OM ICC

Intelligent Cities Challenge (ICC) är ett två och ett halvt år långt initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att använda avancerad teknik för att uppnå intelligent, socialt ansvarsfull och hållbar tillväxt. Initiativet omfattar 136 städer inom EU som kommer att vägledas i en handlingsinriktad och samarbetsinriktad väg som främjar deras förmåga att bli sina egna självledare för sin omvandling. Initiativet fokuserar på fem tematiska spår:
 • Medborgardeltagande och digitalisering av den offentliga förvaltningen
 • Grön ekonomi och lokala gröna avtal
 • Kompetenshöjning och omskolning
 • Grön och digital omställning inom turismen
 • Leveranskedjor, logistik och mobilitetsekonomi

KONSORTIUMET

SERN har valts ut bland de 90 ansökningar som lämnats in till ICC:s öppna intresseanmälan som huvudorganisation för ett konsortium bestående av fyra av dess partner som deltar i ICC-initiativet: Trollhättans stad, Vänesborgs kommun, Ravenna kommun och Cervia kommun. De mål som konsortiet har satt upp är alla sammankopplade och fokuserar på följande ämnen och utmaningar:

e-förvaltning och digitalisering av offentliga tjänster

Den största utmaningen ligger i att utveckla en vision om smarta städer där e-förvaltning är resultatet av ett nedifrån och upp-perspektiv tack vare det aktiva samarbetet med medborgarna.

Utmaningarna i denna process är följande

 • Att öka jämlikheten och säkerheten för alla medborgare och främst för missgynnade grupper
 • Att utveckla en smart stad genom effektiva onlinetjänster inom flera politikområden (turism, utbildning, rörlighet, medborgardeltagande).
 • Att använda kommunala medel på ett effektivt och sammanhängande sätt i perspektivet av besparingsresurser.

Smart och hållbar turism

De viktigaste utmaningarna som konsortiet står inför är

 • Förbättra transport- och turismpolitiken genom att integrera strategier för hållbar rörlighet, digital rörlighet, tillgänglighet och ansvarsfullt resande
 • Utöka utsikterna för turism genom att stödja digitalisering och utveckla innovativa metoder och verktyg för kommunikationsteknik
 • Främja digitaliseringen av lokala evenemang genom att skapa virtuella evenemang, hybridevenemang (med både närvaro på plats och digital närvaro), satellitevenemang (som äger rum samtidigt på många platser i landet med mindre grupper)

Innovativ utbildning

De största utmaningarna gäller följande

 • Behovet av att ge alla barn lika möjligheter till utbildning (förskola och skola), särskilt när det gäller tillgång till och användning av digitala verktyg som stöd för inlärning.
 • Behovet av att utrusta de lokala skolsystemen med lämpliga verktyg för att bidra till elevernas digitala medborgarskap (ansvarsfullt och källkritiskt förhållningssätt till digital teknik).
 • Behovet av att tillhandahålla adekvat digital kompetens för lärare och familjer (vuxna).

Smart och hållbar mobilitet

De viktigaste gemensamma utmaningarna är inriktade på fotgängarmobilitet, cykelmobilitet och kollektivtrafik. I synnerhet är insatserna från medlemmarna i konsortiet inriktade på att

 • Minska trafikflödena genom att minska användningen av privata fordon i stadsområden: detta kommer att leda till minskade luftföroreningar och akustiska föroreningar, vilket i sin tur förbättrar luftkvaliteten och hälsotillståndet för lokalbefolkningen.
 • Förbättra områdets attraktivitet och kvaliteten på stadsmiljön genom att ge alla medborgare transportalternativ som gör att de kan komma åt destinationer och viktiga tjänster för att bättre ansluta alla turist- / nyckelområden

LÖSNINGAR OCH INITIATIV

SERN:s konsortium kommer att uppnå de ovan nämnda målen genom att utveckla fyra lösningar:

 1. Identifiera exempel på effektiva organisatoriska lösningar och överföra/tillämpa dem lokalt
 2. Välja användningsfall för att testa öppna data inom e-Gov och turism
 3. Förbättra kompetensen hos de lokala intressenterna inom turismområdet
 4. Identifiera nya format och tekniker som ska implementeras i det lokala sammanhanget.

Dessa lösningar kommer att utvecklas genom tre initiativ som är uppdelade i flera aktiviteter:

Utveckling av en plan för digital omvandling

Målen är följande:

 • Bättre användning av data som finns tillgängliga inom varje kommun och anslutet ekosystem som inför interna beslutsprocesser som är mer informerade av data;
 • justera kommunens interna organisation för att göra den bättre förberedd för digitala omvandlingsprocesser baserat på en digital omvandlingsstrategi.

Genomförandet av en PRAKTISK TILLÄMPNING AV ÖPPNA DATA I E-GOV OCH TURISM

Data, verktyg och resurser hjälper oss att bedriva forskning, utveckla webb- och mobilapplikationer, utforma datavisualiseringar med mera. En strategi och plattform för öppna data kommer att

 • ge en enklare vardag för individer och företag, ge en smartare och mer öppen förvaltning för att stödja innovation och deltagande,
 • kommer att ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Utvecklingen av UPREST-projektet

Det allmänna målet med UPREST-projektet är att öka den digitala kompetensen hos aktörerna inom hållbar turism och samtidigt främja nya inlärningsvägar för att bidra till återhämtningen av sektorn.

De specifika målen är:

 • Att identifiera kompetensbrister hos de lokala näringslivsaktörerna och utveckla utbildningslösningar i enlighet med detta;
 • Att utveckla omskalningsbara utbildningslösningar för näringslivsaktörer inom turismområdet relaterade till nya digitala lösningar som ska tillämpas lokalt;
 • Att förbättra samarbetet mellan den lokala myndigheten och näringslivsaktörerna genom att utveckla ett ekosystem för lärande med fokus på hållbar turism.

AKTIVITETER

Tematisk session
14.00 – 14.15 Inledning

14.15 – 15.30 Del I: Medborgarnas deltagande

 • Sammanhang och bakgrund
 • Exempel: Medborgardeltagande i Europa
 • Diskussion: utmaningar och hur man kan övervinna dem

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 16.45 Del II: Öppna data för turism

 • Sammanhang och bakgrund
 • Exempel: Öppna data för turism
 • Diskussion: utmaningar och hur man kan övervinna dem

16.45 – 17.00 Nästa steg

KONSORTIET FÖR STADEN SERN

Skip to content