Medfinansiering

Erasmus+ KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN
Nicola Catellani
Nätverkskoordinator - SERN

Bridge

Building Resilient compulsory schools through an IntegrateD and EmpowerinG approach to wEll-being

Om Projektet

BRIDGE-projektet har sitt ursprung i partnerinstitutionernas önskan att förnya utbildningssystemet till förmån för ökat välbefinnande i skolmiljön. Under de senaste 50 åren har forskning från hela världen visat att undervisning som sätter samarbete och barnets intressen i fokus har flera positiva effekter inom flera områden som är viktiga för skolor. Dialogisk och samarbetscentrerad undervisning har en positiv inverkan på elevernas välbefinnande genom att den är kompetenshöjande, ger ökade sociala färdigheter och förbättrad kommunikationsförmåga, vilka i sin tur leder till större välbefinnande. Dessutom har det visat sig att denna typ av undervisning också leder till bättre elevprestation och uppfyllande av målen.

Projektets partnerskap bygger på praktiska erfarenheter och på forskningsresultat och avser att utveckla en uppsättning verktyg som kan användas i skolor och som är lätta att kopiera och anpassa till olika kontexter i skolor i Sverige, i partnerländerna och mer generellt i hela Europa. Projektet kommer främst att rikta sig till lärare, elever och annan skolpersonal som chefer och stödpersonal. Ytterligare målgrupper kan vara forskare, tjänstemän inom området obligatorisk utbildning och elevernas familjer.

Mål

Projektets huvudsyfte är att öka europeiska skolors utbildningskvalitet genom att utveckla en strategi för ökat välbefinnande som omfattar hela skolan. Utöver detta är de specifika målen följande.

  • Att utrusta hela personalen med nya färdigheter och kunskaper om hur välbefinnandet kan främjas både i klassrummet och i skolan i stort.
  • Att utveckla effektiva processer för att involvera eleverna i utformningen och genomförandet av insatserna.
  • Att utforma och utveckla en färdig verktygslåda för välbefinnande i skolan som är enkel att använda.

Resultat

Projektet förväntas ge tre konkreta resultat:

  1. Utbildningsmoduler om välbefinnande i skolan

Utbildning för lärare, implementering (cascade implementation) av utbildningsworkshops i skolorna, bedömning av resultaten och utformning av ett material som möjliggör upprepning i andra skolor.

  1. Strategier för att engagera eleverna

Insamling och verifiering av framgångsrika strategier för att engagera eleverna, där ett urval ska genomföras i pilotprojekt i några utvalda skolor.

  1. Verktygslåda för välbefinnande i skolan

En verktygslåda för välbefinnande i skolan kommer att produceras, med målet att den ska vara enkel att implementera i de skolor som omfattas av skolplikten.

Nyheter från Projektet
Ladda ner Broschyren