Medfinansiering

LLP Comenius

Information
Kontaktuppgifter
SERN Sekretariat

COBIOS

Improving pedagogical continuity between indoor and outdoor spaces in preschools

Om Projektet

Utbildningsutbudet på de förskolor som ingick i projektet utvecklades med hänsyn till betydelsen av både inre och yttre inlärningsmiljöer. Enligt deras erfarenhet fick dock organisationen av den interna inlärningsmiljön mycket mer uppmärksamhet än den externa/utomhusmiljön. Användningen av inomhusmiljöer var faktiskt dominerande. Förskolorna behövde öka användningen av den yttre lärandemiljön och därmed öka den pedagogiska kontinuiteten mellan inomhus- och utomhusmiljöer. 

Förskollärare kan förbättra sina kunskaper genom att jämföra och lära sig om nya innovativa material, strategier och pedagogiska spel som kan användas för att främja kontinuiteten mellan inomhus och utomhus.
Det är viktigt att stärka pedagogernas inställning till lärande. Att arbeta mer med inlärningsprocessen och dra nytta av kapaciteten hos varje barns förmåga att lära. Vi behöver lära oss mer om utbildningssystem och modeller från andra länder och lära oss mer om innovativa material och pedagogers attityd.

Dessa frågor var grundläggande för vårt projekt:
– Hur kan vi skapa en intressant utomhusmiljö runt våra förskolor som är lika tillåtande och utmanande som inomhusmiljön?
– Hur organiserar vi utemiljön så att vi kan tillgodose alla barns intressen och stimulera deras sinnen på samma sätt som vi gör inomhus?
– Vilka färdigheter och kunskaper behöver lärarna förvärva/stärka för att främja pedagogisk kontinuitet mellan inlärningssammanhang inomhus och utomhus?
– Hur kan vi stärka föräldrarnas intresse för fördelarna med utomhusundervisning och öka samarbetet i vår verksamhet?
Genom diskussioner kring dessa frågor tillsammans med team från andra förskolor i Europa kommer vi att få inspiration och kunskap för att utveckla det pedagogiska arbetet.

Mål

Det allmänna målet med partnerskapet var att öka den pedagogiska kontinuiteten mellan inlärningssammanhang inomhus och utomhus.

De specifika målen var:
– Att förbättra lärarnas attityd till att koppla ihop lärmiljön utomhus och inomhus som ett verktyg för att uppnå bättre mål.
– Att förbättra föräldrarnas attityd till att använda utomhusområden som ett verktyg för att uppnå bättre pedagogiska resultat.
– Att utbyta utbildningsmetoder och strategier.
– Att betona utbildningens kvalitet i förskolorna och hitta lösningar för att öka samarbetet med föräldrarna.
– Att stimulera barn, lärare och föräldrar att lära sig om våra olika kulturer och om i slutändan utveckla en positiv attityd sådana skillnader.
– Att utveckla ett verktyg (t.ex. ett spel) både för inomhus- och utomhusundervisning.
– Utarbeta riktlinjer på grundval av insamlade kunskaper och erfarenheter.

Impakt

Lärarna i detta projekt fick möjlighet att förbättra sina pedagogiska färdigheter om strategier för lärande inomhus och utomhus. De lärde sig hur de kan inspirera elever och föräldrar att lägga till mer utomhusaktiviteter i sin vardag. Detta ledde till en kvalitetshöjning hos personalen som utvecklade sitt språk och fick chansen att skapa ett nätverk med andra förskollärare i Europa. Lärarna utvecklade sina inlärningsfärdigheter tack vare den pågående utvärderingen som bidrog till möjligheten att dela erfarenheter och kunskaper. Personalen reflekterade över didaktisk metodik när man hänvisade till arbetet på förskolorna i partnerskapet och det tema som skulle behandlas i detta projekt.

Föräldrarna förbättrade sina kunskaper och sin förståelse, särskilt när det gäller lärande utomhus. 

Barnen förbättrade sina inlärningsfärdigheter och använde sina sinnen i ett nytt sätt att lära. Projektet uppmuntrade barnen att leka och lära sig både inomhus och utomhus och att upptäcka världen på ett nytt sätt.

De institutioner som deltar i projektet håller på att lära sig om olika strategier och metoder som används i förskolor i andra länder. Projektet kommer att få större genomslagskraft än de deltagande förskolorna eftersom partnerna kommer att se till att resultaten överförs till andra förskolor i deras kommuner.