte att minska klimatförändringarna genom att minimera privatbilarnas miljöpåverkan på de lokala ekosystemen, omintetgörs. Detta förklarar tydligt varför partnerländerna vill förmå lokalbefolkningen att använda alternativa transportmedel, som t.ex. cyklar, vars lägre miljöpåverkan är vetenskapligt bevisad. De lokala myndigheterna har konstaterat att de kan bidra effektivt till att minska luftföroreningarna och därmed till att uppnå målet för hållbar utveckling och klimatåtgärder genom att göra det möjligt för invånarna att ändra sitt beteende och sin inställning till att använda hållbara transportmedel, som cyklar, i sin dagliga verksamhet.

Mål

Projektet TRANSIT syftar till att öka medvetenheten om hållbar rörlighet och samtidigt stimulera beteendeförändringar genom att utveckla informella utbildningsvägar för arbetstagare, familjer och unga vuxna, genom att lyfta fram vikten av att använda mer hållbara transportmedel som en del av de bredare ansträngningarna på EU-nivå för att skapa ett mer hållbart och hälsosammare samhälle.

De särskilda målen är följande:
1. Att utveckla innovativa inlärningsmetoder genom vilka lokala tjänstemän och beslutsfattare kan åstadkomma en attitydförändring hos medborgarna, särskilt arbetstagare, familjer och unga vuxna, i förhållande till temat hållbar rörlighet.
2. Att skapa informella inlärningsmöjligheter bland arbetstagare, familjer och unga vuxna i syfte att öka kunskapen om miljöutmaningar, särskilt mobilitetsutmaningen, och relaterade lösningar som kan tillämpas på lokal nivå.
3. Att främja en beteendeförändring bland vuxna inlärare, dvs. arbetstagare, familjer och unga vuxna, genom att öka medvetenheten och engagera dem i positiva åtgärder som rör hållbar rörlighet.

Aktiviteter

Projektverksamheten omfattar följande:
6 transnationella projektmöten.
1 utbildningsseminarium
4 evenemang för att öka antalet deltagare
3 intellectual outputs

Projektresultat

De viktigaste förväntade resultaten kommer att vara skapandet av innovativa verktyg och metoder för att främja hållbar rörlighet, vilket kommer att göra det möjligt att utbilda tjänstemän och politiska representanter som arbetar med rörlighet och hållbarhet. Projektet kommer också att öka vuxenstuderandes deltagande i informella inlärningsvägar om hälsosamma vanor och beteenden som ska antas av målgrupperna, dvs. arbetstagare, familjer och unga vuxna.
För att uppnå ovanstående mål kommer partnerskapet under projektets löptid att utveckla följande intellektuella resultat:

IO1 – Det första Intellectual Output består av en bakgrundsanalys av partnerländernas kunskaper om hållbar rörlighet för att förstå hur mycket som hittills har gjorts av partnerorganisationerna i frågan och vilken inverkan och effektivitet de tidigare insatserna/initiativen har haft på lokalbefolkningens rörlighetsvanor.
IO2 – Det Intellectual Output 2 kommer att omfatta produktion av två moduler för e-lärande baserade på testning av de informella inlärningsstrategier som identifierats som bästa praxis under C1-seminariet.
IO3 – Det tredje Intellectual Output kommer att vara en verktygslåda som ska hjälpa lokala tjänstemän att främja och öka medvetenheten om hållbar rörlighet bland unga vuxna, arbetstagare och familjer i syfte att ändra deras rörlighetsvanor.

Nyheter från Projektet