Samfinansierat av

Europe for Citizens

Information
Kontakt
SERN Sekretariat

FLOW4YU

Network on dialogue betweenyoung people and public institutions

Om projektet

Flow4yu har varit ett europeiskt projekt som lagts fram inom ramen för programområde 1.2 Nätverk av Twinned Towns i programmet Europe for Citizens. Initiativet syftade till att främja en bättre och konstruktiv dialog mellan ungdomar och institutioner och till att förbättra å ena sidan förmågan att lyssna på offentliga förvaltningar, å andra sidan ungdomars kunskaper om det offentliga livet och institutionerna samt de demokratiska principer som är grunden för vårt samhälle både på lokal och europeisk nivå. Projektet föddes efter en observation om att lokala myndigheter har svårt att lyssna och kommunicera med unga generationer. Det saknas kanaler, verktyg och metoder för att stimulera ungdomars aktiva engagemang och deltagande i samhällslivet. I en bredare mening gäller detta även när vi talar om aktivt europeiskt medborgarskap. Projektet omfattade kommuner som redan hade vidtagit åtgärder inom ramen för ungdomspolitiken (evenemang, särskilda informationscentrum osv.). Det visade sig dock att de inte kunde “nå” ungdomarna på ett konkret sätt och engagera dem aktivt i dessa initiativ. Å andra sidan är ungdomar mer aktiva på vissa områden än andra, t.ex. genom att använda datorer och högteknologi, använda IKT-verktyg i stället för traditionella verktyg osv. Med utgångspunkt i dessa gemensamma förutsättningar enades de berörda kommunerna om att förena sina ansträngningar och samarbeta för att hitta lösningar på denna fråga genom detta gemensamma projekt. FLOW4YU syftar därför till att skapa ett tematiskt och långsiktigt samarbete mellan städerna inom ramen för ungdomspolitiken och särskilt till att förbättra kommunikationen och relationerna mellan ungdomar och offentliga myndigheter, både på lokal och europeisk nivå.

Mål

  1. Främja en interaktiv och konstruktiv dialog mellan ungdomar och offentliga myndigheter på lokal och europeisk nivå;
  2. Att utveckla mer attraktiva och inkluderande kommunikationskanaler, verktyg, metoder och innehåll för ungdomar;
  3. Främja bättre kunskaper om administrativa system och organisation på lokal och europeisk nivå;
  4. Främja bättre kunskaper om ungdomar (språk, behov, föredragna kommunikationsverktyg osv.);
  5. Att utveckla en känsla av tillhörighet för ungdomar i de offentliga institutionerna på lokal och europeisk nivå;
  6. Främja ett aktivt deltagande i det civila samhället och det offentliga livet;
  7. Främja entreprenörskap och livshantering/egenhantering bland ungdomar.

Aktiviteter

Uppstartsmöte
25/28 september 2011
Ravenna (IT)

Transnationellt möte med yrkesverksamma
5/8 februari 2012
Mjölby (SE)

Första internationella ungdomsmötet
15-19 april 2012
Cervia (IT)

Mellanliggande samordningsmöte
9/11 september 2012
Rovaniemi (FI)

Andra internationella ungdomsmötet
13/15 september 2012
Verteneglio (HR)

Samordningsmöte
10-13 mars 2013
Fidenza (IT)

Slutligt möte
5/8 maj 2013
Dubrovnik (HR)

Resultat

375 deltagare (mestadels ungdomar) deltog i evenemangen och över 1 000 personer nåddes genom projektet.

Direkta effekter på ungdomar

Ungdomar har vuxit upp tack vare aktiviteterna och evenemangen i Flow4YU-projektet. De har varit direkt involverade och har blivit en milstolpe för att bygga upp en ansvarsfull relation med stadens förvaltningar. Projektet har visat att unga människor är en värdefull resurs. Samtidigt har det främjat deras entreprenörskap och livshantering och motiverat dem till aktivt medborgarskap och kulturell tillväxt med en bred betydelse.
Ungdomarna har också lärt sig om möjligheter på europeisk nivå och arbetat tillsammans med framtida samarbetsprojekt. Det är viktigt att understryka den särskilda inverkan som Flow4YU-projektet har haft på ungdomar i Cervia, där en grupp bestående av ungdomar som direkt deltog i projektets verksamhet och andra som endast var indirekt involverade, beslutade att skapa en riktig ungdomsförening som syftar till att främja och genomföra aktiviteter och initiativ för ungdomar och som också upprätthåller en öppen och konstruktiv dialog med den lokala offentliga förvaltningen.

Direkta effekter på offentliga institutioner och förvaltningar

Offentliga förvaltningar (beslutsfattare och tjänstemän med ansvar för ungdomspolitik) har fått ta del av olika erfarenheter på europeisk nivå, jämfört ungdomspolitik och ungdomsavdelningar från olika partner och diskuterat möjliga bästa metoder som kan tjäna som exempel.
Alla aktiviteterna gjorde det möjligt för tjänstemän med ansvar för ungdomspolitiken att förbättra sin kompetens, dela med sig av sina erfarenheter på transnationell nivå och delta i aktiviteter och metoder som är specifikt kopplade till projektets tema.

Föreningar och unga arbetstagare

Föreningar, ungdomscenter och ungdomsarbetare har varit direkt involverade i vissa möten och framför allt i den lokala verksamheten. De bidrog till att hitta möjliga lösningar för att förbättra dialogen mellan offentliga förvaltningar och ungdomar. Processen har uppvärderat deras roll och bidragit till att främja ett effektivare samarbete mellan den offentliga och privata sektorn inom ramen för ungdomspolitiken. Deltagandet i projektet bidrog också till att förbättra kompetensen och färdigheterna hos de involverade ungdomsarbetarna.

Indirekta effekter

Både de transnationella evenemangen och de lokala aktiviteterna har haft en stor inverkan på det civila samhället (medborgare, föreningar, skolor, ungdomar som bara indirekt deltar, familjer osv.) De lokala aktiviteterna har spelat en viktig roll i denna process: frågeformulär på nätet, lokala möten, diskussioner, besök av vissa politiker i skolorna osv. Alla dessa aktiviteter bidrog inte bara till att sprida kunskap om Flow4YU-projektet till en bredare publik, utan gav också alla dessa personer en chans att delta i vissa aktiviteter och att ha en aktiv roll. Partnerna har fått bidrag från lokala föreningar och enheter för att genomföra de internationella evenemang som de stod värd för (skolor, ungdomscenter, kultur- och ungdomsföreningar osv.), vilket har uppvärderat det civila samhällets roll inom ramen för aktivt medborgarskap och demokratiska principer.

Skip to content