OM ICC

Intelligent Cities Challenge (ICC) är ett två och ett halvt år långt initiativ från Europeiska kommissionen som syftar till att använda avancerad teknik för att uppnå intelligent, socialt ansvarsfull och hållbar tillväxt. Initiativet omfattar 136 städer inom EU som kommer att vägledas i en handlingsinriktad och samarbetsinriktad väg som främjar deras förmåga att bli sina egna självledare för sin omvandling. Initiativet är inriktat på fem tematiska spår:
 • Medborgarnas deltagande och digitalisering av den offentliga förvaltningen.
 • Grön ekonomi och lokala gröna avtal.
 • Upp- och omskolning.
 • Grön och digital övergång inom turismen.
 • Leveranskedjor, logistik och rörlighetens ekonomi.

KONSORTIUMET

SERN har valts ut bland de 90 ansökningar som lades fram i samband med ICC:s öppna inbjudan att lämna intresseanmälan som huvudorganisation för ett konsortium bestående av fyra av dess partner som deltar i ICC-initiativet: Trollhättans stad, Vänesborgs kommun, Ravennas kommun och Cervias kommun, vilket är det enda transnationella konsortium som deltar i initiativet. De mål som konsortiet har satt upp är alla sammankopplade och fokuserar på följande ämnen och utmaningar:

e-Förvaltning och digitalisering av offentliga tjänster

 • Den största utmaningen ligger i att utveckla en vision av en smart stad där e-förvaltning är resultatet av ett nedifrån och upp-perspektiv tack vare ett aktivt samarbete med medborgarna.

Utmaningarna i denna process är följande:

 • Att öka jämlikheten och säkerheten för alla medborgare och framför allt för missgynnade grupper.
 • Att utveckla en smart stad genom effektiva onlinetjänster inom flera politikområden (turism, utbildning, rörlighet, medborgarinflytande).
 • Att använda kommunala medel på ett effektivt och konsekvent sätt med tanke på besparingar.

Smart och hållbar turism

De viktigaste utmaningarna för konsortiet är följande:

 • Förbättra transport- och turistpolitiken genom att integrera strategier för hållbar rörlighet, digital rörlighet, tillgänglighet och ansvarsfullt resande.
 • Utöka turismens möjligheter att stödja digitaliseringen och utveckla innovativa metoder och verktyg för kommunikationsteknik.
 • Främja digitaliseringen av lokala evenemang genom att skapa virtuella evenemang, hybridevenemang (med både närvaro på plats och digital närvaro) och satellitevenemang (som äger rum samtidigt på många platser i landet med mindre grupper).

Innovativ utbildning

De viktigaste utmaningarna gäller:

 • Behovet av att ge alla barn lika möjligheter till utbildning (förskola och skola), särskilt när det gäller tillgång till och användning av digitala verktyg som stödjer inlärningen.
 • Behovet av att utrusta de lokala skolsystemen med lämpliga verktyg för att bidra till elevernas digitala medborgarskap (ansvarsfullt och källkritiskt förhållningssätt till digital teknik).
 • Behovet av att ge lärare och familjer (vuxna) tillräckliga digitala färdigheter.

Smart och hållbar mobilitet

De viktigaste gemensamma utmaningarna är inriktade på rörlighet för fotgängare, cyklar och kollektivtrafik. Konsortiets medlemmar arbetar särskilt med följande:

 • Minska trafikflödena genom att minska användningen av privata fordon i stadsområden. Detta kommer att leda till minskade luftföroreningar och akustiska föroreningar, vilket förbättrar luftkvaliteten och hälsan hos lokalbefolkningen.
 • Förbättra områdets attraktionskraft och stadsmiljöns kvalitet genom att ge alla medborgare transportalternativ som gör det möjligt för dem att komma till destinationer och viktiga tjänster för att bättre koppla samman alla turist- och nyckelområden.

LÖSNINGAR OCH INITIATIV

SERN:s konsortium kommer att uppnå dessa mål genom att utveckla fyra lösningar:

 1. Identifiera exempel på effektiva organisatoriska lösningar och överföra/tillämpa dem lokalt.
 2. Välja ut användningsfall för att testa öppna data inom e-förvaltning och turism.
 3. Förbättra de lokala aktörernas kompetens inom turismområdet.
 4. Identifiera nya format och tekniker som ska implementeras i den lokala kontexten.

Dessa lösningar kommer att utvecklas genom tre initiativ som är uppdelade i flera verksamheter:

Utveckling av en plan för digital omvandling

Målen är:

 • Att bättre utnyttja de data som finns tillgängliga i varje kommun och anslutna ekosystem som introducerar interna beslutsprocesser som är mer informerade av data;
 • Anpassa kommunens interna organisation så att den blir bättre förberedd för digitala omvandlingsprocesser som bygger på en strategi för digital omvandling.

Genomförandet av en PRAKTISK ANVÄNDNING AV OPEN DATA I E-GOV OCH TURISM

Data, verktyg och resurser hjälper oss att bedriva forskning, utveckla webb- och mobilapplikationer, utforma datavisualiseringar med mera. En strategi och plattform för öppna data kommer att:

 •  underlätta vardagen för individer och företag, kommer att ge en smartare och öppnare förvaltning för att stödja innovation och deltagande,
 • ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Utvecklingen av UPREST-projektet

Det allmänna målet med UPREST-projektet är att öka den digitala kompetensen hos aktörerna inom hållbar turism och samtidigt främja nya inlärningsvägar för att bidra till sektorns återhämtning.

De specifika målen är följande:

– Att identifiera brister i kompetensen hos de lokala näringslivsaktörerna och utveckla utbildningslösningar i enlighet med detta;

– Att utveckla omskalningsbara utbildningslösningar för företagsaktörer inom turismområdet med anknytning till nya digitala lösningar som ska tillämpas lokalt;

– Att förbättra samarbetet mellan den lokala myndigheten och näringslivsaktörerna genom att utveckla ett ekosystem för lärande med fokus på hållbar turism.

AKTIVITETER

Tematiskt seminarium

14.00 – 14.15 Introduktion

14.15 – 15.30 Del I: Medborgardeltagande

 • Sammanhang och bakgrund
 • Exempel: Medborgarinflytande i Europa
 • Diskussion: utmaningar och hur de kan övervinnas

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 16.45 Del II: Öppna data för turism

 • Sammanhang och bakgrund
 • Exempel: Öppna data för turism
 • Diskussion: utmaningar och hur man övervinner dem

16.45 – 17.00 Nästa steg

SERN STADSKONSORTIUM