Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN

DEMETER

DEveloping interdisciplinary Methodologies in Education Through Enhanced Relationships between schools and farms

Om Projektet

’Developing interdisciplinary Methodologies in Education Through Enhanced Relationship between schools and farms’’ är en titel som uttrycker behovet av att integrera skolor med lantbruket. Gårdsmiljön är en utmärkt pedagogisk plats för att skapa motivation och intresse för området samt ge en djupare och mer praktisk inlärning. Aktiviteter som att lära sig odla, använda språk som ett verktyg, gå runt på en farm och låta sig testa fram förbättrar minnes och inlärningsförmågan. Kognitiva förmågor som erhålls i klassrummet är mer troligare att glömmas bort vid ett senare skede.

Dessutom så kommer alla partners från landsbygden och är intresserade av att ge sina lokalsamhällen nya impulser genom att främja relationerna mellan intressenterna i sina system (skolor, företag och statliga myndigheter). Barn behöver se sig om och utbilda sig för att uppskatta fördelarna och skönheten i de ställena de bor på och där deras resurser skapas. Detta kan hjälpa att sporra framtida engagemang för lokalsamhället samt entreprenörskap och därmed även förhindra avfolkning i landsbygden.

Mål

Det övergripande målet är att förbättra kvaliteten på skolutbildningen genom ett ökat samarbete mellan skolor och gårdar. Specifika mål som fastställts av parterna är:

  • att inom ramen för skolplanen ge mer rum för gårdarna som ett pedagogiskt forum för att kunna erbjuda en bredare utbildning som rör bland annat processen från jord till bord, miljömedvetenhet och hälsa.
  • att förbättra undervisningsförmågan bland skollärare och utbildare inom lantbruk genom att utbyta, sammanslå och utveckla metoder som är lämpliga för nyttig lantbrukserfarenhet.
  • att skapa en interaktion mellan utbildning, institutioner, företag och forskning för att förbättra utbildningen.

Aktiviteter

Följande aktiviteter genomfördes under de tre år som projektet pågick:

  • 6 transnationella projektmöten som syftade till att övervaka genomförandet av projektet.
  • 2 multiplikatorevenemang i varje land för att sprida projektets resultat.
  • 1 seminarium som hade till syfte att illustrera resultatet av de forsknings- och utvecklingsaktiviteter som genomförts och innehållet i den tvärvetenskapliga metodiken.

En av de aktiviteter som planerades i samband med genomförandet av projektet är att samla in goda metoder för att främja det mest effektiva samarbetet mellan jordbrukare och skolor. När de goda rutinerna hade samlats in testade varje partner rutinerna i sina egna skolor för att bedöma om de kan anpassas i alla sammanhang.

Nedan följer några videor där metoderna testades:

Facetime a Farmer 

Pumpkin cookies

Cheese making activity

Resultat

Två resultat har tagits fram:

  • Det första resultatet – Tvärvetenskapliga
    undervisningsmetoder – illustrerar litteraturgenomgången och de metoder som samlats in och testats inom ramen för projektet som exempel på fruktbart samarbete mellan skolor och jordbruk. Metoderna identifierades, delades och analyserades av projektgruppen enligt en gemensam mall. Sammanlagt identifierades 15 metoder, endast 11 valdes ut eftersom de uppfyllde de kvalitetskriterier som fastställts av partnerskapet. Den första delen av beskrivningen av varje metod handlar om dess innehåll och hur den planerades och genomfördes. Den andra delen fokuserar på att beskriva sammanhanget och visar varför praktiken valdes ut som ett effektivt exempel på samarbete mellan skola och gård.
  • Det andra resultatet – RIKTILINJER – innehåller bästa tips om framgångsrika kopplingar mellan skola och lantbruk, kvalitetsindikatorer för att bedöma effektiviteten i samarbetet mellan lantbruk och skola samt verktygslådan.

Verktygslådan är ett enkelt verktyg för lärare och utbildare för att utforma tvärvetenskapliga skol- och jordbruksutbildningar som är kopplade till de övergripande målen i Agenda 2030 och till disciplinära inlärningsmål. Den första delen av verktygslådan innehåller riktlinjer för effektiv planering mellan skolan och gården och en tabell med korsreferenser till korten för de olika metoder som genomförts under projektet på grundval av målen, vilket gör det möjligt för läraren att välja dem utifrån sina egna lärandemål och anpassa dem till sitt eget sammanhang. Den andra delen av verktygslådan består av de enskilda praktikkorten, som sammanställts av de lärare som experimenterat enligt en mall som väglett dem genom de olika faserna i planeringen, övervakningen och utvärderingen av barnens lärande.

Vertygslådan

Nyheter från Projektet
Titta på Videon
Skip to content