Pedagogical documentation in transitions within and between early childhood education and primary education

Om Projektet

Detta KA1-projekt baserades på ett identifierat behov av att utveckla lärares och utbildares färdigheter i pedagogisk dokumentation och att bättre använda dokumentationen i övergångsprocessen.

Mål

Projektets syfte är att fördjupa kunskapen om pedagogisk dokumentation som ett medel i övergångar inom och mellan förskola och skola med det övergripande långsiktiga målet att öka skolresultaten i Norrköping.

Impakt

36 anställda (förskollärare, fritidsledare, lärare, utvecklingspedagoger, specialpedagoger och förskolechefer/rektorer) från de deltagande förskolorna och skolorna i Norrköping deltog i jobbskuggning och kurser i pedagogisk dokumentation i den italienska provinsen Reggio Emilia, varifrån metoden för pedagogisk dokumentation har sitt ursprung.

Jobbskuggningen ägde rum på följande skolor:

– Förskolorna Cremaschi och Farri i Casalgrande;

– Förskolan “I Gelsi” och grundskolan “L.Bassi” i Scandiano;

-Förskolorna “Pettirosso” och “Pollicino” i Carpi;

-Förskolan “Le Betulle” i Cavriago.

Mobiliteterna ägde rum på vintern och senhösten under en tvåårsperiod och följdes upp som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Resultat

Effektmålen, som kommer att utvärderas i slutet av projektet, är att:

– förbättra kvaliteten på den pedagogiska dokumentationen inom småbarnspedagogik och grundutbildning genom professionell utveckling av personalen;

– Stärka den deltagande personalens interkulturella kompetens och yrkesmässiga kapacitet, vilket i slutändan kommer att öka kompetensen i hela organisationen;

– utveckla en handlingsplan för hur man ska arbeta med pedagogisk dokumentation i övergångar;

– Öka det kollegiala utbytet inom och mellan personal inom för- och grundskolan, särskilt när det gäller pedagogisk dokumentation och övergångar;

– bättre kommunicera barnens lärandeutveckling till barnen själva och till deras föräldrar.

Skip to content