Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
Ginevra Roli
Projektsamordnare - SERN

COPE

Främja innovation genom utbildning i kooperativt entreprenörskap för vuxna

Om projekt​et

En betydande del av EU:s ekonomi kännetecknas numera av att den är social. De organisationer som faller inom ramen för sociala ekonomiska aktörer utmärks av att deras viktigaste mål är att tjäna medlemmarna i samhället snarare än ekonomisk vinst. Social ekonomi bygger också på demokratiska beslutsprocesser, vars struktur finns till för att säkerställa att organisationens mål faktiskt uppnås.

Bland de organisationer som hör till den sociala ekonomin finns föreningar, kooperativ, samt stiftelser och sociala företag. Den sociala ekonomin bedriver ett mycket stort antal kommersiella verksamheter, tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster på den europeiska marknaden och skapar miljontals arbetstillfällen. Sociala företag och kooperativ är också en motor för social innovation och främjar hållbar utveckling, demokratiska strukturer och rättvis fördelning av ekonomiska resultat.

I hela Europa finns en lång tradition av kooperativ verksamhet det finns omkring 250 000 kooperativ i EU som tillsammans sysselsätter ca 5,4 miljoner människor. Trots den sociala ekonomins stora betydelse finns det fortfarande ett stort behov av att öka antalet kooperativ och främja sociala företag för en mer hållbar utveckling.

Att sprida den kooperativa företagsmodellen och den sociala ekonomin ligger dessutom i linje med EU:s åtagande att genomföra målen för hållbar utveckling. Det kan också vara en motor för social innovation, genom att innovativa nystartade företag svarar mot människors behov och bidrar till lokal utveckling. Detta kan också på lång sikt bidra till minskad arbetslöshet. I Sverige, Italien, på Island och Cypern, finns det fortfarande en brist på entreprenöriella kunskaper och tillräckligt kompetenta utbildare som kan motivera nya människor att följa den kooperativa modellen, detta alltså trots det stora antalet kooperativ som finns inom olika sektorer som jordbruk, skogsbruk, bank och detaljhandel. Därför finns det behov av att utbyta erfarenheter mellan utbildare och samla in erfarenheter av lyckade metoder som kan vara överförbara till andra europeiska kontexter.

Mål

Projektets allmänna mål är därför att bidra till att stärka en konkurrenskraftig social ekonomi i Europa genom att sprida nya kooperativ.

Projektets särskilda mål kommer att syfta till följande:
1. Stärka kompetensen hos entreprenörskapsutbildare som främjar kooperativ verksamhet.
2. Utbyte av erfarenheter om utbildning i socialt entreprenörskap mellan utbildare i Europa.
3. Utveckling av innovativa verktyg och metoder för att hjälpa utbildare att främja den kooperativa modellen bland vuxna.

Produkter​

Projektet utvecklade 4 intellektuella resultat:

LÄRANDEMODELL FÖR KOOPERATIVT ENTREPRENÖRSKAP

Baserat på tre huvudelement – utbildningsstrategi, utbildningsmetodik och innehåll – för att öka förmågan hos entreprenörskapsrådgivare, personal i kooperativa föreningar och fackföreningar att utbilda vuxna i kooperativt entreprenörskap.

GAP ANALYSIS

Analysen görs utifrån state-of-the-art och jämför behovskraven inom konsortierna genom att granska nationell och europeisk litteratur och studier relaterade till utbildning som utvecklats inom kooperativa föreningar, analysera omfattningen av den nuvarande implementeringen av de kooperativa modellerna och behovet av att utveckla kompetensen hos rådgivarna.

PILOTUTBILDNING

Den består i att testa och validera inlärningsmodellen (IO 1) i verkliga situationer under den utbildning som anordnas av utbildare om kooperativt entreprenörskap.

PLATTFORM FÖR E-LÄRANDE

En lättillgänglig och användbar e-learningplattform med spelegenskaper som är anpassad till utbildarnas behov av att öka sin effektivitet när det gäller att främja och stödja bildandet av nya kooperativ.

Resultat

Mål n. 1. Att stärka kompetensen hos entreprenörskapsutbildare som främjar kooperativ verksamhet:
Förväntade resultat:
1.1 Ökad kunskap om kooperativ utbildning bland utbildare som främjar utbildning i entreprenörskap och operatörer av kooperativa federationer och fackföreningar;
1.2 Förbättrad kompetens om undervisning i kooperativ utbildning hos utbildare och rådgivare.
1.3 Leverans av en ny inlärningsmodell som är anpassad till behoven (intellektuellt resultat 1).
Mål nr 2 att utbyta erfarenheter om utbildning i socialt entreprenörskap mellan aktörer i hela Europa.
2.1 Förstärkt samarbete mellan kooperativa organisationer i EU.
2.2 Förbättrad kunskap om andra system för att stödja kooperativ verksamhet i andra europeiska länder och utbyte av god praxis.
2.3 Öka medvetenheten om de positiva sociala effekterna av den kooperativa modellen.
Mål n.3 Att utveckla innovativa verktyg och metoder för att hjälpa utbildare att främja den kooperativa modellen bland vuxna.
3.1 En ny portal för e-lärande där lärandemodellen kommer att finnas tillgänglig i öppen form (intellektuellt resultat 4).

Nyheter från COPE​
Skip to content