PART-HER

2019 / 2021

PART-HER

Beskrivning

Europeiskt nätverk för deltagande valorisering av kulturarv.

Mål

Part-Her är ett 24-månaders projekt som involverar åtta stycken partners från sex EU-länder (Italien, Sverige, Tyskland, Frankrike, Spanien och Kroatien).

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till utvecklingen av ett deltagande tillvägagångssätt för att bevara kulturarv på europeisk nivå. De specifika syftena är:

1. Att stödja EU-medborgarnas roll i att definiera materiella såväl som immateriella delar av deras kulturarv med syfte att öka lokalsamhällenas självständighet och handlingskraft.

2. Att främja museernas roll som centrum för medvetenhet om kulturarv genom att förmedla en känsla av medborgarskap, i enlighet med ICOMS Siena-stadga om museer och kulturlandskap.

3. Att uppmana till reflektion och debatt kring en gemensam europeisk vision om kulturarv med utgångspunkt från medborgarnas perspektiv med hjälp av offentliga förvaltningar och museer.

 

Aktivitäter

Arbetsplanen innehåller en uppsättning aktiviteter som involverar mer än 400 direkta deltagare. Mer specifikt kommer partnerna att arrangera:

-Två samordningsmöten

-Två seminarier som behandlar två huvudfokusområden: 1. Materiella kulturarv 2) Immateriella kulturarv.

-Lokala praktiska aktiviteter/processer i varje land.

- Kulturminnesinventering och kartläggning som samordnas med medborgare på lokal såväl som europeisk nivå.

- En avslutande konferens som sammanställer kartläggningen.

Projektresultat/Produkter

Förväntade resultat

1.Ökat deltagande från EU-medborgare och därtill en ökad känsla av tillhörighet med EU.

2.Inventering och kartläggning av europeiska kulturarv. Plattformen avser inte att fragmentera lokal kännedom, utan istället identifiera kulturella resurser som samhällen kan bevara för framtida generationer.

 

 

6

Tematiska Område

35

Alla Projekt

29

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Login in Teams

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.