PARTHER

2019 / 2021

PARTHER

Beskrivning

PART HER är ett projekt som syftar till att omformulera värderingen av kulturarv i en underifrånprocess, som utgår från medborgarnas perspektiv.

 

PART HER är ett projekt vars syfte är att omformulera värderingen av kulturarv genom en process som utgår från medborgarna. Även om kulturinstitutionernas roll för spridning och bevarande av kulturarv är viktig, ska man inte glömma bort att kulturarv egentligen är en social konstruktion som direkt kommer ur uppfattningar, värderingar och känslor hos människor som tillhör en given grupp eller ett samhälle, oavsett storlek.

Den utgångspunkten, formulerad i den europeiska ramkonventionen om kulturarv (Faro) och i den europeiska landskapskonventionen (Florens), leder till behovet av att stärka medborgarnas roll i arbetet med att identifiera materiella och immateriella företeelser som formar kulturarv på lokal nivå, såväl som på europeisk nivå. Projektet PART HER syftar till att möta det behovet.

Mål

Det generella målet som PART HER eftersträvar är att bidra till utveckling av delaktighet kring värderingen av kulturarv, på europeisk nivå. Delaktighet och engagemang kring formuleringen av kulturarv är en avgörande faktor för utvecklingen av en europeisk identitet. De specifika målen kan formuleras på följande vis:

Att främja en medborgarroll i urvalet av materiellt och immateriellt kulturarv i deras närområde, och därigenom öka lokalsamhällens stolthet och egenmakt.

Att främja reflektion och diskussion om en gemensam (europeisk) syn på kulturarv som härrör från medborgarnas perspektiv, med stöd från kommuner och museer.

Att vara en innovativ och experimentell testmiljö under implementeringen av den europeiska ramkonventionen om kulturarv (Faro) och den europeiska landskapskonventionen (Florens).

6

Tematiska Område

32

Alla Projekt

26

Pågående projekt

6

Slutfört proekt

Medlemmar Område

Detta medlemsområde är ute på denna webbplats.