Medfinansierat av

Europe for citizens

Information
Länkar
Kontakt
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN

GEMIS

Främja jämställdhet för ett mer inkluderande samhälle.

Om projektet

Projektet bygger på önskan att skapa ett nätverk av städer som kan bidra till att stärka medborgarnas känsla av tillhörighet till EU genom att främja en gemensam demokratisk kultur som bygger på jämlikhet, universella rättigheter och jämställdhet.
Projektet är särskilt inriktat på att öka kvinnors deltagande i samhället och minska könsdiskrimineringen genom att främja konkreta åtgärder som genomförs lokalt inom den offentliga förvaltningen. Jämställdhet mellan könen är ett viktigt villkor för att uppnå ett samhälle som är inkluderande och som svarar på alla medborgares behov, oavsett kön. I de länder och kommuner som partnerna tillhör finns det ett gemensamt behov av att få alla beslutsfattare att göra meningsfulla åtaganden för att förändra kvinnors liv till det bättre.
Det finns ett behov av att öka medvetenheten bland medborgare, kvinnor, föreningar och unga generationer om de åtgärder som krävs för att bygga upp ett mer demokratiskt och inkluderande europeiskt samhälle och ett behov av långsiktiga strategier, baserade på bästa praxis och erfarenheter i Europa, för att öka kvinnors deltagande och minska könsrelaterade ojämlikheter i samhället.

Mål

Projektets allmänna mål är att bidra till att främja jämställdhet och social integration av kvinnor i det europeiska samhället.
De särskilda målen är följande:

 1. Öka medvetenheten bland beslutsfattare, offentliganställda och medborgare om befintliga ojämlikheter mellan könen och om hur man kan påskynda processen mot jämställdhet.
 2. Utbyte av god praxis för att främja ett jämställdhetsinriktat styre.
 3. Främjande av ett könsinkluderande språk mot könsstereotyper.

Aktiviteter

Projektets målgrupper är beslutsfattare, tjänstemän, stakeholders, kvinnor och allmänheten i stort. Arbetsplanen innehåller en rad aktiviteter som kommer att omfatta 335 direkta deltagare i sju länder (Sverige, Italien, Tyskland, Polen, Portugal, Frankrike och Tjeckien).
Partnerna kommer särskilt att arrangera följande aktiviteter:

 • 1 Uppstartsmöte (planering av projektverksamheten)
 • 2 seminarier
 • 1 samordningsmöte för att analysera resultaten av seminarierna, fastställa handboken och riktlinjerna
 • 4 lokala evenemang med stakeholders och målgrupper (SE, PT, PO, CZ) presentation av projektresultaten för medborgare och lokala intressenter
 • 1 slutkonferens för att sprida de slutliga resultaten.

Påverkan

Den första viktiga effekten av projektet kommer att vara att öka medborgarnas medvetenhet om förekomsten av olika former av diskriminering och betona behovet av att bekämpa ojämlikhet mellan könen med konkreta åtgärder. Medvetenhet och kunskap om könsdiskriminering är faktiskt de första steg som leder medborgarna och de som företräder dem till att förändra och förbättra samhället.

Resultat

De slutliga resultaten kommer att omfatta följande:

 1. Utvecklat kritiskt tänkande bland medborgarna om ojämlikhet mellan könen.
 2. Ökad kunskap om nationell och europeisk politik och program för att minska skillnaderna mellan könen.
 3. Främja integrering av kvinnor, och de mest utsatta kategorierna, t.ex. invandrarkvinnor, i samhället.
 4. Utbyte av bästa praxis på projekttemat
 5. En handbok med konkreta åtgärder som ska antas i de olika länderna för en mer jämställdhetsanpassad förvaltning och för att öka kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner.
 6. Riktlinjer med rekommendationer för ett korrekt könsinkluderande språk som inte vidmakthåller könsstereotyper och som ska användas av politiska beslutsfattare, företrädare för politiska partier, tjänstemän och media.

Guidelines for a gender-sensitive communication

Klicka här för att ladda ner publikationen på följande språk:

Handbok om integrering av ett jämställdhetsperspektiv - strategier och praxis

Klicka här för att ladda ner publikationen på följande språk:

Nyheter från projektet
Skip to content