Medfinansiering

Europe For Citizens

Information
Kontaktuppgifter
laura
Laura Avanzi
Projekt Samordnare- SERN

NTT+

Improving the planning and management of network of twinned towns

Om Projektet

Projektet NTT+ har närmat sig projektets livscykel för “nätverk av vänorter” genom att utveckla en process som bygger på en gemensam metodik och utveckling av innovativa webbaserade verktyg. Projektet, som samfinansieras av Europeiska unionen inom ramen för programmet Europa för medborgarna (åtgärd 1 åtgärd 2.2.2), genomfördes mellan januari och november 2010. NTT+ har genomförts enligt tre handlingslinjer: utbildningsverksamhet på nationell nivå, partnering/transnationella evenemang samt utveckling av verktyg för övervakning och kvalitetsutvärdering.

Mål

Projektets tre huvudsakliga fokusområden har varit följande: förbättring av de kommunala tjänstemännens kunskaper i projektutveckling, utveckling av en metod och verktyg som vägleder de lokala myndigheterna genom de första faserna av projektcyklerna och utveckling av tematiska nätverksprojekt av hög kvalitet bland de deltagande organisationerna.
Utbildningsverksamheten inom projektet har utformats i syfte att utrusta deltagarna med en gemensam metodik för projektutformning som skulle göra det möjligt för dem att tillsammans med kolleger från andra länder diskutera och utveckla högkvalitativa förslag till nätverk av vänorter. Efter ett frågeformulär som skickades ut till alla deltagare identifierade projektpartnerna ett antal politikområden som var av intresse för deras medlemmar:

  1. Ungdomar och utveckling
  2. Företag inom den sociala sektorn
  3. Förnybara energikällor
  4. Familjestöd i ett jämställdhetsperspektiv
  5. Integration och invandring i ett sysselsättningsperspektiv.

Aktiviteter

Första transnationella mötet
4/5 mars 2010
Bologna (IT)

Andra transnationella mötet
11/12 mars 2010
Luleå (SE)

Tredje transnationellt möte
6/7 april 2010
La Coruña (ES)

Fjärde transnationellt möte
10/11 maj 2010
Helsingfors (FI)

Påverkan

Målgrupperna för utbildningsseminarierna var både tjänstemän som arbetar inom ovannämnda områden och tjänstemän som arbetar med internationella relationer/partnerskap. Det totala antalet deltagare var 69 personer som representerade 56 organisationer från fyra länder. Det transnationella mötet har lett till att projektförslagen har utvecklats. Två projektansökningar lämnades in i september 2010, de övriga tre lämnades in 2011.

Klicka här för att ladda ner den slutliga publikationen
Skip to content