Medfinansiering

Erasmus+, KA2

Information
Quick Links
Kontaktuppgifter
ginevra
Ginevra Roli
Project Officer - SERN

COPE

Promoting innovation through Cooperative model in entrepreneurship education for adults

Om projekt​

En betydande del av EU:s ekonomi är numera känd som social ekonomi. Den sociala ekonomins synsätt innebär att det viktigaste målet för de organisationer som hör hemma i samhället är att tjäna medlemmarna i samhället snarare än att sträva efter vinst. Dessutom bygger den sociala ekonomin på demokratiska beslutsprocesser, som utgör ett strukturellt förfarande för att kontrollera hur organisationens mål faktiskt uppnås. Bland de organisationer som hör till den sociala ekonomin finns föreningar, kooperativ och ömsesidiga organisationer och, på senare tid, även stiftelser och sociala företag. Den sociala ekonomin bedriver ett mycket stort antal kommersiella verksamheter, tillhandahåller ett brett utbud av produkter och tjänster på den europeiska marknaden och skapar miljontals arbetstillfällen. Sociala företag och kooperativ är också en motor för social innovation och främjar hållbar utveckling, demokratiska strukturer och rättvis fördelning av ekonomiska resultat.

I hela Europa finns det en lång tradition av kooperativ verksamhet, med omkring 250 000 kooperativ i EU som sysselsätter 5,4 miljoner människor. Trots den sociala ekonomins stora betydelse finns det fortfarande ett stort behov av att öka antalet kooperativ och främja sociala företag för en mer hållbar utveckling.
Spridningen av kooperativmodellen och den sociala ekonomin ligger dessutom i linje med EU:s åtagande att genomföra målen för hållbar utveckling, eftersom de föreslagna modellerna kan bidra till att uppnå målen för hållbar utveckling genom en mer hållbar utveckling.
Spridningen av den kooperativa modellen kan vara en motor för social innovation genom innovativa nystartade företag som svarar mot människors behov och kan leda till lokal utveckling och på lång sikt bidra till att minska arbetslösheten.

Mål

Projektets allmänna mål är därför att bidra till att stärka en konkurrenskraftig social ekonomi i Europa genom att sprida nya kooperativ.

Projektets särskilda mål kommer att syfta till följande:
1. Stärka kompetensen hos entreprenörskapsutbildare som främjar kooperativ verksamhet.
2. Utbyte av erfarenheter om utbildning i socialt entreprenörskap mellan utbildare i Europa.
3. Utveckling av innovativa verktyg och metoder för att hjälpa utbildare att främja den kooperativa modellen bland vuxna.

Produkter​

Projektet kommer att utveckla fyra intellektuella resultat:

  • En lärandemodell för kooperativt företagande.
  • GAP-analys
  • Pilotutbildning
  • Plattform för spelifierat e-lärande

Resultat

Mål n. 1. Att stärka kompetensen hos entreprenörskapsutbildare som främjar kooperativ verksamhet:
Förväntade resultat:
1.1 Ökad kunskap om kooperativ utbildning bland utbildare som främjar utbildning i entreprenörskap och operatörer av kooperativa federationer och fackföreningar;
1.2 Förbättrad kompetens om undervisning i kooperativ utbildning hos utbildare och rådgivare.
1.3 Leverans av en ny inlärningsmodell som är anpassad till behoven (intellektuellt resultat 1).
Mål nr 2 att utbyta erfarenheter om utbildning i socialt entreprenörskap mellan aktörer i hela Europa.
2.1 Förstärkt samarbete mellan kooperativa organisationer i EU.
2.2 Förbättrad kunskap om andra system för att stödja kooperativ verksamhet i andra europeiska länder och utbyte av god praxis.
2.3 Öka medvetenheten om de positiva sociala effekterna av den kooperativa modellen.
Mål n.3 Att utveckla innovativa verktyg och metoder för att hjälpa utbildare att främja den kooperativa modellen bland vuxna.
3.1 En ny portal för e-lärande där lärandemodellen kommer att finnas tillgänglig i öppen form (intellektuellt resultat 4).

Nyheter från COPE​