Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Good Practice
Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Nicola Catellani
Netvärkskoordinator - SERN

EQUAP

Enhancing QUAlity in early childhood education and care through Participation

Om Projektet

Utbildning och omsorg för småbarn har blivit en politisk prioritering i många länder och även en prioritering på EU-nivå, vilket framgår av Erasmus+ programdokumenten och av det viktigaste strategiska dokumentet om utbildning (ET 2020). Fem kvalitetsområden har identifierats i politiken för att förbättra barns utveckling:

 1. mål och minimistandarder;
 2. Läroplan och standarder för lärande;
 3. Arbetskraftens kvalitet;
 4. Familje- och samhällsengagemang;
 5. data, forskning och övervakning (OECD, 2012).

Det största problemet som EQUAP-projektet identifierade och avsåg att åtgärda var att föräldrarnas och vårdnadshavarnas engagemang och deltagande knappt eller inte tillräckligt erkänns som en nyckelkomponent som bidrar till kvaliteten på förskolan och barnomsorgen.

Med utgångspunkt i befintliga kvalitetsindikatorer för deltagande utvecklades förbättrade indikatorer som är mer effektiva när det gäller att mäta deltagande som en process. Projektets viktigaste långsiktiga effekt har varit en ökad medvetenhet om att familjers och vårdnadshavares medverkan är en viktig del som förbättrar kvaliteten på utbildning och omsorg för småbarn.

Mål

Det allmänna målet med EQUAP-projektet var att bidra till att förbättra kvaliteten på förskolan i Europa genom att i högre grad erkänna familjerna och vårdnadshavarna som en viktig del av systemet.

För att uppnå detta allmänna mål fastställde projektet fyra specifika mål:

 1. Identifiera, testa och integrera bästa praxis och innovativa metoder för deltagande, särskilt när det gäller mångfald (socioekonomisk och kulturell mångfald, minoriteter etc.);
 2. Att förbättra lärarnas kompetens när det gäller strategier och metoder för föräldrarnas deltagande genom att dra lärdom av erfarenheter från kolleger från andra länder i Europa;
 3. Att förbättra integrationen och samspelet mellan systemets olika delar (barn, praktiker, forskare, familjer, samhälle);
 4. Att ta itu med deltagande i förskola och barnomsorg som en process genom lämpliga kvalitetsindikatorer;

Projektet satte igång en process som i slutändan ledde till ett transnationellt och flerdimensionellt nätverk och en kritisk lärandegemenskap av yrkesverksamma, föräldrar, lokala beslutsfattare och forskare. Projektet var starkt inriktat på att utveckla intellektuella resultat som kan ge innovationer inte bara till partnerna och deras lokala barnomsorgssystem utan till hela barnomsorgsgemenskapen (praktiker, forskare och beslutsfattare) i Europa.

Aktiviteter

EQUAP-projektet omfattade fyra huvudverksamheter:

 1. Utveckling av ny forskning om deltagande i förskola och barnomsorg.
 2. Utveckling av kvalitetsindikatorer för deltagande som en process.
 3. Identifiering och utbyte av bästa praxis på temat deltagande.
 4. Skuggning av personal för att förbereda korsvis testning och integrering av metoder som rör deltagande.

Jobbskuggning

Jobbskuggningen var en viktig milstolpe i projektet. Detta beror på att den uppsättning metoder som kommer att ingå i verktygslådan kommer att vara metoder som överförs från andra länder, testas lokalt och sedan utvärderas med avseende på det mervärde de tillförde förskolornas förmåga att öka deltagandet. Partnerskapet ansåg att det inte räcker med att presentera en metod för deltagande i samband med ett projektmöte för att säkerställa en effektiv överföring, testning och anpassning. Endast skuggning kan ge möjlighet och skapa förutsättningar för att uppnå de förväntade resultaten.

Jobbskuggning gav å ena sidan förskollärarna i partnerorganisationerna möjlighet att lära sig mer ingående om själva metoderna och om det sammanhang där den eller de metoder de vill överföra och testa utvecklades. Å andra sidan förbättrade de sina kunskaper om de delar av förskole- och barnomsorgssystemet i de andra berörda länderna. Observationer i förskolorna kommer inte bara att inriktas på föräldrarnas och samhällets deltagande i förskolans liv utan också på dagliga rutiner, relationer mellan barn och mellan vuxna och barn, organisatoriska frågor och användningen av inomhus- och utomhusutrymmen.

Projektresultat

De viktigaste resultaten av projektet har varit:
– Innovativa former av deltagande (metoder och praxis som möjliggör deltagande) har identifierats, överförts till andra EU-länder och testats;
– En verktygslåda för att främja deltagande har skapats (introduktion, instruktioner, fokusområden och bästa praxis).
och spridits på nio EU-språk. Verktygslådan har både en pappersversion och en online-version;
– Ökat samspel mellan systemets olika delar (familjemedlemmar, yrkesverksamma, samhället).
– Ökad kompetens hos personalen inom barnomsorgen som deltar i verksamheten.
– Ökad internationalisering och starkare europeisk dimension för de berörda förskolorna.
– Utveckling av effektivare indikatorer som på ett heltäckande sätt tar upp temat deltagande.
En av de viktigaste långsiktiga effekterna av projektet har varit en ökad medvetenhet på lokal och internationell nivå och en mer central roll.
och vårdnadshavare som en nyckelkomponent för att förbättra kvaliteten på utbildning och omsorg för småbarn.

EQUAP har tagits med i publikationen “Toolkit for inclusive early childhood education and care” som publicerats av GD Utbildning, ungdom, idrott och kultur.

Nyheter från Projektet
Nyheter från Projektet
Skip to content