Medfianansiering

Europe for Citizens 

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare - SERN

WIR

Welcome and integration for refugees in Europe

Om Projektet

Projektet WIR arbetar med en av de största utmaningarna EU och dess medlemmar står inför: Integration av nyanlända. Ett partnerskap som består av sju europeiska länder (Sverige, Italien, Lettland, Tyskland, Spanien, Österrike och Finland), sex offentliga myndigheter, två föreningar och ett universitet kommer att ta fram en projektplan med nio event som organiseras med olika arbetsmetoder under två års tid och med sammanlagt cirka 320 direkta deltagare, bland annat politiska representanter, tjänstemän och icke-statliga organisationer och frivilliga föreningsmedlemmar.

För att motarbeta stereotyper om flyktingar är det viktigt att förstå EU:s politik och strategi samt de välkomnade och integrerande processerna i de olika medlemsstaterna.

Mål

  1. Att öka kunskapen om EU: s strategi och tillvägagångssätt gentemot hur man tar emot flyktingar och asylsökande utifrån den europeiska agendan för migration.
  2. Att öka förståelsen för de processer som välkomnar och integrerar flyktingar i partnerländerna
  3. Att utbyta bästa praxis och jämföra europeiska erfarenheter med fokusområden som: utbildning, arbete och mottagande av ensamkommande minderåriga
  4. Att överföra eller anta nya modeller för att välkomna och integrera flyktingar
  5. Att skapa ett verktyg som förklarar medborgarnas olika arbetssätt i olika EU-länder.

Aktiviteter

För att nå projektmålen kommer en rad åtgärder att visas och genomföras i nio projekttillfällen under två år med olika metoder: konferenser, arbetsgrupper, fokusgrupper, workshops och studiebesök.

Arbetsprogrammet består av tre olika typer av evenemang/aktiviteter som är funktionella för att uppnå projektets mål och effekter:
– 3 samordningsmöten
– 2 transnationella möten
– 4 fokusgrupper på 4 teman.

Impakt

Projektets förväntade inverkan kommer att ligga på tre huvudmålgrupper:

Politiska representanter:
-Ökad kunskap om EU: s politik och strategi för migranter
-Ökad medvetenhet om de politiska myndigheternas roll i att välkomna och interagera samt att bekämpa stereotyper och missledande berättelser
-Förbättrad kunskap om genomförandet och utvecklingen av europeiska projekt
-Skapande av ett samarbetsnätverk på europeisk nivå, vilket kan bidra till att öka europeiska möjligheter och utbyten.

Tjänstemän som arbetar med integration av flyktingar, invandrare och asylsökande:
-Ökad kunskap om den europeiska agendan för migration
-Ökad medvetenhet om samarbetspartnernas inställning och arbete med flyktingar.
-Ökad möjlighet att anta och anpassa innovativa transnationella lösningar lokalt för att förbättra lokala välkomnande och integrationsprocesser
-Inrättande av ett samarbetsnätverk på europeisk nivå som kan bidra till att öka europeiska möjligheter och utbyten.

Det civila samhället

-Ökad kunskap om europeiska och nationella strategier och processer för välkomst och integration av flyktingar
-Ökade möjligheter att anta och anpassa innovativa transnationella lösningar lokalt för att bekämpa stereotyper
-Ökat deltagande i internationella projekt

Projektresultat

  • Utbyte av bästa praxis och perspektiv på projekttemat;
  • Modeller för att ta emot och integrera flyktingar studeras och överförs;
  • En gemensam handbok med de mest relevanta erfarenheterna från projektet, med riktlinjer för att överföra eller anpassa transnationella erfarenheter på lokal nivå, skapas och sprids.
  • Exempel på bästa praxis för mottagande och integrering av flyktingar med stöd av det civila samhället.
Nyheter från Projektet